Olet täällä

Työyhteisöosaaja

Työyhteisöosaaja

Tunnus: ORG1LH101
Laajuus: 15 op
Ajoitus: 1. tai 2. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: HELI16
Moduulin taso: perusopinnot
Moduulin tyyppi: pakollinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut moduulin Liiketoimintaosaaja BUS1LH101 tai hänellä on vastaava osaaminen.

 

Moduulin kuvaus

Opiskelija perehtyy työyhteisön toimintaan ja sitä sääntelevään lainsäädäntöön. Opiskelija saa valmiuksia työyhteisön jäsenenä toimimiseen tiimeissä ja projekteissa. Hän perehtyy organisaatiobrändin rakentamiseen digitalisoituvassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Moduulissa suunnitellaan ja toteutetaan työelämälähtöinen projekti. Lisäksi opiskelija syventää moduuli 1:ssä hankkimiaan digitaitoja.

 

Moduulin osat

Yhteistyöosaaminen 6 op (ORG1LH101A)

Viestintäosaaminen 6 op (ORG1LH101B)

Työsuhdeosaaminen 3 op (ORG1LH101C)

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 

Yhteistyöosaaminen 6 op

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • tuntee organisaatiokulttuuriin, työhyvinvointiin ja työyhteisön muutoksiin vaikuttavia tekijöitä.
 • tunnistaa HR-prosessit.
 • osaa jakaa omaa aikaisempaa tietoa ja kokemusta.
 • osaa tehdä projektisuunnitelman projektityökaluja käyttäen.
 • osaa esittää näkemyksiään ryhmässä ja osallistuu rakentavasti tiimin toimintaan. 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • tunnistaa työhyvinvoinnin ja muutosjohtamisen vaikutuksen tuottavuuteen ja liiketoiminnan tulokseen.
 • kehittää omaa asiantuntijuuttaan lukemalla ja tutkimalla ja jakaa uutta osaamistaan muille.  
 • osaa arvioida projektisuunnitelman toteutettavuutta.   
 • tunnistaa tiimissä työskentelyn periaatteet ja osallistuu tiimin toiminnan kehittämiseen

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa huomioida HR-prosessit organisaation toiminnassa
 • rakentaa uutta osaamista oman ja muiden osaamiset yhdistäen.
 • osaa käyttää projektiin soveltuvia työkaluja projektin läpiviennissä, seurannassa ja arvioinnissa. 
 • osallistaa muita tavoitteelliseen keskusteluun. 
 • kehittää oma-aloitteisesti ja vastuullisesti tiimin toimintaa.  

 

Viestintäosaaminen 6 op

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa tehdä viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä tiimin jäsenenä
 • osaa tiedottamisen periaatteet  
 • osaa tehdä kohderyhmälähtöistä markkinointiviestintää  
 • osaa esiintymisen ja argumentoinnin perusteet
 • osaa tehdä käyttökelpoisen työnhakuvideon.

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa tehdä viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä ennakoivasti ja aktiivisesti tiimin jäsenenä
 • osaa tuottaa yritysbrändiä tukevaa sisältöä eri kanaviin
 • osaa tehdä yritysbrändiä tukevaa kohderyhmälähtöistä markkinointiviestintää  
 • osaa esiintyä yleisön tarpeet huomioiden ja perustella omia argumenttejaan
 • osaa tehdä työnhakuvideon, joka nostaa esiin hakijan vahvuuksia.

 

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa tehdä viimeistellyn viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä ammattimaisesti tiimissä ja yli tiimirajojen.
 • osaa tuottaa viimeisteltyä, julkaisukelpoista ja yritysbrändiä tavoitteellisesti tukevaa sisältöä eri kanaviin 
 • osaa tehdä yritysbrändiä tukevaa kohderyhmälähtöistä ja monipuolista markkinointiviestintää  
 • osaa esiintyä tavoitteellisesti ja argumentoida vakuuttavasti
 • osaa tehdä kiinnostavan ja erottuvan työnhakuvideon.

 

Työsuhdeosaaminen 3 op 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • tunnistaa työsopimuslakiin perustuvia työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia.
 • tunnistaa työsuhteeseen vaikuttavat tärkeimmät normit.
 • tunnistaa palkan muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä.
 • osaa käyttää keskeisiä työoikeudellisia käsitteitä. 
 • tunnistaa erilaisia työsopimuksen päättämistilanteita.
 • tunnistaa työsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • tietää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoperiaatteiden sekä yksityisyyden suojan merkityksen työpaikalla.
 • osaa soveltaa työsuhteeseen vaikuttavia normeja oikeassa järjestyksessä.
 • osaa tuottaa tekstiä keskeisiä työoikeudellisia käsitteitä käyttäen.
 • osaa soveltaa työoikeudellisia normeja työsuhteen muutostilanteissa.

 

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • edistää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoperiaatteita työyhteisössä.
 • löytää työoikeudelliseen ongelmaan perustellun ratkaisun.
 • osaa tuottaa sisältöä työsuhdeoikeudellisiin asiakirjoihin. 

 

Moduulin osat arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
 

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä tai muualla, hän voi osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyssä. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) Mynetistä.

 

Työelämäyhteydet

Moduulissa toteutetaan projektityönä tapahtuma tai esitys. Tapahtuman teemana on työhyvinvointi.

 

Kansainvälisyys

Työyhteisön monikulttuurisuus on keskeinen teema moduulissa. Viestintäosaamista tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta. Työoikeudellisia kysymyksiä tarkasteltaessa huomioidaan Euroopan unionin lainsäädännön merkitys.
 

 

Oppimistavat

Moduulin osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 1. Lähiopetus, siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely sekä tentit 
 2. Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa ja lähitapaamisissa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit
 3. Verkkototeutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa, projektin toteutus webinaarina sekä tentit 
 4. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

Moduuliin sisältyy myös pakollisena tehtävänä oman oppimisen arviointi.

 

Moduulivastaava
 

Maria Haukka

Oppimateriaalit

 

Lämsä, A., Päivike, T. 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita

 

Manka, M-L. 2011. Työnilo. Helsinki: WSOYPro Oy  

 

tai

 

Manka, M-L & Manka. 2016. Työhyvinvointi. E-kirja. Talentum.

 

Kortesuo, K. 2014. Sano se someksi 1 – ammattilaisen käsikirja sosiaaliseen mediaan. Kauppakamari.

 

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola K. 2015. Areena – Yritysviestinnän käsikirja. Edita.

 

Paanetoja, J. 2014. Työoikeus tutuksi. Edita.

 

Keskeinen työoikeudellinen lainsäädäntö siinä laajuudessa kuin siihen viitataan kirjallisuudessa ja oppimistilanteissa.

 

 

 

Toteutussuunnitelma/aikataulu

 

 

Viikot

Aiheet

Viikko 1

 1. Orientaatio yhteistyöosaamiseen: työhyvinvointi, toimiva työyhteisö
 2. Orientaatio viestintäosaamiseen: viestinnän merkitys ja yritysviestinnän osa-alueita

digiosaaminen: Project Pro, projektisuunnittelu

 

Projekti: käynnistäminen, teeman ja idean valinta, tiimijako ja tehtäväalueista sopiminen, projektin suunnittelun perusteet

 

Viikko 2

 1. Ryhmän toiminta ja kehitysvaiheet, roolit ryhmässä
 2. Kokoustaidot ja viestinnän suunnittelu

      digiosaaminen: Project Pro, projektisuunnittelu, riskilaskenta Excelillä

 1. Orientaatio työoikeuteen: kokonaiskuva työoikeudellisista aihepiireistä

       Työoikeudellinen normijärjestelmä ja normien soveltamisjärjestys

       Työehtosopimukset ja niiden merkitys

 

Projekti: vierailijoiden valinta

 

Viikko 3

 1. Omien roolien ja oman toimintatyylin tunnistaminen
 • Persoonallisuus
 • Arvot
 • Osaaminen ja oppiminen

HR-prosessit ja työsuhteen elinkaari

 1. Tiedottava viestintä, markkinointiviestinnän keinoja

       Esiintymis- ja argumentointitaidot

       digiosaaminen: Excel

 1. Työsopimus ja sen merkitys, erilaiset työn tekemisen muodot (osa-aikatyö, määräaikainen työsopimus, vuokratyö)

       Työsuhteen päättäminen (irtisanominen, purku, koeaikapurku, sopimus)

 

Projekti: tiimin projektisuunnitelma ja tapahtumaviestinnän suunnittelu

 

Viikko 4

 1. Lähiesimiestyö/tiimin johtaminen, vuorovaikutustaidot ja palautteen antaminen
 2. Sisällön tuottaminen kohdennetusti eri kanaviin

digiosaaminen: Excel

 1. Työsuojeluasiat, työaikasuojelu, vuosilomasuoja

 

Projekti: tapahtuman ennakkomarkkinointi ja muu valmistelu

Viikko 5

 1. Organisaatiokulttuuri, monikulttuurisuus työyhteisössä
 2. Sisällön tuottaminen kohdennetusti eri kanaviin

Vakuuttava esiintyminen

digiosaaminen: Excel

 1. Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta työpaikalla

Työntekijän yksityisyyden suoja

 

Projekti: tapahtuman ennakkomarkkinointi ja muu valmistelu

 

Viikko 6

 1. Työharjoitteluinfo, TRAL puheenvuoro, muutoksen johtaminen
 2. Oman osaamisen markkinointi: CV- ja LinkedIn-paja

digiosaaminen: Project Pro ja Excel -tentti

 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus työelämässä, työnantajan palkanmaksuvelvollisuuden toteuttaminen, erilaisia palkka- ja palkitsemisjärjestelmiä

 

Projekti: ennakkomarkkinointi ja muu valmistelu

 

Viikko 7

 1. Digitaalisen työnhakumateriaalin laatiminen

 

Projekti: käytännön järjestelyt ja toteutus ja mahdollinen

osallistuminen toisen ryhmän tapahtumaan

 

Viikko 8

 1. Yhteistyöosaamisen tentti
 2. Työnhakuvideoiden palautus ja palaute
 3. Työoikeudellisten aiheiden yhteenveto ja kertaus

Työoikeuden tentti

 

Projektin päätösseminaari:

 • tiimipurku ja -palaute projektista
 • tiimin itsearviointi
 • yksilön itsearviointi

 

 

 

 

Oppimistehtävät

 

Oppimistehtävä 1: Osaamiskäsi tai toimintatyylin arviointi

 

Oppimistehtävä 2: Projektiin liittyvät tiimitehtävät

 1. Projektin idea Mediaseurannan pohjalta
 2. Projektisuunnitelma ja viestintäsuunnitelma
 3. Projektin mainoksen tai tiedotteen tuottaminen
 4. Projektin toteutus
 5. Projektin arviointi- ja päätöskeskustelu

 

Oppimistehtävä 3: Oman osaamisen markkinointi minuutin työnhakuvideona (CV, LinkedIn-profiili)

 

Oppimistehtävä 4: Työoikeudelliset oppimistehtävät

 

Oppimistehtävä 5: Digiosaamiseen liittyvät oppimistehtävät

 

Oppimistehtävä 6: Opintojaksopalaute

 

 

Osaamisen arviointi

 

Yhteistyöosaaminen ORG1LH101A:

 • Toimintatyylin tai osaamiskäden tehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
 • Projektisuunnitelma arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 20 %)
 • Projektin laatu sekä aktiivinen ja laadukas osallistuminen suunnitteluun ja toteutukseen arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 30 %)
 • Tentti ja muu oppimistehtävä arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 50 %, mmt 40 %)

 

Viestintäosaaminen ORG1LH101B:

 • Digiosaamisen oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai 0-5
 • Digiosaamisen tentti arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 20 %)
 • Työnhakuvideo (ja cv) arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 20 %)
 • Yksilötehtävä viestinnän osa-alueista arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 10 %)
 • Projektiin liittyvä ryhmäesitys arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 10 %)
 • Tentti arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 40 %)

 

Työsuhdeosaaminen ORG1LH101C:

 • Työoikeudelliset oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
 • Tentti arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 100 %)