Olet täällä

Logistiikka

Logistiikka

Tunnus:  LOG1LZ001
Laajuus:  3 op (81 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso:  ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi:  pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Myyntityön koulutusohjelman pakolliset 1. lukukauden opinnot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ja ymmärtää

 • myynnin ja logistiikan pelaaminen yhteen
 • logistiset perusprosessit
 • logistiikan vaikutuksen kilpailukykyyn
 • varastojen ohjaamisen ja kehittämisen perustaidot
 • ostojen vaikutukset toimitusketjuun
 • valita sopivimman kuljetusmuodon
 • tunnistaa logistiikan ympäristövaikutukset.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia teemoja:

 • Logistiikan kokonaisprosessi
 • Yrityksen toimitusketjun hallinta - Supply Chain Management (SCM)
 • Kuljetus-, huolinta- ja varastoprosessit
 • Kestävä kehitys logistiikassa

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Ryhmätyöt ja oppimistehtävät 20 h
Itsenäinen opiskelu 24 h
Tentti 4 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Irma Mäkäräinen-Suni

Oppimateriaali

Moodlen materiaali

Balac, Maarit. 2009. Ostajan opas myyjälle. Suomen Yrityskirjat

Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet. 2001. Logistiikan Maailma

 

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % tavoitteesta) 3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Logistiikan peruskäsitteet
Tilaus-toimitusprosessi
Varasto-, osto- ja kuljetusprosessit
Materiaalivirtojen kuvaaminen
JIT
Ympäristövaikutukset

Opiskelija hallitsee logistiikan ja varastojen peruskäsitteet. Harjoitustehtävien taso on tyydyttävä. Opiskelija hallitsee logistiikan ja varastojen peruskäsitteet sekä osaa kuvata materiaalivirtoja. Harjoitustehtävien taso on hyvä. Opiskelija hallitsee kaikki kuusi aihealuetta lähes virheettömästi. Harjoitustehtävien taso on kiitettävä
Taidot
Kyky soveltaa tietoja logistiikan perustehtävien suorittamiseen ja niiden kehittämiseen
     
Pätevyys
Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen henkilökohtaiseen kehittymiseen
     

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen tentti 50 %
Läsnäolo tunnilla 10 %
Oppimistehtävät 40 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown