Olet täällä

Markkinointiviestinnän strateginen suunnittelu ja toteutus

Markkinointiviestinnän strateginen suunnittelu ja toteutus

Tunnus: MAR4LH013
Laajuus: 9 op (243 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut markkinoinnin pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamisen syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Brändin johtaminen ja monikanavainen markkinointiviestintä. Opintojaksoa ennen on suositeltavaa opiskella  Visuaalinen viestintä ja graafinen suunnittelu tai Kuvankäsittely-opintojakso.

Oppimistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

 • osaa tehdä markkinointiviestintästrategian yritykselle  ja ymmärtää markkinointiviestinnän strategisen merkityksen sekä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden, tavoitteiden, kohderyhmien ja budjetin merkityksen suunnittelun osatekijöinä
 • pystyy rakentamaan positioinnin avulla peruslupauksen sekä osaa arvioida sen merkityksen toteutuksen lähtökohtana
 • osaa suunnitella ja arvioida brändi-, tuote-, yritysidentiteetin mukaista markkinointiviestintää
 • pystyy tekemään yritykselle kokonaisvaltaisen markkinointiviestintäsuunnitelman
 • ymmärtää tavoitteiden ja tutkimuksen merkityksen kampanja-/vuosisuunnittelun lähtökohtana
 • tuntee markkinointiviestintäkeinovalikoiman ja osaa valita niistä parhaiten brändi-,tuote-,yritysidentiteettiä tukevat keinot
 • hallitsee perinteiset ja digitaaliset mediat sekä pystyy tekemään kulloiseenkin tilanteeseen sopivan yksityiskohtaisen mediasuunnitelman
 • pystyy tekemään briefin esim. mainos ja mediatoimistolle suunnittelun pohjaksi
 • osaa suunnitella ja toteuttaa sisältöä valittuihin medioihin sekä arvioida muiden opiskelijaryhmien tuottamaa sisältöä tarvittaessa
 • pystyy arvioimaan ja mittaamaan kampanjan/vuosisuunnitelman onnistumista tavoitteisiin nähden

Sisältö

 • markkinointiviestinnän muuttuva maailma (globalisoituminen, digitaalisuus, internet, yms.)
 • markkinointiviestinnän suunnittelun johtaminen yrityksen liikeideasta ja strategiasta
 • markkinointiviestinnän vaikutusprosessi
 • kokonaisvaltaisen markkinointiviestintäprosessin toteutus
 • positiointi ja peruslupaus lähtökohtana taktisille toimenpiteille
 • luovan suunnitteluprosessin hallitseminen (sis. mainostoimisto-/mediatoimistobriefin tekeminen)
 • markkinointiviestintäkeinojen valintaan vaikuttavien tekijöiden arviointi
 • mediasuunnittelu
 • markkinointiviestinnän toteutus ja arviointi
 • kampanjamittaukset ja niiden hyödyntäminen

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla on yritysvierailuja. Opintojaksolla tehdään yrityslähtöinen projektityö.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään englanninkielisiä kirjoja tenttikirjoina ja tutoriaalien materiaalina. Projektityön toimeksiantaja voi olla myös kansainvälinen yritys.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 75 h
Projektityö, tehtävät ja muu itsenäinen työskentely 168 h
Oman oppimisen arviointi 1 h
Opintojaksolla voidaan käyttää Problem Based Learning, PBL-menetelmää.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Matti Helelä
Leena Korttilalli
Tuula Ryhänen

Tenttikirjat ilmoitetaan opintojakson alussa

Lähdekirjallisuus

Clow, K. & Baack, D. Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications. 4th  ed. Pearson Education Ltd.
Fill, C 2013 Marketing Communication , brands, experiences and participation  6th edition.. Pearson Education Ltd.
De Pelsmacker, P. & Geuens, M. & van den Bergh, J. 2007. Marketing Communications. A European Perspective. 3rd ed. Pearson Education Ltd.
Karjaluoto, H. 2010. Digitaalinen markkinointiviestintä - esimerkkejä parhaista käytännöistä yrityksissä. WSOY
O’Quinn & Allen Semenik. 2009. Advertising  and Integrated Brand Position. 5th ed. Thomson South-Western.
Vierula, M. 2009. Markkinointi, myynti ja viestintä, suuri integraatiokirja. Talentum.

Arviointikriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta

Tiedot

Ymmärtää markkinointiviestinnän strategisen merkityksen joiltakin osin.
Ymmärtää positioinnin merkityksen markkinointiviestinnän suunnittelun lähtökohtana sekä markkinointiviestinnän välineet ja markkinointiviestintään liittyvät tutkimukset joiltakin osin.
 

Ymmärtää markkinointiviestinnän strategisen merkityksen.
Ymmärtää positioinnin merkityksen markkinointiviestinnän suunnittelun lähtökohtana. Tuntee markkinointiviestinnän välineet ja tutkimusten käytön markkinointiviestinnän suunnittelussa.

Ymmärtää erittäin hyvin markkinointiviestinnän strategisen merkityksen.
Ymmärtää positioinnin merkityksen markkinointiviestinnän suunnittelun lähtökohtana erittäin hyvin. Tuntee erittäin hyvin markkinointiviestinnän välineet ja markkinointiviestintään liittyvät tutkimukset.
Ymmärtää tutkimusten käytön markkinointiviestinnän suunnittelussa erittäin hyvin.Ymmärtää kohderyhmän, tavoitteiden ja budjetin merkityksen mediasuunnittelussa erittäin hyvin.

Taidot

Hallitsee markkinointiviestinnän suunnittelun kokonaisuuden joiltakin osin. Tuntee ulkoisten ja sisäisten tekijöiden, kohderyhmien ja budjetin merkityksen suunnittelun osatekijöinä joiltakin osin. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediasuunnitelmia joiltain osin. Osaa ottaa huomioon positioinnin ja peruslupauksen mediasuunnittelun lähtökohtana joiltain osin. Osaa ottaa huomioon brändin rakentamisen ja kehittämisen näkyvyyden suunnittelussa joiltain osin.

 

Hallitsee markkinointiviestinnän suunnittelun kokonaisuuden.
Tuntee ulkoisten ja sisäisten tekijöiden, kohderyhmien ja budjetin merkityksen suunnittelun osatekijöinä. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediasuunnitelmia.
Osaa ottaa huomioon positioinnin ja peruslupauksen mediasuunnittelun lähtökohtana.
Osaa ottaa huomioon brändin rakentamisen ja kehittämisen mediasuunnittelussa.

Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida markkinointiviestintäsuunnitelmia erinomaisesti.
Osaa rakentaa positioinnin avulla peruslupauksen erinomaisesti.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida brändi-identiteetin mukaista viestintää erinomaisesti. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediasuunnitelmia erinomaisesti.
Osaa ottaa huomioon positioinnin ja peruslupauksen mediasuunnittelun lähtökohtana erinomaisesti.
Osaa ottaa huomioon brändin rakentamisen ja kehittämisen mediasuunnittelussa erinomaisesti.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
Osaa toimia melko itsenäisesti.

Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn.
Hyvä kyky toimia itsenäisesti.
Innovatiivisuus, positiivinen asenne + aikataulujen noudattaminen.

 

 

 

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Projektityö ja/tai tutoriaalit 70 %
Tentti 30 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

 

Countdown