Olet täällä

Tutkimustyön perusteet ja menetelmät (mainonta ja yritysviestintä)

Tutkimustyön perusteet ja menetelmät (mainonta ja yritysviestintä)

Tunnus: MET3LH001C
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojakson Tilastolliset menetelmät MET2LH001. 
Opintojakso on integroitu Mainonnan ja yritysviestinnän A-moduulin (Viestinnän strateginen suunnittelu) opintojaksoille COM3LH001 Markkinointiviestinnän suunnittelu ja COM3LH002 Yritysviestinnän suunnittelu.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tutkimus- ja kehittämistyön perusteet ja tutkimuksen tekemiseen liittyvät keskeiset käsitteet
 • osaa käyttää ja soveltaa tyypillisiä mainos- ja viestintäalan laadullisia ja määrällisiä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä ja hyödyntää niitä käytännön työtehtävissä.
 • osaa suunnitella, ohjattuna toteuttaa ja esittää mainos- ja viestintäalalle tyypillisen tutkimuksen tai kehittämistehtävän.

Sisältö

 • Tutkimus- ja kehittämistyön peruskäsitteet
 • Aiheen valinta ja tutkimusongelman tai kehittämistehtävän muotoilu
 • Tiedonhaku ja viitekehyksen laatiminen
 • Tutkimusstrategian valinta
 • Tiedonhankintamenetelmät
 • Analyysimenetelmät
 • Tutkimusraportin rakenne ja kirjoittaminen
 • Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys
 • Tutkimuksen etiikka

Työelämäyhteydet

Opintojaksoon liittyvät tutkimus- ja kehittämisprojektit ovat yritystoimeksiantoja.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Menetelmäopetus integroituu mainonnan ja yritysviestinnän suunnittelun opintojaksoille siten, että opiskelija suunnittelee ja toteuttaa yritysten toimeksiantoihin perustuvia mainos- ja viestintäalan tutkimus- ja kehittämistehtäviä käytännössä.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja(t)

Tanja Vesala-Varttala
Pirjo Saaranen

Oppimateriaalit

Heikkilä, T. 2008. Tilastollinen tutkimus. 7. uudistettu painos. Edita, Helsinki.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2004. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi, Helsinki.

Uusitalo, H. 1991. Tiede, tutkimus ja tutkielma. WSOY. Juva.

Luentomateriaali ja opettajan ilmoittama muu oheismateriaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 50 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Opiskelija hallitsee tutkimuksen tekemiseen liittyvät käsitteet välttävästi. Hän osaa välttävästi käyttää ja soveltaa tyypillisimpiä mainos- ja viestintäalan laadullisia ja määrällisiä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä. Hänellä on valmiuksia suunnitella ja toteuttaa alan tutkimus tai kehittämistehtävä, mutta hän tarvitsee runsaasti opastusta. Opiskelija ymmärtää ja hallitsee tutkimuksen tekemiseen liittyvät käsitteet melko hyvin. Hän osaa tarkoitukseen soveltuvalla tavalla käyttää ja soveltaa tyypillisiä mainos- ja viestintäalan laadullisia ja määrällisiä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä. Hänellä on valmiudet ohjattuna suunnitella ja toteuttaa alan tutkimus tai kehittämistehtävä. Opiskelija ymmärtää ja hallitsee tutkimuksen tekemiseen liittyvät käsitteet erinomaisesti. Hän osaa erinomaisesti ja tarkoitukseen soveltuvalla tavalla käyttää ja soveltaa tyypillisiä mainos- ja viestintäalan laadullisia ja määrällisiä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä. Hänellä on valmiudet erinomaisesti ja lähes itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa alan tutkimus tai kehittämistehtävä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Opintojakso arvioidaan osana Markkinointiviestinnän suunnittelun ja Yritysviestinnän suunnittelun opintojaksoja.
Tuntiaktiivisuus 20 %
Soveltamistehtävät 80 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Countdown