Olet täällä

Logistiikka

Logistiikka

Tunnus: LOG2LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. tai 4. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Yrittäjyys ja yritystoiminta -opintojakson.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee logistiikan peruskäsitteet ja -prosessit. Hänellä on varastojen ohjaamisen ja kehittämisen perustaidot ja hän pystyy valitsemaan kulloinkin sopivimman kuljetusmuodon. Hän myös tunnistaa logistiikan ympäristövaikutukset.

Sisältö

  • Logistiikan peruskäsitteet
  • Tilaus- ja toimitusprosessi
  • Varasto-, osto- ja kuljetusprosessit
  • Materiaalivirtojen kuvaus
  • JIT (Just in Time)

Opetus- ja oppimismenetelmät

Luennot, caset, ongelmanratkaisut sekä tiimitehtävä valitusta logistiikan osa-alueesta kohdeyrityksessä.
Lähiopetus ja tentti 32 h
Itsenäinen työskentely, joka koostuu pääosin syventävästä tiimityöstä 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Timo Taival
Jukka Tikka
Irma Mäkäräinen-Suni

Oppimateriaalit

Bloomberg, D. & LeMay, S. & Hanna, J. 2002. Logistics. Prentice-Hall.

Karrus, K. 2001. Logistiikka. WSOY.

Virpi Ritvanen, Aimo Inkiläinen, Anders von Bell, Jouko Santala. 2011. Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet.  Logistiikan maailma -sarja. Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

Jukka Tikka 2016. Logistiikan perusteet. BoD Books on Demand

Luentomateriaali verkossa, erilaiset artikkelit ja monisteet.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 50 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Tunnistaa osittain
logistiikan keskeiset käsitteet.
Suoriutuu annetuista
tehtävistä ja tentistä hyväksytysti.
Tunnistaa logistiikan
keskeiset käsitteet.
Suoriutuu annetuista
tehtävistä ja tentistä hyvin.
Suoriutuu annetuista tehtävistä
ja tentistä erinomaisesti.
Taidot Osaa hahmottaa
logistiikan
prosesseja.
 
Osaa hahmottaa logistiikan prosesseja sekä tunnistaa ongelmakohtia. Osaa hahmottaa lgistiikan
prosesseja sekä tunnistaa ongelmakohtia.
Osaa esittää parannusehdotuksia prosesseihin.
Pätevyys Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan. Vähäinen itsenäinen panostus. Osallistuu hyvin ryhmän
toimintaan.
Osaa toimia melko itsenäisesti.
Erittäin aktiivinen osallistuminen
työskentelyyn.
Hyvä kyky toimia itsenäisesti.
Innovatiivisuus, positiivinen asenne + aikataulujen noudattaminen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen tentti 60 %.
Harjoitukset ja etätyöt 40 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown