Olet täällä

Yrityksen sisältöstrategia

Yrityksen sisältöstrategia

Yrityksen sisältöstrategia

Tunnus: MARLH010
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi ja englanti
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava
Toteutus: 100 % virtuaalinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijalla on lähtötasona asiakaslähtöisen markkinoinnin perusosaaminen.

Oppimistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • ymmärtää yrityksen digitaalisen liiketoiminnan edistämiseen tähtäävää ja asiakkaan tarpeista lähtevää sisältösuunnittelua sekä -tuotantoa
  • osaa laatia yritykselle ylätason sisältöstrategian sekä tuntee erilaisten digitaalisten ympäristöjen ja kanavien tarjoamat mahdollisuudet modernille markkinoijalle
  • ymmärtää uusien teknologioiden ja alustojen asettamat vaatimukset yrityksen sisällöntuotannolle
  • ymmärtää, miten luodaan kohderyhmälähtöistä ja monikanavaista sisältöä yrityksen digitaalisissa kanavissa asiakasdialogin lisäämiseksi ja asiakassuhteen lujittamiseksi
  • tutustuu palvelumuotoilun mahdollisuuksiin yrityksen palvelukokemuksen kehittämisessä
  • pystyy rakentamaan asiakkaita kiinnostavaa sisältöä eri kanaviin sekä seuraamaan ja mittaamaan sen tuloksellisuutta.

Sisältö

Opintojakson on rakennettu teemoittain ja viimeinen soveltava harjoitus kokoaa teemat kokonaisuudeksi. Tavoitteena on sisältöstrategian ja -markkinoinnin menetelmiä hyödyntäen luoda ja jakaa sisältöjä, joiden avulla pyritään joko sitouttamaan olemassa olevia asiakkaita tai laajentamaan potentiaalista asiakaspohjaa. Sisältöjen jakamisen kautta tutustaan yritysten omien verkkopalveluiden, ostettavien markkinointikanavien sekä sosiaalisen median kanaviin. Muita teemaan liittyviä aiheita ovat mm. ketterä verkkopalvelun kehittäminen, responsiivinen suunnittelu ja mobiili.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Lähitapaamisista ohjaajan ja opiskelijoiden kanssa sovitaan tapauskohtaisesti. Muita mahdollisia opiskelijoiden toivomia oppimisympäristöjä on mahdollista käyttää tutkintosäännön ja muiden Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toimintaa säätelevien lakien ja opiskelua koskevien ohjeistusten ehdoilla.

Työelämäyhteydet

Oppimateriaaleina käytetään paljon alan toimijoiden julkaisuja. Lisäksi oppijaksolla tutustutaan kyseisen toimialueen tärkeimpiin osaajiin Suomessa ja maailmalla. Sisältöstrategioita tarkastellaan yritysten näkökulmasta aitoja case-esimerkkejä hyödyntäen.

Kansainvälisyys

Digitaalista markkinointiviestintää tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta sekä tarkastellaan teemaan liittyviä aiheita kansainvälisten toimijoiden toteuttamina.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla pyritään hyödyntämään koko yhteisön osaamista, koska toimintaympäristöt muuttuvat nopeasti ja ymmärrys aiheesta kasvaa käytäntölähtöisesti.
Opiskelun tukena on tarjolla opiskelumateriaalia, joka löytyy verkkoympäristöstä (videot, artikkelit, uutiskirjeet, mallinnukset yms. Etukäteen on hyvä tutustua kirjaston e-aineistoihin (e-kirjat, kansainväliset lehdet, tiedonlähteet aiheittain jne.)
Opiskelijat saavat lisäksi ohjaajalta opintojakson alussa laajan suomen- ja englanninkielisen ajankohtaisen kirjallisuuden luettelon (Luettelo Moodlessa).

Vastuuopettajat

Tarja Autio
Johanna Mäkeläinen

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Kaikki tehtävät on palautettu, mutta opiskelijan vastausten sisältö on varsin haparoivaa. Hän osoittaa kuitenkin jossain määrin omaksuneensa käsiteltävät asiat. Palautetut tehtävät ovat suppeita ja aihealueiden käsittely pinnallista.

Opiskelijan vastausten sisältö on hyvä ja niistä näkyy perehtyminen ja kiinnostus aiheeseen. Hän osoittaa omaksuneensa käsiteltävät asiat melko hyvin ja osaa jossain määrin myös soveltaa oppimaansa. Palautetut tehtävät ovat pyydetyn laajuisia ja niiden pohdintaan on käytetty aikaa.

Opiskelijan vastausten sisältö on erinomainen ja hän osoittaa aitoa kiinnostusta aiheeseen. Hän on omaksunut käsiteltävät asiat erittäin hyvin ja osaa soveltaa oppimaansa erinomaisesti käytäntöön. Palautetut tehtävät ovat kaikilta osin ansiokkaita ja pohdinnassa on ammattimainen ote.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Ennakkotehtävä:                                 10 %
Tehtävä 1. Sisältöstrategia:                 20 %
Tehtävä 2. Palvelupolku:                     20 %
Tehtävä 3. Sisältökanavat:                  20 %
Tehtävä 5. Case-harjoitus:                  30 %
Oman oppimisen arviointi                     1 h

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown