Olet täällä

Työharjoittelu

Työharjoittelu

Työharjoittelu

Tunnus: PLA6LK001 (perusharjoittelu) ja PLA6LK002 (syventävä harjoittelu)
Laajuus: 15 op + 15 op = 30 op (400 h + 400 h = 800 h)
Ajoitus: vapaavalintaisesti kaikki lukukaudet
Kieli: suomi
Opintojakson taso: harjoittelu
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Työharjoittelu muodostuu kahdesta osasta: perusharjoittelusta ja syventävästä harjoittelusta. Perusharjoittelun voi aloittaa suoritettuaan noin 60 op eli noin yhden vuoden opintojen jälkeen. Syventävän harjoittelun voi aloittaa suoritettuaan noin 120 op eli noin kahden vuoden opiskelun jälkeen.

Oppimistavoitteet

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelussa sovelletaan opittua ja opitaan uutta. Harjoittelu myös kannustaa tekemään perusteltuja valintoja sekä jäljellä olevien opintojen että uravalintojen suhteen. Opiskelija kehittää työelämävalmiuksiaan, soveltaa oppimaansa ammatillista osaamista käytäntöön ja perehtyy yrityksen toimintaan sekä uramahdollisuuksiinsa harjoittelun aikana.

 Perusharjoittelun suoritettuaan opiskelija

 • osaa tunnistaa ja arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan yleisten työelämävalmiuksien suhteen
 • ymmärtää harjoittelun merkityksen oman osaamisensa kehittämisessä
 • ymmärtää palvelun, myynnin ja yrittäjyyden merkityksen työssä ja edistää sitä omalta osaltaan
 • tutustuu ja osaa verkottua valitsemaansa toimialaan ja selvittää sen osaamistarpeita
 • osaa analysoida omaa työtään ja osaamistaan nykytilanteen ja kehittämistarpeiden kannalta ja muuttaa toimintaansa tarpeen mukaan
 • osaa päivittää opinto- ja urasuunnitelmansa. 

Syventävän harjoittelun suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata ja arvioida omien työtehtäviensä merkitystä ja työssä vaadittavaa osaamista
 • osaa arvioida koulussa oppimaansa ammatillista osaamista suhteessa työelämän vaatimuksiin
 • osaa soveltaa ammatillista osaamistaan vastuulliseen, itsenäiseen ja tulokselliseen toimintaan
 • osaa suunnitella, arvioida ja kehittää omaa työtään ja osaamistaan yhteistyössä oman esimiehen ja kollegoiden kanssa
 • osaa ennakoida työpaikan osaamistarpeita ja päivittää urasuunnitelmansa

Sisältö

Kumpikin työharjoittelujakso muodostuu kahdesta osasta:

 1. työskentelystä soveltuvassa työharjoittelupaikassa ja
 2. työskentelyn analyysistä.

Perusharjoitteluun liittyy lisäksi ennakkotehtävä.

Työskentely osoitetaan työnantajan antamalla työ-/harjoittelutodistuksella. Harjoittelun analyysi todennetaan työharjoittelusta annettavalla raportilla, joka voi olla suullinen tai kirjallinen.

Perusharjoittelun raportin keskeiset osa-alueet ovat:

 • Toimialan, harjoittelupaikan ja omien työtehtävien kuvaus
 • Yleiset työelämätaidot ja niiden itsearviointi
 • Omien työtehtävien hallinta ja kehittämistarpeet
 • Henkilökohtaisen ura- ja opiskelusuunnitelman päivittäminen

Syventävän harjoittelun raportin keskeiset osa-alueet ovat:

 • Työtehtävät ja niiden vaatiman ammatillisen osaamisen ja merkityksen kuvaus
 • Oma osaaminen ja sen soveltaminen käytännön työtehtävissä
 • Oman osaamisen arviointi ja palaute
 • Työn ja työympäristön kehittämistarpeiden kartoitus ja kuvaus
 • Opinnäytetyömahdollisuuksien selvittäminen
 • Ura- ja opiskelusuunnitelman päivittäminen

 

Työelämäyhteydet

Harjoittelu suoritetaan finanssi- ja talousalan tai liiketalouden alaan liittyvissä tehtävissä yrityksessä tai muissa organisaatiossa.

Kansainvälisyys

Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla tai kansainvälisessä organisaatiossa Suomessa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Työssäoppiminen, oman toiminnan analysoiminen ja itsearviointi

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Perusharjoittelu on mahdollista suorittaa AHOT-menettelyllä. Perusharjoittelun AHOTointi suoritetaan näytöllä, josta sovitaan erikseen työharjoitteluohjaajan (= vastuuopettajan) kanssa.

Vastuuopettaja

Harri Malkki

Oppimateriaalit

Haaga-Helian finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman työharjoitteluohje

Arviointitavat ja niidet painoarvot

Hyväksytty/hylätty

 

Countdown