Olet täällä

Markkinointiviestinnän kokonaissuunnittelu

Markkinointiviestinnän kokonaissuunnittelu

Tunnus: MAR4LH005
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut markkinoinnin pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Integroitu markkinointiviestintä.

Oppimistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida markkinointiviestintäsuunnitelmia
  • ymmärtää markkinointiviestinnän strategisen merkityksen sekä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden, tavoitteiden, kohderyhmien ja budjetin merkityksen suunnittelun osatekijöinä
  • pystyy rakentamaan positioinnin avulla peruslupauksen ja ymmärtää sen merkityksen toteutuksen ja arvioinnin lähtökohtana
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida brändi-identiteetin mukaista viestintää
  • kykenee markkinointiviestinnän toteutuksen suunnitteluun
  • pystyy valitsemaan kulloiseenkin tilanteeseen sopivat seurantakeinot.

Sisältö

  • Integroitu markkinointiviestintä
  • Markkinointiviestinnän muuttuva maailma (globalisoituminen, digitaalisuus, Internet, yms.)
  • Markkinointiviestinnän suunnittelun johtaminen yrityksen liikeideasta ja strategiasta
  • Markkinointiviestinnän vaikutus ja vaikutusprosessi (kohderyhmän ostoprosessin merkitys markkinointiviestinnässä)

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla vierailee työelämän edustajia. Opintojaksolla tehdään yrityslähtöinen projektityö.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään englanninkielisiä  kirjoja tenttikirjoina ja tutoriaalien materiaalina. Projektityön kohteena voi olla myös kansainvälinen yritys.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 47 h
Projektityö, tehtävät ja muu itsenäinen työskentely 114 h
Oman oppimisen arviointi 1 h
Opintojaksolla voidaan käyttää Problem Based Learning, PBL-menetelmää.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Tarja Autio
Kari Hautakoski
Tuula Ryhänen

Oppimateriaalit

Bengtsson, A. & Östberg, J. 2006. Märken och människor: om marknadssymboler som kulturella resurser. Studentlitteratur AB.

Clow, K. & Baack, D. Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications. 4th  ed. Pearson Education Ltd.

Fill, C. 2009. Marketing Communications. Interactivity, communities and content. 5th ed. Pearson Education Ltd.

De Pelsmacker, P. & Geuens, M. & van den Bergh, J. 2007. Marketing Communications. A European Perspective. 3rd ed. Pearson Education Ltd.

Isohookana, H. 2007. Yrityksen markkinointiviestintä. WSOYPro.

O’Quinn & Allen Semenik. 2009. Advertising  and Integrated Brand Position. 5th ed. Thomson South-Western.

Vierula, M. 2009. Markkinointi, myynti ja viestintä, suuri integraatiokirja. Talentum.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 50 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta) 5 (min. 90 % tavoitteesta)
Tiedot Ymmärtää markkinointiviestinnän strategisen merkityksen joiltakin osin.
Ymmärtää positioinnin merkityksen markkinointiviestinnän suunnittelun lähtökohtana joiltakin osin.
Hallitsee markkinointiviestinnän suunnittelun kokonaisuuden joiltakin osin.
Tuntee ulkoisten ja sisäisten tekijöiden, kohderyhmien ja budjetin merkityksen suunnittelun osatekijöinä joiltakin osin.
Ymmärtää markkinointiviestinnän strategisen merkityksen.
Ymmärtää positioinnin merkityksen markkinointiviestinnän suunnittelun lähtökohtana.
Hallitsee markkinointiviestinnän suunnittelun kokonaisuuden.
Tuntee ulkoisten ja sisäisten tekijöiden, kohderyhmien ja budjetin merkityksen suunnittelun osatekijöinä.
Ymmärtää erittäin hyvin markkinointiviestinnän strategisen merkityksen.
Ymmärtää positioinnin merkityksen markkinointiviestinnän suunnittelun lähtökohtana erittäin hyvin.
Hallitsee erittäin hyvin markkinointiviestinnän suunnittelun kokonaisuuden.
Tuntee erittäin hyvin ulkoisten ja sisäisten tekijöiden, kohderyhmien ja budjetin merkityksen suunnittelun osatekijöinä.
Taidot Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida markkinointiviestintäsuunnitelmia joiltakin osin.
Osaa rakentaa positioinnin avulla peruslupauksen erinomaisesti.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida brändi-identiteetin mukaista viestintää erinomaisesti.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida markkinointiviestintäsuunnitelmia.
Osaa rakentaa positioinnin avulla peruslupauksen.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida brändi-identiteetin mukaista viestintää.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida markkinointiviestintäsuunnitelmia erinomaisesti.
Osaa rakentaa positioinnin avullaperuslupauksen erinomaisesti.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida brändi-identiteetin mukaista viestintää erinomaisesti.
Pätevyys Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.
Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
Osaa toimia melko itsenäisesti.
Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn.

Hyvä kyky toimia itsenäisesti.
Innovatiivisuus, positiivinen asenne + aikataulujen noudattaminen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Projektityö ja/tai tutoriaalit 70 %
Tentti 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Countdown