Olet täällä

Uuden kehittäjä

Uuden kehittäjä

Tunnus: RDI1LH101
Laajuus: 15 op
Ajoitus: 3. – 4. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: OSSI 2016
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opiskelija on suorittanut tai muulla tavalla hankkinut perusopintojen moduulien 1-4 osaamiset.

 

Moduulin kuvaus

Opiskelija perehtyy innovaatioprosessiin ja digitaaliseen liiketoimintaympäristöön. Uuden kehittäjä-moduulissa opiskelija analysoi saamaansa taustatietoa määrällisten menetelmien keinoin ja ideoi uusia palvelukonsepteja valitun palvelun kehittämiseksi. Lisäksi opiskelijat tutustuvat innovaatio- ja kehittämismenetelmiin ja fasilitaattorin rooliin.

Moduulin osat

Innovaatio-osaaminen 5 op (RDI1LH101A)

Digitaalinen liiketoiminta 5 op (RDI1LH101B)

Analysointiosaaminen 5 op (RDI1LH101C)

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Innovaatio-osaaminen (5 op)

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • Tunnistaa innovaatioprosessin vaiheet ja jonkun innovaatiomenetelmän
 • Toimii ryhmän jäsenenä palvelukehityksessä
 • Tunnistaa palveluideoita
 • Tunnistaa fasilitaattorin roolin ryhmätilanteissa
 • Perustelee omia mielipiteitään

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • Tunnistaa useita laadullisia kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä.
 • Ottaa aktiivisen roolin ryhmässä ja ottaa vastuuta ryhmän toiminnasta.
 • Luokittelee palveluideoita yrityksen strategisiin valintoihin perustuen ja tuntee mallintamisen menetelmiä.
 • Fasilitoi ryhmän toimintaa yhdessä muiden kanssa
 • Perustelee mielipiteitään aikaisempaan tietoon perustuen.

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • Käyttää laadullisia kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä palvelukehityksessä.
 • Osallistuu ryhmän toimintaan aktiivisesti hakeutumalla vastuullisiin tehtäviin ryhmässä
 • Kehittää palveluideoita yrityksen strategisiin valintoihin perustuen sekä konkretisoi näitä mallintamalla
 • Osaa itsenäisesti fasilitoida ryhmän toimintaa
 • Perustee mielipiteitään ja osaa perustella innovaation kaupallista potentiaalia

Digitaalinen Liiketoiminta (5op)

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • Kuvailee yrityksen digitaalisia palvelukanavia ja liiketoimintaympäristöjä
 • Tunnistaa yritysten digitaalisia sisältöjä
 • Kuvailee digitaalisen markkinoinnin periaatteita, menetelmiä ja työkaluja

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • Vertailee ja luokittelee yrityksen digitaalisia palvelukanavia ja liiketoimintaympäristöjä
 • Analysoi yrityksen digitaalisia sisältöjä
 • Käyttää digitaalisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja

Osaamistaso 5. Opiskelija

 • Tekee yrityksen digitaalisiin palvelukanaviin ja liiketoimintaympäristöihin liittyviä kehitysehdotuksia
 • Kehittää yrityksen digitaalisia sisältöjä
 • Valitsee yritykselle sopivia digitaalisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja

Analysointiosaaminen (5op)

Osaamistaso 1-2

 • Tietää mitä web-analytiikka tarkoittaa ja mihin sitä käytetään.
 • Laskee määrällisestä datasta keskeisiä tunnuslukuja.
 • Havainnollistaa liiketoiminta- ja asiakastietoja graafisessa muodossa.
 • Tietää laadullisen- ja määrällisen lähestymistavan erot.
 • Raportoi asiakas- ja liiketoimintatiedoista laskemansa yhteenvedot luettelomaisesti.

Osaamistaso 3-4

 • Arvioi palvelun toimivuutta web-analytiikkatietojen avulla.
 • Tunnistaa asioiden välisiä riippuvuuksia määrällisestä datasta.
 • Käyttää useita graafisia esitysmuotoja liiketoiminta- ja asiakastietojen havainnollistamiseen.
 • Raportoi asiakas- ja liiketoimintatiedoista laskemansa yhteenvedot myös sanallisesti.

Osaamistaso 5

 • Löytää palvelun kehittämiskohteita web-analytiikkatietojen avulla.
 • Löytää datasta riippuvuuksia, eroja, poikkeamia ja kehityssuuntia.
 • Valitsee tarkoitukseen sopivimman graafisen esitysmuodon havainnollistamaan liiketoiminta- ja asiakastietoja.
 • Tekee tulosten perusteella perusteltuja toimintasuosituksia ja kehittämisehdotuksia.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opiskelija voi korvata opintojakson oppimistehtävät, projektitehtävän ja tentin osoittamalla hankkineensa vastaavan osaamisen aiemmissa työtehtävissä tai opinnoissa. Osoittamistavat sovitaan tapauskohtaisesti.

 

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään projektityö yritykselle.
 

Oppimistavat
a. Lähiopetustoteutus, jossa siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely sekä tentit

b. Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa ja lähitapaamisissa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit 

c. Virtuaalitoteutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa, projektin toteutus/esittäminen videona ja/tai webinaarina sekä tentit.  

d. Suunnitelmaan pohjautuva omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

 

Arviointitavat
Arviointitavat ilmoitetaan opintojakson alussa.

 

Moduulivastaava
Vastuuopettajat: Anna Hankimaa, Johanna Mäkeläinen ja Aki Taanila

Oppimateriaalit
Opetuksen yhteydessä jaettavat artikkelit ja muut materiaalit.

 

Oppimistehtävät ja osaamisen arviointi
 
Projektityö ryhmissä: Uuden digitaalisen palveluinnovaation luominen toimeksiantajayritykselle.

Muut oppimistehtävät ja tentit ilmoitetaan opintojakson alussa.

 

Osaamisen arviointi
Osaamisen arviointi: osaamisen arviointiin osallistuvat sekä opiskelijaryhmä, opiskelija itse että opettaja.

 

Palaute
Opintojaksoa kehitetään saadun palautteen perusteella.