Olet täällä

Markkinointitutkimus

Markkinointitutkimus

Tunnus: MAR3LH002
Laajuus: 6 op (161 h)
Ajoitus: 4. - 6.lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Markkinoinnin perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia Markkinoinnin johtaminen.

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija perehtyy markkinointitutkimuksen eri menetelmiin ja hyväksikäyttöön markkinoinnin suunnittelussa ja johtamisessa. Tavoitteena on, että opiskelija opintojakson suoritetuttuaan

  • osaa laatia tutkimussuunnitelman, valita soveltuvan tutkimusmenetelmän ja tiedonhankintatavat sekä perustella tekemänsä ratkaisut
  • osaa tehdä markkinointitutkimuksen
  • osaa laatia tutkimusraportin sekä esitellä tulokset ja toimenpidesuositukset

Sisältö

  • Tutkimusprosessin kytkeytyminen markkinoinnin päätöksentekoon
  • Markkinointitutkimusprosessin vaiheet
  • Markkinoinnin tutkimusmenetelmälliset vaihtoehdot
  • Kyselyn/haastattelun suunnittelu ja toteutus
  • Tilasto-ohjelmien hyödyntäminen aineistojen analysoimisessa (SPSS, Webropol, Digium)
  • Tulosten tulkinta, raportointi ja esittely
  • Tutkimuspalveluiden hyödyntäminen ja osto-osaaminen

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään yrityslähtöinen projektityö.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 57 h
Itsenäinen työskentely 104 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojakso toteutetaan integroidusti tutkimusmenetelmien kanssa. Analyysimetodeja tukee Tutkimustyön perusteet ja menetelmät -opintojakso.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Anne Maija-Selin
Kari Hautakoski

Oppimateriaalit

Alvin C. Burns, Ronald F. Bush. 2010. Marketing research / Edition: 6th ed. Upper Saddle River, NJ : Pearson Education.
Don A. Dillman, Jolene D. Smyth and Leah Melani Christian. Internet, mail, and mixed-mode surveys : the tailored design method /  Edition: 3rd ed. John Wiley & Sons, 2009.
Mäntyneva, M., Heinonen,P., Wrange K.  2008. Markkinointitutkimus. 1p, WSOY. Helsinki.
Muu ryhmässä sovittu kirjallisuus ja materiaali

Arviointikriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % suoritettu)

3 (min. 70 % suoritettu)

5 (min. 90 % suoritettu)

Tiedot

Tuntee osittain markkinointitutkimusprosessin vaiheet.
Tietää joitakin tutkimus-/ ja tiedonkeruu menetelmiä.

Tuntee markkinointitutkimusprosessin kokonaisuuden.
Tietää erilaiset tutkimus-/ ja tiedonkeruu menetelmät. Osaa valita tilanteeseen sopivan tutkimusmenetelmän.

Tuntee erittäin hyvin markkinointitutkimusprosessin kokonaisuuden.
Tuntee erittäin hyvin erilaiset tutkimus-/ja tiedonkeruu menetelmät.
Osaa perustella tutkimusmenetelmien valinnan.

Taidot

Pystyy tiimissä osallistumaan markkinointitutkimuksen tekemiseen.

Pystyy osin itsenäisesti tekemään markkinointitutkimuksen.
Pystyy osallistumaan raportin laatimiseen.

Pystyy itsenäisesti tekemään markkinointitutkimuksen
Osaa laatia markkinointitutkimusraportin ja esittää tulokset.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan
Vähäinen itsenäinen panostus

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan
Osaa toimia melko itsenäisesti

Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn
Hyvä kyky toimia itsenäisesti
Innovatiivisuus, positiivinen asenne + aikataulujen noudattaminen

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 50 %
Projektitehtävä 50 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown