Olet täällä

Työyhteisöosaaja (FINA)

Työyhteisöosaaja (FINA)

Tunnus: ORG1LK101
Laajuus: 15 OP
Ajoitus:
Kieli: suomi
OPS:
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Moduulin kuvaus 

Opiskelija perehtyy työyhteisön toimintaan ja sitä sääntelevään lainsäädäntöön työntekijän näkökulmasta, ja oppii hahmottamaan työoikeuden osana työtehtäviään. Opiskelija saa valmiuksia työyhteisön jäsenenä toimimiseen tiimeissä ja projekteissa. Hän perehtyy organisaatiobrändin rakentamiseen digitalisoituvassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Moduulissa suunnitellaan ja toteutetaan työelämälähtöinen projekti. Lisäksi opiskelija syventää moduuli 1:ssä hankkimiaan digitaitoja.

Moduulin osat 

Yhteistyöosaaminen 6 op (ORG1LH101A)

Viestintäosaaminen 6 op (ORG1LH101B)

Työsuhdeosaaminen 3 op (ORG1LH101C)

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut moduulin Liiketoimintaosaaja tai hänellä on vastaava osaaminen.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Yhteistyöosaaminen 6 op

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • tuntee organisaatiokulttuuriin, työhyvinvointiin ja työyhteisön muutoksiin vaikuttavia tekijöitä.
 • tunnistaa HR-prosessit
 • osaa jakaa omaa aikaisempaa tietoa ja kokemusta.
 • osaa tehdä projektisuunnitelman projektityökaluja käyttäen.
 • osaa esittää näkemyksiään ryhmässä ja osallistuu rakentavasti tiimin toimintaan. 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • tunnistaa työhyvinvoinnin ja muutosjohtamisen vaikutuksen tuottavuuteen ja liiketoiminnan tulokseen.
 • kehittää omaa asiantuntijuuttaan lukemalla ja tutkimalla ja jakaa uutta osaamistaan muille.  
 • osaa arvioida projektisuunnitelman toteutettavuutta.   
 • tunnistaa tiimissä työskentelyn periaatteet ja osallistuu tiimin toiminnan kehittämiseen

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa huomioida HR-prosessit organisaation toiminnassa
 • rakentaa uutta osaamista oman ja muiden osaamiset yhdistäen.
 • osaa käyttää projektiin soveltuvia työkaluja projektin läpiviennissä, seurannassa ja arvioinnissa. 
 • osallistaa muita tavoitteelliseen keskusteluun. 
 • kehittää oma-aloitteisesti ja vastuullisesti tiimin toimintaa.  

Viestintäosaaminen 6 op

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa tehdä projektin viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä tiimin jäsenenä.
 • osaa tuottaa sisältöä digitaalisiin viestintäkanaviin. 
 • osaa tehdä markkinointiviestinnän keinoin tapahtumaa tutuksi eri kohderyhmille.
 • tuntee esiintymisen ja argumentoinnin perusteet.
 • osaa tehdä käyttökelpoisen työhakemuksen.

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa tehdä projektin viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä ennakoivasti ja aktiivisesti tiimin jäsenenä.
 • osaa tuottaa yritysbrändiä tukevaa sisältöä digitaalisiin viestintäkanaviin eri kanavien ominaispiirteitä osin hyödyntäen. 
 • osaa tehdä markkinointiviestinnän keinoin tapahtumaa ja yritysbrändiä tutuksi sisäisille ja ulkoisille kohderyhmille. 
 • osaa esiintyä yleisön tarpeet huomioiden ja perustella omia argumenttejaan.
 • osaa tehdä työhakemuksen, joka nostaa esiin hakijan vahvuuksia.

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa tehdä viimeistellyn projektin viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä ammattimaisesti tiimissä ja yli tiimirajojen.
 • osaa tuottaa viimeisteltyä, julkaisukelpoista ja yritysbrändiä tavoitteellisesti tukevaa sisältöä digitaalisiin viestintäkanaviin eri kanavien ominaispiirteet hyödyntäen.
 • osaa tehdä markkinointiviestinnän keinoin tapahtumaa ja yritysbrändiä tutuksi monipuolisesti sisäisille ja ulkoisille kohderyhmille. 
 • osaa esiintyä kiinnostavasti ja argumentoida vakuuttavasti ja monipuolisesti.
 • osaa tehdä kiinnostavan ja erottuvan työhakemuksen.

Työsuhdeosaaminen 3 op 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • tunnistaa työsuhteeseen vaikuttavat tärkeimmät normit.
 • tunnistaa palkan muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä.
 • osaa käyttää keskeisiä työoikeudellisia käsitteitä. 
 • tuntee työsopimuslain keskeisimmät sisällöt.
 • tunnistaa työsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä.
 • tunnistaa keskeiset työnantajan ja työntekijät velvollisuudet työsuhteessa.

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • tietää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoperiaatteiden sekä yksityisyyden suojan merkityksen työpaikalla.
 • osaa soveltaa työsuhteeseen vaikuttavia normeja oikeassa järjestyksessä.
 • osaa tuottaa tekstiä keskeisiä työoikeudellisia käsitteitä käyttäen.
 • ymmärtää eri työoikeuteen vaikuttavien säädöskokonaisuuksien merkityksen ja suhteen.
 • osaa soveltaa työoikeudellisia normeja työsuhteen muutostilanteissa.
 • osaa tulkita oman alansa työsopimusta.

 

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa työoikeuden lainsäädännön ja tiedostaa, miten sitä käytetään eri yhteyksissä.
 • tuntee työoikeuden juridisia erityistilanteita
 • tuntee alansa työehtosopimuksen ja siihen liittyvät keskeiset juridiset sisällöt.
 • edistää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoperiaatteita työyhteisössä.
 • löytää työoikeudelliseen ongelmaan perustellun ratkaisun.
 • osaa tuottaa sisältöä työsuhdeoikeudellisiin asiakirjoihin. 

Moduulin osat arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
 

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä tai muualla,  hän voi osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyssä. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) Mynetistä.

Työelämäyhteydet

Moduulissa toteutetaan projektityönä tapahtuma yhdessä yritysedustajien kanssa.  Tapahtuman teemana on työhyvinvointi.

Kansainvälisyys

Työyhteisön monikulttuurisuus on keskeinen teema moduulissa. Viestintäosaamista tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta. Työoikeudellisia kysymyksiä tarkasteltaessa huomioidaan Euroopan unionin lainsäädännön merkitys.

Sisältö ja aikataulu
 

 

Viikot

Aiheet

Viikko 1

A: Orientaatio yhteistyöosaamiseen: työhyvinvointi, toimiva työyhteisö

B: Orientaatio viestintäosaamiseen: viestinnän merkitys ja yritysviestinnän osa-alueita

    Digiosaaminen: Project online, SharePoint

C: Orientaatio työoikeuteen: kokonaiskuva työoikeudellisista aihepiireistä

    Työoikeudellinen normijärjestelmä ja normien soveltamisjärjestys

    Työehtosopimukset ja niiden merkitys

    Yhteistoiminnallisuus ja rahoitusalan työehtosopimuksen soveltaminen

    Juridisten toimien sitovuus

 

Projekti: käynnistäminen, teeman ja idean valinta, tiimijako ja tehtäväalueista sopiminen, projektin suunnittelun perusteet

 

Viikko 2

A: Ryhmän toiminta ja kehitysvaiheet, roolit ryhmässä

B: Kokoustaidot ja viestinnän suunnittelu

   Digiosaaminen: tiimiviestinnän työkaluja (AdobeConnect, Skype)

C: Työsopimuslain keskeinen sisältö

    Erilaiset työn tekemisen muodot (osa-aikatyö, määräaikainen työsopimus, vuok-ratyö)

   Työsuhteen päättäminen (irtisanominen, purku, koeaikapurku, sopimus)

 

Projekti: vierailijoiden valinta

 

Viikko 3

A: Omien roolien ja oman toimintatyylin tunnistaminen

   Arvot, persoonallisuus, osaaminen ja oppiminen

   HR-prosessit ja työsuhteen elinkaari

B: Tiedottava viestintä, markkinointiviestinnän keinoja

   Esiintymis- ja argumentoititaidot

   Digiosaaminen: SharePoint, Adobe Connect, Skype

C: Työsuojeluasiat, työaikasuojelu, vuosilomasuoja

 

Projekti: tiimin projektisuunnitelma ja tapahtumaviestinnän suunnittelu

Viikko 4

A: Lähiesimiestyö/tiimin johtaminen, vuorovaikutustaidot, palautteen antaminen

B: Sisällön tuottaminen kohdennetusti eri kanaviin

   Digiosaaminen: Excel B

C: Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

   Työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta työpaikalla

   Työntekijän yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely

 

 

Projekti: tapahtuman ennakkomarkkinointi ja muu valmistelu

Viikko 5

A: Organisaatiokulttuuri, monikulttuurisuus työyhteiösössä

B: Sisällön tuottaminen kohdennetusti eri kanaviin

    Vakuuttava esiintyminen

   Digiosaaminen: Excel B

C: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus sekä eettisyys työelämässä

 

Projekti: tapahtuman ennakkomarkkinointi ja muu valmistelu

 

Viikko 6

A: Työharjoitteluinfo, TRAL puheenvuoro, muutoksen johtaminen

B: Oman osaamisen markkinointi: CV- ja LinkedIn-paja

   Digiosaaminen: Excel-tentti

C: Työskentely kansainvälisissä työtehtävissä

   Työnantajan palkanmaksuvelvollisuuden toteuttaminen

    Erilaisia palkka- ja palkitsemisjärjestelmiä

 

Projekti; tapahtuman ennakkomarkkinointi ja muu valmistelu

 

Viikko 7

B: Digitaalisen työnhakumateriaalin laatiminen

 

Projekti: käytännön järjestelyt ja Herättämön toteutus ja mahdollinen osallistuminen toisen ryhmän Herättämöön

 

Viikko 8

A: Yhteistyöosaamisen tentti

B. Työnhakuvideoiden palautus ja palaute

C: Työoikeudellisten aiheiden yhteenveto ja kertaus

    Työoikeuden tentti

 

Projektin päätösseminaari:

 • tiimipurku ja -palaute projektista
 • tiimin itsearviointi
 • yksilön itsearviointi

 

 

 

 

 

Oppimistavat

 

Moduulin osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 1. Lähiopetus, siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely sekä tentit 
 2. Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa ja lähitapaamisissa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit
 3. Verkkototeutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa, projektin toteutus webinaarina sekä tentit 
 4. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

Moduuliin sisältyy myös pakollisena tehtävänä oman oppimisen arviointi.

 

Arviointitavat
 

Yhteistyöosaaminen ORG1LH101A:

 • Toimintatyylin arviointitehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 • Projektisuunnitelma arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 30 %)
 • Yhteistyöosaaminen projektissa arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 40 %)
 • Tentti arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 30 %)
 • Itsearviointi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

 

Viestintäosaaminen ORG1LH101B:

 • Excel-tentti arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 20 %)
 • Markkinointi- ja viestintämateriaalit arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 40 %)
 • CV, Linkedin-profiili ja työnhakuvideo arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 • Esiintymis- ja argumentointitaito arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 40 %)
   

Työsuhdeosaaminen ORG1LH101C:

 • Työoikeudelliset oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 • Tentti arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 100 %)

 

Vastuuopettaja(t)
 

 

 

Oppimateriaalit

Lämsä, A., Päivike, T. 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita

 

Manka, M-L. 2011. Työnilo. Helsinki: WSOYPro Oy  

 

 

Kortesuo, K. 2014. Sano se someksi 1 – ammattilaisen käsikirja sosiaaliseen mediaan. Kauppakamari.

 

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola K. 2015. Areena – Yritysviestinnän käsikirja. Edita.

 

 

Hietala, H., Kahri, T., Kairinen, M. & Kaivanto, K. 2008. Työsopimuslaki käytännössä. Talentum. Helsinki

 

Hietala, H. & Kaivanto, K. 2008. Työaikalaki käytännössä. Talentum. Helsinki.

 

Keskeinen työoikeudellinen lainsäädäntö siinä laajuudessa kuin siihen viitataan kirjallisuudessa ja oppimistilanteissa.