Olet täällä

Palvelujen tuotteistaminen ja markkinointi

Palvelujen tuotteistaminen ja markkinointi

Tunnus: MAR4LH007
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut markkinoinnin pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Palvelujen johtaminen ja markkinointi.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa/ymmärtää palvelulogiikan lähtökohdat sekä erilaiset palveluliiketoiminnan tyypit
 • ymmärtää palveluiden uudistamisen, tuotekehityksen ja innovoinnin merkityksen palvelujohtamisessa
 • osaa kehittää palvelutarjoomaa kustannustehokkaasti

Sisältö

 • Palveluiden ominaispiirteet ja palveluliiketoiminnan logiikka
 • Asiakasymmärryksen merkitys ja sen hankkimisen menetelmät
 • Palvelutarjooma sekä palvelukonseptien innovointi ja kehittäminen
 • Palveluiden tuotteistamisen prosessi
 • Palvelun toimitusprosessi
 • Palvelun laatu ja sen hallinta
 • Palvelukokemus
 • Palveluiden hinnoittelu, tuottavuus ja kustannustehokkuus

Opetus- ja oppimismenetelmät

Kurssilla toteutetaan tutkivaa ja kehittävää opetusmenetelmää. Kurssilla toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa aitoja palveluiden tuotteistusprojekteja. Kurssi sopii erinomaisesti opiskelijalle, joka tarvitsee apua oman yrityksensä palveluiden tuotteistamisen ja konseptoinnin kanssa.

Päivätoteutus
• Lähiopetus 48 h
• Projektitehtävä, verkko ja itsenäinen työskentely 113 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Iltatoteutus (monimuotokurssi)

• Lähiopetus 24-30 h
• Verkko-, projekti- ja itsenäinen työskentely 132-137 h
oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Timo Kaski
Satu Harkki

Oppimateriaalit

Tuulaniemi, J.( 2011) Palvelumuotoilu. Talentum
Jaakkola jne (2009). Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua: opas yrityksille. [Verkkojulkaisu ]. 4.painos . Helsinki: TEKES
Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. 3. painos. WSOY.
Zeithaml, Bitner, Greamler, 2009, Services Marketing, Integrating The Customer Focus Across The Firm, 5. painos

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 50 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Tuntee osittain palveluliiketoiminnan erityispiirteitä ja tunnistaa peruskäsitteet. On tietoinen palvelujen kehittämisen menetelmistä ja prosesseista.

Tuntee palveluliiketoiminnan periaatteet, erityispiirteet ja peruskäsitteet. Tuntee palveluiden kehittämisen menetelmiä. Tuntee kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

Tunteeerinomaisesti palveluliiketoiminnan periaatteet, erityispiirteet ja peruskäsitteet. Tuntee hyvin palveluiden kehittämisen menetelmiä. Tuntee hyvin kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

Taidot

Osaa toimia rutiininomaisissa palvelutilanteissa.

Osaa analysoida ja kehittää palvelukonsepteja.

Osaa toimia liiketoiminnan kehittämistilanteissa ja osaa sujuvasti soveltaa palvelujen kehittämisen menetelmiä.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan
Osaa toimia melko itsenäisesti.

Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn
Hyvä kyky toimia itsenäisesti. ideointikyky, positiivinen asenne, aikataulujen noudattaminen.

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Päivätotetus:
Tuotteistusprojekti 40 %
Itsenäiset tehtävät 40 %
Lähiopetus ja aktiivisuus 20 %
Iltatoteutus:
Tuotteistusprojekti 40 %
Itsenäinen ja verkkotyöskentely 50%
Lähiopetus 10 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Countdown