Olet täällä

Toimitusketjun hallinta

Toimitusketjun hallinta

Tunnus: LOG4LH002
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso:  ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi:  vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut kansainvälisen liiketoiminnan ja logistiikan pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Ostotoiminta ja toimitusketjun hallinta.

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään toimitusketjun hallintaan ja logistiikkaan kansainvälisessä ympäristössä. Kurssin keskeisenä työskentelymuotona on laajahkon kehittämistehtävän toteuttaminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää toimitusketjujen ongelmat
  • ymmärtää toimitusketjujen mahdollisuudet
  • ymmärtää tietotekniikan mahdollisuudet toimitusketjujen hallinnassa
  • osaa mallintaa toimitusketjuja prosessikaavioilla.

Sisältö

  • Strateginen näkökulma toimitusketjujen hallintaan
  • Toimitusketjun hallintamenetelmät
  • Asiakaslähtöinen kaupan arvoketju
  • Toimitusketjujen suunnittelu, valvonta ja kehittäminen
  • Tietojärjestelmät toimitusketjun hallinnassa

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään projektimuotoinen kehittämistehtävä yritykselle.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 64 h
Itsenäinen opiskelu 97 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Jukka Tikka
Eeva Aarnio
Miikka Mäkelä

Oppimateriaalit

Finne, S. & Kokkonen, T.  2005.  Asiakaslähtöinen kaupan arvoketju. Wsoy. WS Bookwell. Juva.
Tikka, J. 2016. Logistiikan perusteet. BoD Books on Demand.
Haapanen, M. & Vepsäläinen, A. & Lindeman, T. 2005.  Logistiikka osana strategista johtamista. Wsoy. WS Bookwell. Porvoo.
Fredentall, L. & Hill, E. 2001. Basics of Supply Chain Management. CRC Press LLC.
Virpi Ritvanen, Aimo Inkiläinen, Anders von Bell, Jouko Santala. 2011. Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet.  Logistiikan maailma -sarja. Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
Nigel Slack, Alistair Brandon-Jones, Robert Johnston. Essentials of Operations Management 2011. Pearson.
Muu opettajan osoittama ja jakama materiaali.

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Tunnistaa osittain toimitusketjun
hallintaan liittyvät keskeiset käsitteet.
Suoriutuu annetuista tehtävistä ja
tentistä hyväksytysti.
Tunnistaa toimitusketjun hallintaan
liittyvät keskeiset käsitteet.
Suoriutuu annetuista tehtävistä ja
tentistä hyvin.
Tunnistaa hyvin toimitusketjun
hallintaan liittyvät keskeiset
käsitteet.
Suoriutuu annetuista tehtävistä
ja tentistä erinomaisesti.
Taidot Osaa hahmottaa yksinkertaisia
toimitusketjun prosesseja.
Osaa hahmottaa monimutkaisia
toimitusketjun prosesseja
ja tunnistaa ongelmakohtia.
Osaa hahmottaa monimutkaisia
toimitusketjun prosesseja ja
tunnistaa ongelmakohtia sekä
esittää parannusehdotuksia
prosesseihin.
Pätevyys Osallistuu melko vähän ryhmän
toimintaan. Vähäinen itsenäinen
panostus.
Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
Osaa toimia melko itsenäisesti.

Erittäin aktiivinen osallistuminen
työskentelyyn.
Hyvä kyky työskennellä itsenäisesti
Innovatiivisuus, positiivinen asenne ja aikataulujen noudattaminen

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Harjoitustyö 40 %
Tentti 40 %
Etätehtävät 10 %
Tuntityöskentely 10%
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown