Olet täällä

Toimitusketjun hallinnan työkaluja

Toimitusketjun hallinnan työkaluja

Tunnus: LOG4LH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut kansainvälisen liiketoiminnan ja logistiikan pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Ostotoiminta ja toimitusketjun hallinta.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa kvantitatiivisia menetelmiä kysynnän ennustamiseen
  • osaa soveltaa varastomalleja tilausten rytmittämiseen ja varmuusvaraston mitoittamiseen
  • ymmärtää optimoinnin sovellusmahdollisuudet toimitusketjun optimoinnissa
  • ymmärtää tilastolliseen laadunvalvontaan liittyvät prosessit.

Sisältö

  • Kysynnän ennustaminen
  • Varastomallit
  • Toimitusketjun optimointi
  • Tilastollinen laadunvalvonta

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aikaisemmin hankittu osaaminen ja vastaavat taidot on mahdollista osoittaa näytöllä. Opiskelija toimittaa ao. opettajalle portfolion, minkä jälkeen hän sopii opettajan kanssa näyttötavan.

Vastuuopettaja

Aki Taanila

Oppimateriaalit

Bozarth, C & Handfield, R. 2008. Introduction to operations and supply chain management. Pearson.
Chopra, S & Meindl, P. 2010. Supply Chain Management. Pearson.
Muu opettajan osoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % osaamistaso) 3 (min. 70 % osaamistaso) 5 (min. 90 % osaamistaso)
Tiedot Osaa ainakin osittain suorittaa harjoitustehtäviin liittyvän laskennan ja suoriutuu tentistä hyväksytysti. Tunnistaa keskeiset käsitteet annetuista tilanteista. Osaa suorittaa suurimman osan harjoitustehtäviin liittyvästä laskennasta ja suoriutuu tentistä tyydyttävästi. Suoriutuu sekä harjoitustehtävistä että tentistä erinomaisesti.
Osaa suorittaa harjoitustehtäviin liittyvän laskennan ja osaa raportoida tulokset selkeästi ja täsmällisesti.
Taidot On omaksunut ammattikorkeakouluopiskelun periaatteet, käyttäytyy hyvin ja asenne työskentelyyn on oikea.
Suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista.
Osaa sanallisesti selittää ja tulkita saamiaan tuloksia sekä esittää niiden pohjalta toimenpidesuosituksia.
Osaa arvioida saatujen tulosten luotettavuutta.
Osaa tehdä tulosten perusteella vakuuttavasti perusteltuja toimenpidesuosituksia ja arvioida kriittisesti käytettyjä menetelmiä.
Opiskelija toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella ongelmia laajemmassa kontekstissa.
Pätevyys Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.
Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
Osaa toimia melko itsenäisesti.
Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn.
Hyvä kyky toimia itsenäisesti.
Innovatiivisuus, positiivinen asenne + aikataulujen noudattaminen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 40 %
Harjoitustehtävät 60 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown