Olet täällä

Innovointi ja projektityö

Innovointi ja projektityö
 • Tunnus: PRO1TA001
 • Laajuus: 10 op (270 h)
 • Ajoitus: 2. lukukausi
 • Opetuskieli: suomi ja englanti
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia vastuullisesti ja oma-aloitteisesti ryhmässä. Opiskelija osaa soveltaa ideointimenetelmiä innovaation kehittämiseen toimien luovasti sekä asiakas- ja ratkaisukeskeisesti. Opiskelija osaa esitellä innovatiivisen tuotteen käyttäen visuaalisia apuvälineitä. Opiskelija hallitsee konseptointimenetelmiä sekä konseptin mukaisen ratkaisun toteuttamisen projektissa.

Opiskelija tuntee projektin ohjauskäytäntöjä, osaa priorisoida projektin tavoitteita sekä tehtäviä ja hallitsee projektiorganisaation tehtävät projektin valmistelusta sen päättämiseen. Opiskelija tuntee projektiviestinnän keskeiset käytännöt sekä osaa toimia vastuullisesti eri osapuolten kanssa ja kertoa vakuuttavasti projektin edistymisestä.

Kurssin oppimistavoitteet saavutetaan etupäässä harjoitusten ja ryhmätöiden avulla.

Sisältö
Kurssikokonaisuuden lähtökohtana ovat vierailevien yritysten esittämät ongelmat tai aiheet. Ideoista kehitetään ryhmissä innovaatioita, ja innovaation kehittämistä ohjataan hyvän projektityötavan mukaisesti. Projektiviestintä on pääosin integroitu ryhmissä toteutettavaan innovointi- ja projektityöskentelyyn.

Kurssin keskeiset osa-alueet:

 • innovointi: innovaatiotoiminnan käsitteet, vaiheet ja vaatimukset, ideointi- ja analyysimenetelmät sekä jäsentelyn apuvälineet
 • konseptointi: konseptin määrittely ja kuvaaminen, esitteleminen ja testaaminen sekä julkistaminen
 • projektityö: sidosryhmät ja projektiorganisaation vastuut, projektin laajuuden arviointi ja rajaus, projektin riskit ja niiden ennakointi
 • projektinhallinta: projektin valmistelu, suunnittelu, ohjaus ja päättäminen, projektin ohjausmallit ja projektihallinnan työkalut
 • projektiviestintä: projektiryhmän vuorovaikutus, projektiraportointi ja dokumentit, projektikokoukset.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei sidonnaisuuksia.

Arviointi
Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1
Tuntee innovaatiomenetelmiä, hahmottaa innovaatiotoiminnan ydinkohdat sekä tietää innovaatioprojektin pääpiirteet. Tuntee projektin hallintatapoja ja tunnistaa projektin sidosryhmiä sekä projektiryhmän vastuita projektin tehtävässä ja viestinnässä.

Arvosana 3
Tuntee innovaatiotoiminnan peruskäsitteet, osaa valita innovointimenetelmiä käytännön ongelmien ratkaisemiseksi, tunnistaa innovaatiotoiminnan vaiheet sekä osaa toimia innovaatioprojektissa tiimin jäsenenä. Osaa valita projektiin sopivan ohjauskäytännön, osaa jakaa projektin tehtävän sopiviin työkokonaisuuksiin, hoitaa vastuullisesti itselleen osoitetut tehtävät ja kommunikoi sujuvasti projektin eri osapuolten kanssa sekä osoittaa kiinnostusta kehittyä projektin ohjaus- ja viestintätehtävissä.

Arvosana 5
Tuntee innovaatiotoiminnan käsitteistön ja osaa soveltaa innovointimenetelmiä käytännön ongelmien ratkaisemiseksi, hallitsee innovaatiotoiminnan vaiheet ja vaatimukset sekä osaa toteuttaa ja hallita innovointiprojektin käyttäjäkeskeisesti. Osoittaa aloitekykyä innovaatiotoiminnan kehittämisessä ja projektikäytäntöjen parantamisessa yhteisössä.

Työelämäyhteydet
Innovaatiotoimintaa tarkastellaan vierailevien yritysten tai TKI-hankkeiden näkökulmasta. Yritykset tai TKI-hankkeet esittelevät omaa innovaatiotoimintaansa sekä innovaatioita ja ideoinnin aiheita toimialaltaan. Opiskelijaryhmät poimivat esitettyjä aiheita lähtökohdikseen, tai erikseen sovittaessa keksivät oman aiheen. Yritykset tai TKI-hankkeet voivat osallistua kurssin puolivälissä konseptien esittelyyn ja lopussa koko kurssin tulosten esittelyyn.

Kansainvälisyys
Digitaalisissa palveluissa ja ohjelmistoprojekteissa kansainvälisyys on lähtökohta.

Kansainväliset projektiyhdistykset ja muut projektinohjausta kehittävät sekä tutkivat tahot.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

Innovointi

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena TAI
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen TAI
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

Projektityö ja -viestintä

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät, osin verkkototeutuksena TAI
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen (ahotointi) TAI
c. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t).

Opintojaksoon kuuluu oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat

innovointi: Ari Alamäki, Lili Aunimo, Amir Dirin, Tiina Koskelainen, Ohto Rainio ja Teemu Ruohonen
projektityö: Jukka Mutikainen, Tuomo Ryynänen, Anne Valsta ja Outi Virkki
viestintä: Pilvi Heinonen ja Tarja Paasi-May