Olet täällä

Optimointi päätöksenteossa

Optimointi päätöksenteossa

Tunnus: MAT8LH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Liike-elämän matematiikka 1 tai 2 -opintojaksot tulee olla suoritettuna.

Oppimistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan sovelluksia liike-elämän ongelmatilanteissa.

Sisältö

  • Matriisilaskenta: perusoperaatiot, determinantti, käänteismatriisi
  • Lineaariset yhtälöryhmät
  • Lineaarinen optimointi
  • Kustannusten minimointi
  • Tuottojen maksimointi
  • Logistiset kuljetusongelmat
  • Tavoitefunktio ja rajoittavat ehdot
  • Graafinen ratkaisumenetelmä
  • Pelivara, ylijäämä ja varjohinnat
  • Optimointi Excelin työkalulla Ratkaisin (Solver)

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen valmistelutyö 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Intensiivitoteutus

Vastuuopettajat

Pirjo Saaranen
Aki Taanila
Mirja Visuri

Oppimateriaalit

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Suorittaa vähintään puolet tuntiharjoituksista hyväksytysti.  Osallistuu tenttiin ja osaa siinä laatia virheettömästi peruslaskuja. Osaa virheettömästi 70 % harjoitustehtävien ja tentin analyyseistä. Osaa tulkita tulokset sanallisesti. Suoriutuu sekä harjoitustehtävistä itsenäisesti ja tentistä lähes virheettömästi 90 %. Osaa määritellä kaikki tärkeimmät käsitteet. Osaa soveltaa käsitteitä laajempiin yhteyksiin.
Taidot Käyttäytyy hyvin ja asenne työskentelyyn on oikea.
Suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista.
+ Osaa verbaalisesti selittää ja tulkita saamiaan tuloksia.
+ Osaa osin itsenäisesti valita oikeat analysointimenetelmät ja kerätä tarvittavat tiedot.
+ Osaa ongelmissa valita oma-aloitteisesti oikeat analysointimenetelmät. Lisäksi hän osaa tehdä tulosten perusteella oikeita toimenpidepäätöksiä.
+ Opiskelija toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella ongelmia laajemmassa kontekstissa.
Pätevyys Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 40 %
Tuntiharjoitukset 60 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown