Olet täällä

Asiantuntijapalveluiden markkinointi

Asiantuntijapalveluiden markkinointi

Tunnus: MAR1LK002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: lukukausi  2
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen (FINA)

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso kuuluu perusopintoihin. Sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin ei ole.

Tavoitteet

Tavoitteena on perehtyä asiantuntijapalveluihin ja erityisesti finanssipalvelujen keskeisiin kehittämisalueisiin asiakassuhteen luomisen ja ylläpidon näkökulmasta. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee finanssipalvelujen erityispiirteet markkinoinnin kannalta ja tutustuu finanssipalvelujen ostopäätösprosessiin. Opiskelija ymmärtää myös asiantuntijapalvelujen markkinoinnin vastuullisuuden  ja tutustuu finanssipalvelujen tuotteistamisprosessiin ja hinnoitteluun.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään asiantuntijapalvelujen ja erityisesti finanssipalvelujen  markkinointiin  liittyviä keskeisiä kysymyksiä. Näkökulmana on arvon tuottaminen asiakkaalle sekä kustannusten ja hyötyjen tarkastelu. Samalla perehdytään finanssipalvelujen erityispiirteisiin sekä  finanssipalvelujen tuotteistamiseen markkinoinnin kehittämisessä. 

Työelämäyhteydet

Opintojakson kehittäminen tapahtuu työelämälähtöisesti yhteistyössä finanssipalveluyritysten kanssa. Opintojaksolla toteutetaan yritysvierailu tutustumalla asiantuntijapalveluorganisaation toimintaan finanssipalvelujen markkinointiin liittyen.

Oppimateriaali

Ylikoski, T & Järvinen, R. 2011. Asiakkaan kokema arvo kilpailutekijänä finanssialalla

Lehtinen, U & Niinimäki, S.2005. Asiantuntijapalvelut. Tuotteistaminen ja markkinoinnin suunnittelu. WSOY.

Lovelock,C.H. Services Marketing. 2011. Pearson.

Artikkelit ja muu luennoilla jaettava materiaali.

 

Vastuuopettaja, opettaja(t)

 

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opetus perustuu luentoihin ja vuorovaikutteiseen lähiopetukseen. Lähtökohtana on finanssipalvelujen markkinoinnin tarkastelu alan yhteisöjen ja yritysten näkökulmasta. Opetusta täydennetään finanssipalvelujen markkinointiin liittyvillä oppimistehtävillä ja opiskelijoiden esityksillä.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
 1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot

Ymmärtää asiantuntijapalvelujen erityispiirteet ja haasteet finanssipalvelujen markkinoinnissa   joiltakin osin.

Ymmärtää  asiakaskeskeisen organisaation rakenteen, resurssien ja palveluprosessien merkityksen asiantuntijapalvelujen markkinoinnissa joiltakin osin.

Hallitsee  markkinoinnin suunnitteluprosessin keskeiset osa-alueet joiltakin osin.

Tuntee palvelutarjooman ja sen kehittämisen sekä brändin ja segmentoinnin merkityksen asiantuntijapalvelujen markkinoinnissa joiltakin osin.

Ymmärtää asiantuntijapalvelujen erityispiirteet ja haasteet finanssipalvelujen markkinoinnissa.

Ymmärtää  asiakaskeskeisen organisaation rakenteen, resurssien ja palveluprosessien merkityksen asiantuntijapalvelujen markkinoinnissa.

Hallitsee  markkinoinnin suunnitteluprosessin keskeiset osa-alueet asiantuntijapalvelujen markkinoinnissa.

Tuntee palvelutarjooman ja sen kehittämisen sekä  brändin ja segmentoinnin merkityksen asiantuntijapalvelujen markkinoinnissa.

Ymmärtää asiantuntijapalvelujen erityispiirteet ja haasteet  erittäin hyvin finanssipalvelujen markkinoinnissa.

Ymmärtää asiakaskeskeisen organisaation rakenteen,resurssit ja palveluprosessit asiantuntijapalvelujen markkinoinnissa erittäin hyvin.´

Hallitsee erittäin hyvin markkinoinnin suunnittelu-prosessin keskeiset osa-alueet asiantuntijapalvelujen markkinoinnissa.

Tuntee erittäin hyvin palvelutarjooman ja sen kehittämisen sekä brändin ja segmentoinnin  merkityksen asiantuntijapalvelujen  markkinoinnissa.

Taidot

Osaa analysoida asiantuntijapalvelujen kokonaisuutta, organisaatiota ja palveluprosesseja finanssipalvelujen näkökulmasta sekä tehdä niiden johtamiseen liittyviä päätöksiä joiltakin osin.

Osaa suunnitella ja toteuttaa käytännön markkinointitoimenpiteitä finanssipalvelujen markkinoinnissa joiltain osin.

Osaa suunnitella, innovoida ja markkinoida uusia finanssipalvelutuotteita joiltain osin.

Osaa analysoida asiantuntijapalvelujen kokonaisuutta, organisaatiota ja palveluprosesseja finanssipalvelujen näkökulmasta sekä tehdä niiden johtamiseen liittyviä päätöksiä.

 

Osaa suunnitella ja toteuttaa käytännön markkinointitoimenpiteitä finanssipalvelujen markkinoinnissa.

 

Osaa suunnitella, innovoida ja markkinoida uusia finanssipalvelutuotteita.

Osaa analysoida asiantuntijapalvelujen kokonaisuutta, organisaatiota ja palveluprosesseja finanssipalvelujen näkökulmasta sekä tehdä niiden johtamiseen liittyviä päätöksiä erinomaisesti.

Osaa suunnitella ja toteuttaa käytännön markkinointitoimenpiteitä  finanssipalvelujen markkinoinnissa erinomaisesti.

 

Osaa suunnitella, innovoida ja markkinoida  uusia finanssipalvelutuotteita erinomaisesti.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.

Vähäinen itsenäinen panostus.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.

Osaa toimia melko itsenäisesti.

Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn.

Hyvä kyky toimia itsenäisesti.

Innovatiivisuus, positiivinen asenne + aikataulujen noudattaminen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Opintojaksolla  opiskelijat  tutustuvat kurssin sisältöön liittyvään aiheeseen, jonka tuloksena syntyy oppimistehtävä. Oppimistehtävä esitellään ryhmässä ja sen osuus suorituksista on 20%.  Opintojaksoon sisältyy tentti, jonka osuus on 80%. Tuntitehtävinä laaditaan aiheeseen liittyvä artikkelireferaatti, joka on suoritettava hyväksytysti. Arviointikriteerinä on lisäksi aktiivinen osallistuminen opiskeluun ja tehtävien suorittaminen ajallaan.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown