Olet täällä

Softalaprojekti

Softalaprojekti

Tunnus: PRO4TN002
Laajuus: 15 op (405 h)
Ajoitus: 5. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: Profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee useampia asiakkaan ongelman ratkaisemisessa tarvittavia ohjelmistokehittäjän taitoja. Hän kykenee ymmärtämään ja kuvaamaan asiakkaan tarpeita ja ehdottamaan niihin soveltuvia ohjelmistoratkaisuja. Hän osaa itsenäisesti lisätä osaamistaan aiemmin tuntemattomista teknologioista. Hän oppii arvioimaan ja valitsemaan asiakkaan ongelmanratkaisuun soveltuvia teknologioita ja menetelmiä. Hän osaa ottaa vastuun jostakin toteutettavan ratkaisun osa-alueesta. Hän osaa jakaa hankkimaansa osaamista muille tiiminsä jäsenille. Opiskelija osaa tiimin jäsenenä toteuttaa tuotantokelpoisen ohjelmistoratkaisun asiakkaan ongelmaan.

Sisältö

Opintojakso toteutetaan projektina, projektinohjauksen menetelmin. Opiskelija solmii opintojakson käynnistyessä projektisopimuksen oppilaitoksen kanssa. Opiskelijat jaetaan monialaisista erityisosaajista koostuviin projektiryhmiin esitietojen ja kiinnostuksen perusteella. Opintojaksolla toteutetaan ja esitellään asiakkaalle tuotantokelpoisia ratkaisuversioita. Opiskelijat tutustuvat asiakkaan tarpeeseen, määrittelevät ja suunnittelevat ratkaisun ja sopivat asiakkaan kanssa käytettävät teknologia, jotka soveltuvat parhaiten ongelman ratkaisuun ryhmän osaamisen ja osaamistavoitteet huomioiden.

1. Tilaajan asettama projekti

2. Projektityötapa, muutosmenettely ja sopimuskäytäntö

3. Projektin tulostavoitteen vaatimat tilaajan kehitysvälineet ja alusta sekä dokumentointikäytäntö

4. Ohjelmistokehityksen prosessimalli ja –menetelmät

5. Vuorovaikutus-, koulutus- ja esiintymistaidot

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla edellytetään Ohjelmistoprojekti I ja II,  palvelin- ja mobiiliohjelmointi sekä ohjelmistokehityksen teknologioita -opintojaksot tai vastaavat tiedot.

Arviointi

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arviointiperusteina käytetään kohdassa oppimistavoitteet kuvattuja osaamisperustaisia tavoitteita painottaen seuraavasti

Tutkimus ja koulutus 15 %

Opiskelija ottaa vastuun ja tutkii itsenäisesti projektissa tarvittavaa tekniikkaa tai menetelmää, opiskelija kouluttaa tekniikkaa tai menetelmää muille Softalan opiskelijoille esimerkiksi workshop-muotoisesti.

Projektin hallinta ja loppuessee 35 %

Opiskelijalla on projektissa useita tehtäviä ja vastuita. Osa vastuista on roolipohjaisia, osa kompetenssiperustaisia. Opiskelija laatii projektin ohjausdokumentit ja huolehtii projektin edistymisen seurannasta niin sisäisen kuin ulkoisen ohjauksen kannalta. Opiskelija pohtii omaa ja ryhmän toimintaa loppuesseessä.

Projektin tulosten asianmukainen dokumentaatio ja asiakkaan vaatimusten mukainen tekninen ratkaisu 50 %

Opiskelija saa tilaajan laatiman kehittämisen kohteen toiminnallisen vaatimusmäärityksen heti opintojakson alussa. Opiskelija johtaa ohjelmistotasoiset toiminnalliset ja suoriutumisvaatimukset saadun speksin pohjalta ja tilaajan kanssa neuvotellen. Opiskelija laatii tarvittavat tekniset määrittelyt ja perustaa projektin kehitys- ja testausympäristöt. Tekninen määritys sisältää mm. tekniikoiden ja arkkitehtuurin kuvauksen ja tietokantasuunnitelman sekä rajapintakuvaukset muiden sovellusten/järjestelmien kanssa. Opiskelijan kirjoittama koodi noudattaa em. kuvauksia ja hyvää ohjelmointitapaa. Opiskelija laatii testaussuunnitelman, jonka mukaiset testit kattavine testitapauksineen on suoritettu ja dokumentoitu. Opiskelija kuulee tilaajan arvion tulosten käyttökelpoisuudesta katselmointitilanteissa ja ottaa sen huomioon jatkotyössä.

Projektiryhmäkohtaisesti arvioitavat tulokset ja tehtävät

 • Ohjelmistovaatimukset: vaatimukset on laadittu, kattavuuskatselmoitu ja hyväksytetty asiakkaalla
 • Tekniset vaatimukset: vaatimukset on laadittu, perusteltu ja hyväksytetty asiakkaalla
 • Tekninen määrittely: määritys on laadittu, perusteltu ja hyväksytetty asiakkaalla
 • Tuotettu lähdekoodi: lähdekoodi on yhteisessä versionhallinnassa
 • Testaus: suunnitelma on laadittu, hyväksytetty asiakkaalla ja sitä vasten on ajettu testit ja niistä on tehty raportti
 • Tilaaja antaa arvion projektin tuloksista
 • Projektin ja työn edistämisen hallinta: asianmukaiset hyvän projektityötavan (ulkoinen ohjaus) ja sovittujen käytäntöjen (sisäinen ohjaus) mukaiset asiakirjat, sovittujen aikataulujen noudattaminen ja viestinnän sujuvuus.

Opiskelijakohtaisesti arvioitavat tulokset ja tehtävät

 • Tutkimus ja koulutus: Opiskelijan vastuulla oleva tekniikka tai menetelmä on otettu tiimissä käyttöön tarkoituksenmukaisesti. Tekniikkaa tai menetelmää on opetettu muille tarpeen mukaan. Loppuesseessä omaa vastuualuetta osataan pohtia.
 • Opiskelijan vastuulla olevien tehtävien tekeminen suunnitellussa aikataulussa (sprintissä) ja tulosten laadun toteaminen (valmiin määritelmä)
 • Loppuessee

Arvosana 1-2

Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan heikosti. Ryhmän lopputulos ei täytä tarkoitustaan ja yhteistyö tilaajatahon kanssa on heikkoa.

Opiskelija tuntee ja osaa nimetä

 • kehittämistilanteeseen soveltuvan ohjelmistokehityksen prosessimallin ja menetelmiä
 • kehittämistyössä käytettävissä olevat välineet (esim. versionhallinta, Eclipse)
 • käytettävyyttä parantavat tekijät
 • asiakaslähtöisen vaatimusmäärityksen menetelmät
 • laadunvarmistuksen käytännöt ja etenemisen
 • testauskäytännöt ja -välineen
 • ratkaistavan ongelman mahdolliset arkkitehtuurimallit ja teknologiat
 • arkkitehtuurin merkityksen ylläpidettävyyden kannalta

Opiskelija osaa

 • esittää ohjelmiston toiminnalliset vaatimukset käyttötapauksina tai käyttäjätarinoina
 • johtaa käyttötapausten käyttötilanteiden mukaisia testitapauksia
 • laatia testitapaukset ja toteuttaa testit
 • kouluttaa osaamaansa asiaa muille
 • käyttää annettuja ohjeita niiden käyttötarkoituksen mukaisesti
 • esitellä valmiit tulokset
 • huomioida asiakkaan edustajat erilaisissa tilanteissa
 • vastata tilaajan esittämiin kysymyksiin rehellisesti ja asiallisesti

 

Arvosana 3-4 (edellisten lisäksi)

Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan aktiivisena ryhmän jäsenenä. Ryhmän lopputulos palvelee tarkoitusta osin ja yhteistyö tilaajatahon kanssa toimi kohtalaisesti.

Opiskelija osaa käyttää ja valita käytettävissä olevista vaihtoehdoista

 • kehittämistilanteeseen soveltuvan ohjelmistokehityksen prosessimallin ja menetelmät
 • kehittämistyössä käytettävät tarkoituksenmukaiset välineet
 • ratkaistavan ongelman mahdolliset arkkitehtuurimallit ja teknologiat
 • ratkaistavan ongelman mahdolliset sovelluskehykset
 • tilanteeseen sopivat mallinnustavat
 • testaustavan ja -välineen, jolla toteuttaa testit
 • pedagogisen menetelmän lyhyelle koulutukselle tutkimastaan aiheesta
 • tilannekohtaisesti ja tarkoituksenmukaisesti sopivat ohjeet.

Arvosana 5 (edellisten lisäksi)

Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan aktiivisesti. Hän ottaa vetovastuun yhdestä tai useammasta kokonaisuudesta. Hän osaa ehdottaa menetelmiä ja tekniikoita ryhmän käyttöön. Hän osaa analysoida mitä on tehty hyvin ja missä olisi voitu parantaa. Ryhmän lopputulos palvelee tarkoitusta erinomaisesti ja yhteistyö tilaajatahon kanssa toimi erinomaisesti ja aloitteellisesti.

Opiskelija osaa valita ja perustella valintansa

 • kehittämistilanteeseen soveltuvan ohjelmistokehityksen prosessimallin ja menetelmien käytölle
 • kehittämistyössä käytettävän välineen sekä tarvittaessa kehittää uuden
 • ratkaistavan ongelman arkkitehtuurimallin
 • esitystavan, jolla toiminnalliset vaatimukset saadaan toteutettua
 • testaustavan, jolla toteuttaa testit
 • pedagogisen menetelmän lyhyelle koulutukselle tutkimastaan aiheesta
 • vallitsevaan tilanteeseen soveltuvat toimenpiteet ja asettaa projektin tavoitteet muuttuneessa tilanteessa

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Opiskelija laatii koulutussuunnitelman ja koulutusaineiston tekniikasta tai menetelmästä, joka on alalla ajankohtainen. Opiskelija pitää asiantuntijaluennon toteuttamansa laajan ohjelmistoprojektin kehittämistyön menettelytavoista, arkkitehtuuri- ja teknologiaratkaisuista. Luento ja sen materiaali arvioidaan.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään ohjelmistoprojekteja toimeksiantoina.

Kansainvälisyys
Yhteistyö englanninkielisen koulutusohjelman vastaavan opintojakson kanssa, mahdollinen kv-kumppani.

Lisäksi käytettävät menetelmät ja tekniikat ovat kansainvälisiä.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Projektityöskentely aktiivisesti lähiopetukseen osallistuen
b. Työelämän ohjelmistoprojektiin osallistuminen (Opinnollistaminen)
c. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Vastuuopettajat

Juha Hinkula

Jukka Juslin

Ohto Rainio

Juhani Välimäki