Olet täällä

Myyntityön matematiikka 1

Myyntityön matematiikka 1

Tunnus: MAT1LZ001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Pääsykokeessa testataan opiskelijan lähtötaso, ja mikäli se on puutteellinen, suositellaan ensin suoritettavaksi Matematiikan johdantokurssia (MAT8LZ002 tai MAT8LH001).

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee liike-elämässä ja erityisesti myyntityössä useimmin toistuvat laskutehtävät
 • osaa hinnoitella tuotteita ja palveluita
 • pystyy esittämään aikasarjoja Excelin avulla
 • osaa laskea yleisen hintatason vaikutuksia
 • osaa laskea valuuttakurssien muutoksien vaikutuksia
 • hallitsee lyhytaikaisen korkolaskennan
 • osaa tunnistaa ja arvioida markkinamahdollisuuksia
 • pystyy laatimaan kannattavuuden arviointiin liittyviä laskelmia.

Sisältö

 • Prosenttilaskua liike-elämän sovelluksin
 • Kannattavuuslaskelmien matemaattiset perusteet
 • Indeksit
 • Aikasarjat
 • Valuuttalaskut
 • Yksinkertainen korkolasku
 • Excel-työkalu.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h
Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisesti verkko-opintojaksona MAT8HH001.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

AHOT tapahtuu näyttökokeessa. Kokeiden aikataulu ja ilmoittautumislomake lähetetään opiskelijaksi valituille kutsukirjeen mukana. Aikataulu ja lomake löytyvät myös opiskelijan MyNetistä.

Vastuuopettaja(t)

Katri Währn, Pasila

Oppimateriaalit

Saaranen, P., Kolttola, E., ja Pösö, J. 2014. Liike-elämän matematiikka. Edita.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu luennoitsijan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Kriteerit on kuvattu asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija osaa hyvin soveltaa prosenttilaskua vähintään kahteen arvioinnin kohteena olevista osa-alueista: kannattavuus, indeksit, aikasarjat, valuuttalaskut tai yksinkertainen korkolasku. Hän tunnistaa keskeiset käsitteet annetuista tilanteista Opiskelija hallitsee neljä arvioinnin kohteena olevaan aihealuetta kannattavuus, indeksit, aikasarjat, valuuttalaskut tai yksinkertainen korkolasku. Hän osaa keskeisten käsitteiden osalta tuottaa verbaalisen, symbolisen ja kuvallisen esitysmuodon, kun yksi esitysmuoto annetaan. Opiskelija hallitsee hyvin kaikki viisi aihealuetta (kannattavuus, indeksit, aikasarjat, valuuttalaskut, yksinkertainen korko-lasku) ja ymmärtää niiden merkityksen liike-elämän sovelluksissa.  Osaa mää-ritellä verbaalisesti, symbolisesti ja kuvallisesti kaikki tärkeimmät käsitteet. Osaa soveltaa käsitteitä laajempiin yhteyksiin.
Taidot Opiskelija on omaksunut ammattikorkeakouluopiskelun periaatteet, käyttäytyy hyvin ja asenne työskentelyyn on oikea. Hän suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista. Opiskelija osaa verbaalisesti selittää ja tulkita saamiaan tuloksia.
Hän osaa osin itsenäisesti valita oikeat laskentamenetelmät ja kerätä niiden ratkaisemiseen tarvittavat tiedot.
Opiskelija osaa liike-elämän ongelmissa valita oma-aloitteisesti oikeat laskentamenetelmät. Lisäksi hän osaa tehdä laskutulosten perusteella oikeita toimenpidepäätöksiä.
Opiskelija toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella liike-elämän ongelmia laajemmassa kontekstissa.
Pätevyys Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentit 80 %
Harjoitustehtävät 20 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown