Olet täällä

Talous- ja rahoitusmatematiikka 1

Talous- ja rahoitusmatematiikka 1

Tunnus: MAT1LK001

Laajuus: 3 op

Ajoitus: lukukausi 1, periodi 4

Kieli: suomi

Opintojakson taso: perusopinnot

Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Jos opiskelijan matemaattinen lähtötaso on heikko, hän voi suorittaa Matematiikan johdantokurssin syksyn 4. periodissa. Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Rahoitus, matematiikka ja tietojenkäsittely.

Tavoitteet

Opintojaksolla kehitetään liike-elämän matemaattisia perustaitoja, jota opiskelija tarvitsee erityisesti finanssi- ja rahoitusalan ongelmanratkaisutilanteissa. Opiskelija osaa rahoitusmatematiikan peruskäsitteet ja oppii valitsemaan käytännön työtehtävissä tarvittavat oikeat laskentamenetelmät. Hän osaa tunnistaa ja arvioida markkinamahdollisuuksia ja soveltaa tietojaan perusteltuihin myyntikeskusteluihin.

Sisältö

  • Prosenttilaskua rahoitusalan sovelluksin
  • Indeksit, inflaatio, deflaatio, reaalinen kehitys
  • Valuutat, vaihto ja keskinäiset muutokset
  • Yksinkertainen korkolasku sovelluksineen
  • Koronkorkolaskun perusteita

Oppimateriaali

Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J.:Liike-elämän matematiikkaa 2014, Edita (uusin painos). Lisätehtäviä Moodlessa.

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Mirja Visuri

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h ja itsenäinen työskentely 48 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h.
Opintojakson voi suorittaa myös verkko-opintojaksona MAT8HH001.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT

Aikaisemmin hankittu osaaminen tai vastaavat taidot on mahdollista osoittaa näyttökokeella. Näyttökoe järjestetään pääsääntöisesti opintojen alkaessa.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Osaa hyvin soveltaa prosenttilaskua kolmeen  arvioinnin kohteena olevista osa-alueista: kannattavuus, indeksit, valuuttalaskut, yksinkertainen korkolasku tai koronkorkolaskun perusteet. Tunnistaa keskeiset käsitteet annetuista tilanteista.

Hallitsee neljä arvioinnin kohteena olevaan aihealuetta: prosenttilaskun sovellukset, kannattavuus, indeksit, valuuttalaskut, yksinkertainen korkolasku tai koronkorkolaskun perusteet. Osaa keskeisten käsitteiden osalta tuottaa verbaalisen, symbolisen ja kuvallisen esitysmuodon, kun yksi esitysmuoto annetaan.

Hallitse hyvin kaikki viisi aihealuetta (prosenttilaskun sovellukset, kannattavuus, indeksit, valuuttalaskut, yksinkertainen korkolasku, koronkorkolaskujen perusteet) ja ymmärtää niiden merkityksen liike-elämän sovelluksissa.  Osaa määritellä verbaalisesti, symbolisesti ja kuvallisesti kaikki tärkeimmät käsitteet. Osaa soveltaa käsitteitä laajempiin yhteyksiin.

Taidot

Opiskelija on omaksunut ammattikorkeakouluopiskelun periaatteet, käyttäytyy hyvin ja asenne työskentelyyn on oikea.

Suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista.

+ Osaa verbaalisesti selittää ja tulkita saamiaan tuloksia.

Osaa osin itsenäisesti valita oikeat laskentamenetelmät ja kerätä niiden ratkaisemiseen tarvittavat tiedot.

+ Osaa liike-elämän ongelmissa valita oma-aloitteisesti oikeat laskentamenetelmät.

Lisäksi hän osaa tehdä laskutulosten perusteella oikeita toimenpidepäätöksiä.

Opiskelija toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella liike-elämän ongelmia laajemmassa kontekstissa.

 

Pätevyys

Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen palvelun ja myynnin osaajaksi. Pätevyyttä ei mitata tähän opintojakson yhteydessä.

Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen palvelun ja myynnin osaajaksi . Pätevyyttä ei mitata tähän opintojakson yhteydessä.

Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen palvelun ja myynnin osaajaksi. Pätevyyttä ei mitata tähän opintojakson yhteydessä.

+ = edellisten lisäksi

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti, harjoitustehtävät, tuntiaktiivisuus
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown