Olet täällä

Tilastollinen analyysi

Tilastollinen analyysi

Tunnus: MET2LK001
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Talous- ja rahoitusmatematiikka 1 ja 2 (MAT1LK001 ja MAT1LK002)
Rahoituksen perusteet (FIE1LK005)
Financial modeling using Excel (TOO2LK001)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Arvopaperimarkkinat ja sijoittaminen.

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida finanssialalle tyypillisiä tilastoaineistoja havainnollisina taulukoina, kuvioina ja tunnuslukuina. Lisäksi hän osaa analysoida kahden ja useamman muuttujan välisiä riippuvuuksia korrelaation ja regressioanalyysin keinoin. Opiskelija osaa ratkaista finanssialan ongelmia käyttäen aikasarjoja, todennäköisyysjakaumia ja merkitsevyystestausta.

Sisältö

  • Jakauman tunnusluvut ja niiden tulkinta (keskiluvut, hajontaluvut, vinous ja huipukkuus)
  • Finanssialan tyypilliset kuviot ja niiden tulkinta
  • Korrelaatiot ja selitysasteet
  • Regressioanalyysi talous- ja finanssialan ilmiöiden mallintamisessa
  • Aikasarjat
  • Todennäköisyyslaskenta ja -jakaumat
  • Tilastollinen merkitsevyystestaus
  • Analyysityökalut Excel ja SPSS

 

 

Oppimateriaali

Saaranen, P. 2014, Tilastolliset menetelmät.

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Pirjo Saaranen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h, itsenäinen työskentely 48 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

 

 

Arvioinninkohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

 Tiedot

 Osaa ainakin osittain suorittaa harjoitustehtäviin liittyvän laskennan ja suoriutuu tentistä hyväksytysti. Tunnistaa keskeiset käsitteet annetuista tilanteista.

Osaa suorittaa suurimman osan harjoitustehtäviin liittyvästä laskennasta ja suoriutuu tentistä tyydyttävästi.

Osaa yhdistää samaan keskeiseen käsitteeseen annetut eri esitysmuodot (kuvallinen, symbolinen, verbaalinen).

 

Osaa suorittaa suurimman osan harjoitustehtäviin liittyvästä laskennasta ja osaa avata laskennan tulokset sanallisesti. Suoriutuu tentistä hyvin.

Osaa keskeisten käsitteiden osalta tuottaa verbaalisen, symbolisen ja kuvallisen esitysmuodon, kun yksi esitysmuoto annetaan.

Osaa suorittaa harjoitustehtäviin liittyvän laskennan ja osaa raportoida tulokset selkeästi ja täsmällisesti.

Osaa tuottaa lähes kaikkiin käsitteisiin liittyviä uusia esitysmuotoja (kuvallinen, verbaalinen, symbolinen), kun yksi on annettu.

Suoriutuu sekä harjoitustehtävistä että tentistä erinomaisesti. Osaa määritellä kaikki tärkeimmät käsitteet. Osaa soveltaa käsitteitä laajempiin yhteyksiin.

 Taidot

 Opiskelija on omaksunut ammattikorkeakouluopiskelun periaatteet, käyttäytyy hyvin ja asenne työskentelyyn on oikea.

Suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista.

+ Osaa verbaalisesti selittää ja tulkita saamiaan tuloksia.

 + Osaa osin itsenäisesti valita oikeat analysointimenetelmät ja kerätä niiden ratkaisemiseen tarvittavat tiedot.

+ Osaa ongelmissa valita oma-aloitteisesti oikeat analysointimenetelmät. Lisäksi hän osaa tehdä tulosten perusteella oikeita toimenpidepäätöksiä.

 + Opiskelija toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella tilastollisia ongelmia laajemmassa kontekstissa.

 Pätevyys

 Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tähän opintojakson yhteydessä.  

 Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tähän opintojakson yhteydessä.  

 Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tähän opintojakson yhteydessä.  

+ = edellisten lisäksi

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 80 % ja oppimistehtävät 20 %.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown