Olet täällä

Liikunnan talous II

Liikunnan talous II

Tunnus: LT22SYAMK

Laajuus: 3 op

Ajoitus: 1. lukuvuosi

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto

Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee ja hallitsee liikuntaorganisaation taloushallinnon erityis­piir­teet sekä analysoinnin, ymmärtää taloushallinnon teorioiden, kirjanpidon, tilinpäätöksen, tulos- ja rahoitussuunnittelun ja budjetin väliset yhteydet sekä osaa käyttää alan ATK-sovellutuksiin sekä talousanalyyseihin liittyvää informaatiota.

 

Sisältö:

  • Erilaisten liikuntaorganisaatioiden taloushallinto
  • Työelämälähtöinen talouden suunnittelu, kehittäminen ja seuranta
  • Tilinpäätösanalysi ja tilinpäätösinformaatio
  • Tilinpätösanalyysin soveltaminen johdon laskentatoimessa, taloussuunnittelussa ja päätöksenteossa

 

Opetus- ja oppimismenetelmät: Luennot 20 tuntia sekä itsenäiset harjoitukset yhteensä 10 tuntia liittyen omaan taustaorganisaatioon ja oman organisaation tilinpäätösanalyysiin, kirjallisuuteen tutustuminen ja tenttiminen.

 

Vastuuopettaja: Timo Valtonen

 

Oppimateriaali:

  • Niskanen & Niskanen, Tilinpäätösanalyysi
  • Neilimo & Uusi-Ranta, Johdon laskentatoimi (uusin painos)

 

Arviointiperusteet: Tentti opintojakson lopussa, arviointi asteikolla 0-5, missä kiitettävä on 5, hyvä 4 ja 3, tyydyttävä 2 ja 1 sekä hylätty 0.