Olet täällä

Liiketoiminnan matemaattiset mallit ja menetelmät

Liiketoiminnan matemaattiset mallit ja menetelmät

Tunnus: MAT8LH002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojaksot Liike-elämän matematiikka 1 ja 2 tai omaa vastaavat tiedot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson lähtökohtana on hyödyntää differentiaali- ja integraalilaskennan antamia tuloksia tyypillisiin talouselämän sovelluksiin. Opiskelija oppii tekemään laskelmia, joilla autetaan yritystä toimimaan optimaalisella tavalla omassa toimintaympäristössään ja joilla autetaan yritystä tuotannon laajuutta, hinnoittelua ja varastointia koskevissa päätöksentekotilanteissa.

Sisältö

  • Differentiaalilaskennan taloudellisia sovelluksia: kustannus- ja tuottofunktiot sekä kysynnän, tarjonnan ja hintojen joustot
  • Varastojen kiertonopeudet
  • Integraalilaskennan taloudellisia sovelluksia

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Tuula Kinnunen
Juha Nurmonen
Mirja Visuri

Oppimateriaalit

Anderson, D., Sweeney, D. & Williams, T. 2007. An Introduction to Management Science, Quantitative Approaches to Decision Making. 12. painos. West Publishing Company. Minneapolis.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Suorittaa vähintään puolet tuntiharjoituksista hyväksytysti.  Osallistuu tenttiin ja osaa siinä laatia virheettömästi peruslaskuja. Osaa virheettömästi 70 % harjoitustehtävien ja tentin analyyseistä. Osaa tulkita tulokset sanallisesti. Suoriutuu sekä harjoitustehtävistä itsenäisesti ja tentistä lähes virheettömästi 90 %. Osaa määritellä kaikki tärkeimmät käsitteet. Osaa soveltaa käsitteitä laajempiin yhteyksiin.
Taidot Käyttäytyy hyvin ja asenne työskentelyyn on oikea.
Suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista.
+ Osaa verbaalisesti selittää ja tulkita saamiaan tuloksia.
+ Osaa osin itsenäisesti valita oikeat analysointimenetelmät ja kerätä tarvittavat tiedot.
+ Osaa ongelmissa valita oma-aloitteisesti oikeat analysointimenetelmät. Lisäksi hän osaa tehdä tulosten perusteella oikeita toimenpidepäätöksiä.
+ Opiskelija toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella ongelmia laajemmassa kontekstissa.
Pätevyys Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 80 %
Harjoitustyö 20 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown