Olet täällä

Tutkimus- ja kehittämistyöpaja

Tutkimus- ja kehittämistyöpaja

Tunnus: MET2LZ002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 5. lukukausi
Kieli: suomi
Taso: ammattiopinnot
Tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Perus- ja ammattiopintojen on oltava pääosin suoritettuina.

Opintojakso edeltää opinnäytetyön laatimista. Kurssin aikana opiskelija määrittää itselleen opinnäytetyön aiheen. Suoritettuaan opintojakson hyväksyttävästi, opiskelija etenee opinnäytetyömoduulin vaiheeseen "Opinnäytetyö toteutus 1 (7,5 op) ja toteutus  2 (7,5 op).

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella työelämälähtöisen opinnäytetyön aiheen ja aikataulun
 • tuntee tutkimusprosessin vaiheet Haaga-Heliassa
 • tietää, miten teoriaa hyödynnetään tutkimuksen teossa
 • osaa hyödyntää oikeaa menetelmää opinnäytetyössään
 • tietää ammattimaisen tutkimusraportin kirjoittamistyylin.

Sisältö

Opintojakson aikana tuetaan opiskelijan etenemistä ja ajattelun kehittymistä omassa opinnäytetyöprosessissaan.

 • Erilaiset opinnäytetyötyypit: tutkimus, portfolio ja toiminnallinen opinnäytetyö
 • Opinnäytetyön aiheen valitseminen
 • Menetelmävalinnat
 • Tutkimusraportin kirjoitustyyli
 • Tutkimusprosessin vaiheet
 • Tiedonhaku opinnäytetyöhön

Opetus- ja oppimismenetelmät

Pajamainen työskentely lähiopetuksessa 47 h
Itsenäinen opiskelu 33 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojakso toteutetaan sekä lähiopetustuntien että etätehtävien muodossa työpajamaisella työskentelytavalla. Opiskelija pohtii omaa aihettaan kirjoittamalla omaa tekstiään, esittämällä omia ajatuksiaan muille opiskelijoille, kommentoimalla muiden opiskelijoiden tekstejä, lukemalla valmiita opinnäytetöitä sekä keskustelemalla.

Vastuuopettaja(t)

Satu Harkki

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Hyväksytty/Hylätty
Opintojakso arvioidaan arvosanoin osana opinnäytetyömoduulia.

Seuraavat suoritukset tulee tehdä hyväksyttävästi:

 • Läsnäolo 80 % lähiopetuskerroista
 • Verkkotesti
 • Opinnäytetyyppeihin tutustuminen ja referaatit
 • Oman aiheen suunnittelu ja esitys

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown