Olet täällä

Työyhteisöosaaja (myynti)

Työyhteisöosaaja (myynti)

Tunnus: ORG1LZ101
Laajuus: 15 op
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: MYYNTI17
Moduulin taso: perusopinnot
Moduulin tyyppi: pakollinen

Moduulin kuvaus
Opiskelija perehtyy työyhteisön toimintaan ja sitä sääntelevään lainsäädäntöön. Opiskelija saa valmiuksia työyhteisön jäsenenä toimimiseen yksilönä, tiimeissä ja projekteissa. Hän perehtyy organisaatiobrändin rakentamiseen digitalisoituvassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Moduulissa suunnitellaan ja toteutetaan työelämälähtöinen projekti.

Moduulin osat
Yhteistyöosaaminen 6 op (ORG1LZ101A)
Viestintäosaaminen 6 op (ORG1LZ101B)
Työsuhdeosaaminen 3 op (ORG1LZ101C)

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija suorittaa samanaikaisesti moduulin Liiketoimintaosaaja BUS1LZ101 tai hänellä on vastaava osaaminen.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Yhteistyöosaaminen 6 op

Osaamistaso 1-2: Opiskelija (tunnistaa, tietää)

 • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa työyhteisön jäsenenä
 • tunnistaa omaan työhyvinvointiin liittyvät tekijät
 • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta
 • tunnistaa työyhteisöön ja organisaatioon liittyvät osa-alueet ja myynnin roolin organisaatiossa
 • osaa toimia yksilönä työyhteisössä/tiimissä ja tunnistaa erilaisten ihmisten käyttäytymistyylit työyhteisössä/tiimissä
 • osaa käyttää projektisuunnitteluun ja hallintaan liittyviä työkaluja ja osaa tehdä projektisuunnitelman

Osaamistaso 3-4: Opiskelija (osaa hyödyntää ja määritellä)

 • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa työyhteisön jäsenenä ja osaa hyödyntää tätä osana itsenä kehittämistä
 • tunnistaa omaan ja työyhteisön työhyvinvointiin liittyvät tekijät
 • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta ja osaa hyödyntää tätä itsensä kehittämisessä
 • tunnistaa työyhteisöön ja organisaatioon liittyvät osa-alueet ja myynnin roolin organisaatiossa
 • osaa toimia yksilönä työyhteisössä/tiimissä erilaisten ihmisten käyttäytymistyylit huomioiden
 • osaa käyttää projektisuunnitteluun ja hallintaan liittyviä työkaluja ja osaa tehdä projektisuunnitelman ja osaa seurata sen toteutumista

Osaamistaso 5: Opiskelija (kehittää)

 • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa työyhteisön jäsenenä ja osaa hyödyntää tätä osana itsenä kehittämistä
 • tunnistaa omaan ja työyhteisön työhyvinvointiin liittyvät tekijät ja osaa määritellä kehittämiskohteet
 • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta ja osaa hyödyntää tätä itsensä kehittämisessä
 • tunnistaa työyhteisöön ja organisaatioon liittyvät osa-alueet ja myynnin roolin organisaatiossa ja reflektoida eri rooleja suhteessa omaan kiinnostukseensa
 • kehittää oma-aloitteisesti ja vastuullisesti tiimin toimintaa
 • osaa käyttää projektisuunnitteluun ja hallintaan liittyviä työkaluja ja osaa tehdä projektisuunnitelman ja osaa seurata sen toteutumista ja osaa kehittää toimintaa sen pohjalta

Viestintäosaaminen 6 op

Osaamistaso 1-2: Opiskelija (tunnistaa, tietää)

 • osaa tehdä projektin viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä tiimin jäsenenä
 • osaa tuottaa sisältöä digitaalisiin viestintäkanaviin.  
 • osaa tehdä markkinointiviestinnän keinoin tapahtumaa tutuksi eri kohderyhmille.
 • tuntee esiintymisen ja argumentoinnin perusteet.
 • osaa tehdä käyttökelpoisen työhakijaprofiilin.
 • osaa ammattimaisen kirjallisen viestinnän perusteet

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija (osaa hyödyntää ja määritellä)

 • osaa tehdä projektin viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä ennakoivasti ja aktiivisesti tiimin jäsenenä.
 • osaa tuottaa yritysbrändiä tukevaa sisältöä digitaalisiin viestintäkanaviin eri kanavien ominaispiirteitä osin hyödyntäen.  
 • osaa tehdä markkinointiviestinnän keinoin tapahtumaa ja yritysbrändiä tutuksi sisäisille ja ulkoisille kohderyhmille.  
 • osaa esiintyä yleisön tarpeet huomioiden ja perustella omia argumenttejaan.
 • osaa tehdä työhakijaprofiilin, joka nostaa esiin hakijan vahvuuksia.
 • osaa hyödyntää ammattimaisen kirjallisen viestinnän ohjeita ja tekniikoita
 •  

Osaamistaso 5: Opiskelija (kehittää)

 • osaa tehdä viimeistellyn projektin viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä ammattimaisesti tiimissä ja yli tiimirajojen.
 • osaa tuottaa viimeisteltyä, julkaisukelpoista ja yritysbrändiä tavoitteellisesti tukevaa sisältöä digitaalisiin viestintäkanaviin eri kanavien ominaispiirteet hyödyntäen.
 • osaa tehdä markkinointiviestinnän keinoin tapahtumaa ja yritysbrändiä tutuksi monipuolisesti sisäisille ja ulkoisille kohderyhmille.  
 • osaa esiintyä kiinnostavasti ja argumentoida vakuuttavasti ja monipuolisesti.
 • osaa tehdä kiinnostavan ja erottuvan työhakijaprofiilin
 • osaa monipuolisesti hyödyntää ammattimaisen kirjallisen viestinnän ohjeita ja tekniikoita

 

Työsuhdeosaaminen 3 op  

Osaamistaso 1-2: Opiskelija (tunnistaa, tietää)

 • tunnistaa työsopimuslakiin perustuvia työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia.
 • tunnistaa työsuhteeseen vaikuttavat tärkeimmät normit.
 • tunnistaa palkan muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä.
 • osaa käyttää keskeisiä työoikeudellisia käsitteitä.
 • tunnistaa erilaisia työsopimuksen päättämistilanteita.
 • tunnistaa työsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä.

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija (osaa hyödyntää ja määritellä)

 • tietää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoperiaatteiden sekä yksityisyyden suojan merkityksen työpaikalla.
 • osaa soveltaa työsuhteeseen vaikuttavia normeja oikeassa järjestyksessä.
 • osaa tuottaa tekstiä keskeisiä työoikeudellisia käsitteitä käyttäen.
 • osaa soveltaa työoikeudellisia normeja työsuhteen muutostilanteissa.

 

Osaamistaso 5: Opiskelija (kehittää)

 • edistää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoperiaatteita työyhteisössä.
 • löytää työoikeudelliseen ongelmaan perustellun ratkaisun.
 • osaa tuottaa sisältöä työsuhdeoikeudellisiin asiakirjoihin.  

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä tai muualla hän voi osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyssä. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) Mynetistä.

Työelämäyhteydet
Moduulissa toteutetaan projektityönä tapahtuma yhdessä yritysedustajien kanssa.  

Kansainvälisyys
Työyhteisön monikulttuurisuutta ja viestintäosaamista tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta. Työoikeudellisia kysymyksiä tarkasteltaessa huomioidaan Euroopan unionin lainsäädännön merkitys.

Oppimistavat
Moduulin osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
ab.    Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa ja lähitapaamisissa sekä itsenäistä työskentelyä

d.    Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

Moduuliin sisältyy myös pakollisena tehtävänä oman oppimisen arviointi.

Oppimateriaalit

Lämsä, A., Päivike, T. 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita

Manka, M-L. 2011. Työnilo. Helsinki: WSOYPro Oy   
 Kortesuo, K. 2014. Sano se someksi 1 – ammattilaisen käsikirja sosiaaliseen mediaan. Kauppakamari.

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola K. 2015. Areena – Yritysviestinnän käsikirja. Edita.

Paanetoja, J. 2014. Työoikeus tutuksi. Edita.

Keskeinen työoikeudellinen lainsäädäntö siinä laajuudessa kuin siihen viitataan kirjallisuudessa ja oppimistilanteissa.

Lähiopetuksessa ja Moodlessa annettava materiaali

Oppimistehtävät

Yhteistoimintaosaaminen ORG1LH101A

 • Henkilökohtaisen kasvun portfolio ja kehityskeskustelu
 • Oppimispäiväkirja
 • Organisaatiokäyttäytymisen ja/tai sosiaalisen vastuun esitys
 • Projektin suunnittelu, toteutus- ja seurantaraportti
 • Läsnäolo- ja aktiivisuus sekä verkkoluennot

Viestintäosaaminen ORG1LH101B

 • Yritysviestintäportfolio
 • Tapahtuman järjestäminen ja siihen liittyvät markkinointi- ja viestintämateriaalit
 • Verkkoluennot ja -tehtävät
 • Vaikuttava esiintyminen
 • Läsnäolo- ja aktiivisuus lähiopetuksessa

Työsuhdeosaaminen ORG1LH101C:
•    Työoikeudelliset oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
•    Tentti arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 100 %)

 

 

Countdown