Olet täällä

Yrityksen esittely ja markkinointi

Yrityksen esittely ja markkinointi

Tunnus: MAR8LH006
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa suunnitella ja toteuttaa myyvän markkinointiesityksen
  • tuntee vaikuttavan esityksen suunnittelun ja toteutuksen periaatteet, käytännöt ja menetelmät
  • on oppinut työelämän myynti- ja markkinointitilanteissa tarvittavia esiintymistaitoja.

Sisältö   

  • Vaikuttava esiintyminen
  • Kohderyhmän intressit huomioon ottavan viestin muotoilu
  • Vuorovaikutus ja yleisön osallistaminen
  • Esityksen kokonaisvaltainen suunnittelu
  • Esityksen pitäminen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksessa ja projektina. Lähiopetuksen yhteydessä tehdään erilaisia harjoituksia. Projektissa opiskelija osallistuu HAAGA-HELIAn oppilaitosmarkkinointiin. Hän osallistuu markkinointiesityksen suunnitteluun ja toteuttamiseen markkinointitapahtumassa. 
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Tuula Ryhänen

Oppimateriaalit

Torkki, J. 2006. Puhevalta – kuinka kuulijat vakuutetaan.
Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Projektitehtävä: osallistuminen oppilaitosmarkkinointiin 30 %
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen 40 %  
Harjoitusten suorittaminen 30 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown