Olet täällä

Rahoitusmatematiikkaa Excelillä

Rahoitusmatematiikkaa Excelillä

Tunnus: MAT8LH004
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava
Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Liike-elämän matematiikka 1 ja 2.

Tavoitteet

Osaa soveltaa rahoitukseen liittyvien laskelmien ratkaisemiseen Excelin funktioita. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee Excelillä työelämässä eteen tulevista rahoituslaskelmista, osaa tulkita saamiaan tuloksia ja tehdä laskelmien perusteella johtopäätöksiä.

Sisältö

  • Jaksollisten suoritusten loppuarvo ja alkuarvo
  • Lainalaskelmat
  • Osamaksu- ja leasingrahoituslaskelmat
  • EU-direktiivin mukainen luottojen todellinen vuosikorko
  • Investointilaskelmat

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Pirjo Saaranen

Oppimateriaalit

Saaranen, P. & Kolttola, E. 2014. Rahoitusta Excelillä.
Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta) 5 (min. 90 % tavoitteesta)
Tiedot Palauttaa jokaisen harjoituksen ja osaa kustakin vähintään 50 % hyväksytysti. Osallistuu tenttiin ja osaa siinä virheettömästi käyttää Excelin tärkeimpiä rahoitusfunktioita. Palauttaa jokaisen harjoituksen ja osaa kustakin vähintään 70 % hyväksytysti. Osaa virheettömästi 70 % tentin analyyseistä. Osaa tulkita tulokset sanallisesti. Palauttaa jokaisen harjoituksen ja osaa kustakin vähintään 90 % hyväksytysti. Suoriutuu tentistä lähes virheettömästi (90 %). Osaa soveltaa käsitteitä laajempiin yhteyksiin.
Taidot Opiskelija on omaksunut ammattikorkeakouluopiskelun periaatteet, käyttäytyy hyvin ja asenne työskentelyyn on oikea. Suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista. + Osaa osin itsenäisesti valita oikeat rahoitusfunktiot ja kerätä niiden ratkaisemiseen tarvittavat tiedot. + Opiskelija toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella rahoitusmatematiikan ongelmia laajemmassa kontekstissa.
Pätevyys Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 40 %
Palautettavat oppimistehtävät 60 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.