Olet täällä

Asiakaskäyttäytyminen

Asiakaskäyttäytyminen

Tunnus: MAR4LH001          
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi ja englanti
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut markkinoinnin osaamisalueen pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Asiakkuuksien johtaminen.

Oppimistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää asiakkaan käyttäytymisen erilaisissa toimintaympäristöissä
  • ymmärtää ostoprosessin vaiheet ja siihen vaikuttavat tekijät
  • ymmärtää asiakastiedon merkityksen arvontuotannon perustana sekä digitaalisen ja sosiaalisen median mahdollisuudet asiakasvuorovaikutuksessa.

Sisältö

  • Asiakasymmärrys arvontuotannon perustana
  • Ostoprosessi ja ostamiseen vaikuttavat tekijät sekä b-to-b että b-to-c-markkinoilla
  • Segmentointi ja profilointi kannattavuusnäkökulmasta
  • Integroitu monikanavaisuus asiakasvuorovaikutuksessa
  • Asiakkaan käytäntöjen prosessit liiketoiminnan kehittämisessä.

Opetus-ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 64 h
Projektitehtävä ryhmissä 50 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointitehtävä 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Minna Saukkonen

Oppimateriaalit

Arantola, H. 2006. Customer Insight. WSOY. Helsinki.
Arantola, H., Korkman Oskar. 2009. Arki. Eväitä uuteen asiakaslähtöisyyteen. WSOYpro. Helsinki
Kimmel, Allan J. 2010. Connecting with consumers. Marketing for new marketplace realities. Oxford University Press: Oxford.
Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. ja Hogg, M.K. 2009. Consumer Behaviour. An European perspective. Prentice Hall.
Muu tunneilla jaettava materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Ymmärtää asiakaskäyttäytymistä erilaisissa toimintaympäristöissä joltakin osin.
Ymmärtää asiakastiedon merkityksen arvontuotannon perustana joiltakin osin.
Hallitsee ostoprosessin vaiheet ja siihen vaikuttavat tekijät joiltakin osin.
Tuntee digitaalisen ja sosiaalisen median mahdollisuudet asiakasvuorovaikutuksessa joiltakin osin.

Ymmärtää asiakaskäyttäytymistä erilaisissa toimintaympäristöissä.
Ymmärtää asiakastiedon merkityksen arvontuotannon perustana.
Hallitsee ostoprosessin vaiheet ja siihen vaikuttavat tekijät.
Tuntee digitaalisen ja sosiaalisen median mahdollisuudet asiakasvuorovaikutuksessa.

Ymmärtää erittäin hyvin asiakaskäyttäytymistä erilaisissa toimintaympäristöissä.
Ymmärtää asiakastiedon merkityksen arvontuotannon perustana erittäin hyvin.
Hallitsee erittäin hyvin ostoprosessin vaiheet ja siihen vaikuttavat tekijät.
Tuntee erittäin hyvin digitaalisen ja sosiaalisen median mahdollisuudet asiakasvuorovaikutuksessa.

Taidot

Osaa analysoida asiakaskäyttäytymistä ja tehdä sen pohjalta markkinointitoimenpiteisiin liittyviä päätöksiä joiltakin osin.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida integroituja, monikanavaisia, asiakaskohtaamisia joiltain osin.
Osaa segmentoida ja profiloida asiakaskantaa kannattavuusnäkökulmasta joiltain osin.

Osaa analysoida asiakaskäyttäytymistä ja tehdä sen pohjalta markkinointitoimenpiteisiin liittyviä päätöksiä.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida integroituja, monikanavaisia, asiakaskohtaamisia.
Osaa segmentoida ja profiloida asiakaskantaa kannattavuusnäkökulmasta.

Osaa analysoida asiakaskäyttäytymistä ja tehdä sen pohjalta markkinointitoimenpiteisiin liittyviä päätöksiä  erinomaisesti.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida integroituja, monikanavaisia, asiakaskohtaamisia erinomaisesti.
Osaa segmentoida ja profiloida asiakaskantaakannattavuusnäkökulmasta erinomaisesti.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
Osaa toimia melko itsenäisesti.

Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn.
Hyvä kyky toimia itsenäisesti.
Innovatiivisuus, positiivinen asenne + aikataulujen noudattaminen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 40 %
Projektitehtävä 40 %
Aktiivisuus 20 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown