Olet täällä

Tutkimustyön perusteet ja menetelmät (markkinointi)

Tutkimustyön perusteet ja menetelmät (markkinointi)

Tunnus: MET3LH001M
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojakson Tilastolliset menetelmät MET2LH001. Opiskelija suorittaa samanaikaisesti opintojakson Markkinointitutkimus MAR3LH002. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia Markkinoinnin johtaminen.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tutkimuksen tekemiseen liittyvät keskeiset käsitteet
 • osaa käyttää ja soveltaa tyypillisimpiä liiketalouden alan, erityisesti markkinoinnin, laadullisia ja määrällisiä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä ja hyödyntää niitä käytännön työtehtävissä
 • osaa suunnitella, ohjattuna toteuttaa ja analysoida tutkimuksen tai kehittämistehtävän.

Sisältö

 • Tutkimus- ja kehittämistyön peruskäsitteet
 • Aiheen valinta ja tutkimusongelman tai kehittämistehtävän muotoilu
 • Tiedonhaku ja viitekehyksen laatiminen
 • Tutkimusstrategian valinta
 • Tiedonhankintamenetelmät
 • Analyysimenetelmät
 • Tutkimusraportin rakenne ja kirjoittaminen
 • Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys
 • Tutkimuksen etiikka

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään yrityslähtöinen projektityö.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä, yhteensä 81 h opiskelijan työtä. Opetusmenetelminä käytetään luentoja, pienryhmätyöskentelyä ja esimerkkitapauksia. Opintojaksolla sovelletaan tutkimustyön perusteita ja menetelmiä Markkinointitutkimus-opintojakson kanssa yhteiseen yrityslähtöiseen projektityöhön.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Seppo Suominen
Juhani Ylikerälä
Mia Lahtela

Oppimateriaalit

Heikkilä, T. 2008. Tilastollinen tutkimus. 7. uudistettu painos. Edita, Helsinki.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2004. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi, Helsinki.

Uusitalo, H. 1991. Tiede, tutkimus ja tutkielma. WSOY. Juva.

Luentomateriaali ja opettajan ilmoittama muu oheismateriaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 50 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta) 5 (min. 90 % tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija hallitsee tutkimuksen tekemiseen liittyvät käsitteet välttävästi. Opiskelija ymmärtää ja hallitsee tutkimuksen tekemiseen liittyvät käsitteet hyvin. Opiskelija ymmärtää ja hallitsee tutkimuksen tekemiseen liittyvät käsitteet erinomaisesti.
Taidot Opiskelija osaa välttävästi käyttää ja soveltaa liiketalouden alan yksinkertaisimpia laadullisia ja määrällisiä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä. Opiskelija osaa tarkoitukseen soveltuvalla tavalla käyttää ja soveltaa liiketalouden alan tyypillisiä laadullisia ja määrällisiä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä. Opiskelija osaa erin-omaisesti ja tarkoitukseen  soveltuvalla tavalla käyttää ja soveltaa liiketalouden alan tyypillisiä laadullisia ja määrällisiä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä.
Pätevyys Opiskelijalla on valmiuksia suunnitella ja toteuttaa liiketalouden alan tutkimus- tai kehittämistehtävä, mutta hän tarvitsee runsaasti opastusta. Opiskelijalla on valmiudet suunnitella ja toteuttaa liiketalouden alan tutkimus- tai kehittämistehtävä. Hän tarvitsee melko vähän opastusta. Opiskelijalla on valmiudet erinomaisesti ja lähes itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa liiketalouden alan tutkimus- tai kehittämistehtävä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 60 %
Oppimistehtävät 40 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Countdown