Olet täällä

Kyselytutkimuksen analysointi tilasto-ohjelmalla

Kyselytutkimuksen analysointi tilasto-ohjelmalla

Tunnus: MAT8LH005
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa analysoida kvantitatiivisen kyselytutkimuksen SPSS-tilasto-ohjelmistolla.  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää ohjelman roolin kyselytutkimuksen analysoinnissa
 • osaa valita edellytysvaatimusten mukaisesti oikeat analyysit
 • hallitsee tulosten tulkinnan ja raportoinnin perusperiaatteet.

Sisältö

 • Havaintomatriisin luominen: muuttujien määrittely, aineiston syöttö
 • Muuttujien luokittelu ja uusien muuttujien luominen
 • Frekvenssitaulukot ja niiden muotoilu raporttikelpoisiksi
 • Kuviot ja niiden muotoilu raporttikelpoisiksi
 • Tunnusluvut: sijainti- ja hajontaluvut sekä jakauman muotoa kuvailevat luvut
 • Ristiintaulukointi ja khin neliötestit
 • Korrelaatiokertoimet ja niiden testaus
 • Regressioanalyysit
 • Jakauman normaalisuuden testaus
 • Parametriset merkitsevyystestit
 • Parametrittomat merkitsevyystestit

Oppimateriaalit

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta) 5 (min. 90 % tavoitteesta)
Tiedot Suorittaa vähintään 50 % tuntiharjoituksista hyväksytysti.  Osallistuu tenttiin ja osaa siinä laatia virheettömästi perusanalyysejä (lukumäärätaulukot ja grafiikkaa). Osaa virheettömästi 70 % harjoitustehtävien ja tentin analyyseistä. Osaa tulkita tulokset sanallisesti. Suoriutuu sekä harjoitustehtävistä itsenäisesti ja tentistä lähes virheettömästi (90 %). Osaa määritellä kaikki tärkeimmät käsitteet. Osaa raportoida tulokset selkeästi ja täsmällisesti. Osaa soveltaa käsitteitä laajempiin yhteyksiin.
Taidot Opiskelija on omaksunut ammattikorkeakouluopiskelun periaatteet, käyttäytyy hyvin ja asenne työskentelyyn on oikea. Suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista. + Osaa osin itsenäisesti valita oikeat analysointimenetelmät ja kerätä niiden ratkaisemiseen tarvittavat tiedot. + Opiskelija toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella tilastollisia ongelmia laajemmassa kontekstissa.
Pätevyys Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 40 %
Tuntiharjoitukset 60 %

Oman oppimisen arviointitehtävä (1 h) ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown