Olet täällä

Palvelujen tuotteistaminen ja myynti

Palvelujen tuotteistaminen ja myynti

Tunnus: MAR4LH015
Laajuus: 6op
Ajoitus: lukukausi: 4-6
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut markkinoinnin pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) Palveluliiketoiminta B-moduulia.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija:

  • tietää, mitä asioita tulee ottaa huomioon palveluiden sekä sisäisessä että ulkoisessa tuotteistamisessa sekä palvelun myyntiprosessissa
  • osaa palveluliiketoiminnan rakentamisen osa-alueet
  • osaa luoda arvolupauksen palvelulle ja osaa myydä palvelun hyödyt asiakkaalle

Sisältö

  • Palveluiden tuotteistamisen prosessi, työkalut ja menetelmät
  • Palveluliiketoiminnan rakentaminen
  • Palvelukonseptien innovointi ja kehittäminen
  • Palvelun arvolupaus ja hyöty asiakkaalle
  • Palvelun vakiointi, konkretisointi, hinnoittelu
  • Palveluprosessit ja palvelun myyntiprosessi
  • Palvelun kannattavuuden osatekijät

Opetus- ja oppimismenetelmät

Kurssi toteutetaan lähiopetuskurssina ja monimuotokurssina.

Lähiopetuskurssi:
Lähiopetus 58h
Kirjallinen projektitehtävä + itsenäinen työskentely 104h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Virtuaali/monimuotokurssi:
Verkkotehtävät ja verkkoluennot: 81-85 h
Projektityö 75 h
Lähiopetus: 4- 8 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Timo Kaski
Satu Harkki

Oppimateriaali

Grönroos, C. 2009.  Palvelujen johtaminen ja markkinointi. 3p WSOY
Osterwalder A & Pigneur Y. (2010), Business Model Generation
muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Arvioinnin kriteerit ja kohteet

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Tuntee osittain tuotteistamisen työkaluja ja menetelmiä sekä  palveluliiketoiminnan osa-alueet. Tuntee osittain kannattavuuten vaikuttavat osa-alueet

Tuntee palveluliiketoiminnan periaatteet, erityispiirteet ja peruskäsitteet. Tuntee palveluiden tuotteistamisen menetelmiä. Tuntee kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

Tuntee erinomaisesti palvelun tuotteistamisen menetelmät ja palveluliiketoiminnan osa-alueet. Tuntee hyvin kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

Taidot

Osaa osittain hyödyntää palvelun tuotteistamisen menetelmiä ja työkaluja.

Osaa hyödyntää palvelun tuotteistamisen menetelmiä ja työkaluja.

Osaa hyödyntää erinomaisesti palvelun tuotteistamisen menetelmiä ja työkaluja.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan
Osaa toimia melko itsenäisesti.

Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn
Hyvä kyky toimia itsenäisesti. ideointikyky, positiivinen asenne, aikataulujen noudattaminen.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown