Olet täällä

Markkinoinnin ajankohtaisseminaari

Markkinoinnin ajankohtaisseminaari

Tunnus: MAR8LH001A/B
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut markkinoinnin pakolliset perus- ja ammattiopinnot.

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään markkinoinnin alueen ajankohtaiseen teemaan.

Sisältö

Valitun markkinoinnin teema-alueen keskeiset osat

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus: Seminaaripäivä, 8h
Kirjallinen projektitehtävä ja itsenäinen työskentely  59h

Oman oppimisen arviointi 1h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Marko Mäki

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan seminaaripäivän aikana.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Tuntee osittain aihe-alueen kirjallisuutta. Tuntee aihe-alueen perusmallit ja kirjallisuuden. Tuntee erinomaisesti käsitellyn alueen kirjallisuutta ja malleja.
Taidot Käsitys mallien soveltamisen mahdollisuuksista. Osaa soveltaa jonkin verran käsiteltyjä viitekehyksiä. Osaa soveltaa erinomaisesti käsiteltyjä malleja.
Pätevyys Vähäinen itsenäinen panostus. Osaa toimia melko itsenäisesti. Hyvä ideointikyky, kyky löytää uusia kehitysmalleja.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Aktiivinen osallistuminen seminaaripäivään ja projektityönpalautus (100%).

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown