Olet täällä

Työpsykologia

Työpsykologia

Tunnus: LEA8LH105
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 2 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija

 • tuntee työpsykologian perusteet
 • tuntee positiivisen psykologian perusteet
 • tuntee yksilöllisen työhyvinvoinnin merkityksen ja kokonaisuuden
 • osaa hyödyntää psykologista pääomaa
 • ymmärtää muuttuvia toimintaympäristöjä ja seuraa työelämän kehitysnäkymiä.

Sisältö

 • Työ- ja positiivisen psykologian perusteet
 • Työpsykologian tuottavuusnäkökulmia
 • Työpsykologia ja työhyvinvointi yksilön arjessa
 • Energian johtaminen (ajattelu – tunteet – toiminta)
 • Työssä innostuminen
 • Asenne ja psykologinen pääoma arjessa
 • Työ ja tulevaisuus

Opetus- ja oppimismenetelmät

Tutkiva ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa.  

Vastuuopettaja

Auli Pekkala

Martina Roos-Salmi

Oppimateriaalit

Leppänen, M. & Rauhala, I. 2012. Johda ihmistä – psykologiaa johtajille. Helsinki: Talentum.

Manka,M & Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum.  

McKenna, E. 2011. Business Psychology and Organizational Behavior. Hove and New York: Psychology Press. (osiot 1-2)

tai

Chinnel (2011). An Introduction to Work and Organizational Psychology. Blacwell Publishing Ltd.

 

Oheismateriaalit

Arnold, J. & Randell, R. et al. 5th ed. 2010. Work Psychology -Understanding Human Behaviour in the Workplace. England: Pearson.

Aro, A., Feldt, T. & Ruohomäki, V. (toim) 2007. Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta. Helsinki: Edita.

Ashleigh, M. & Mansi, A. 2012. The Psychology of People in Organisations. Harlow: Pearson.

Dweck, C. 2016. Mindset ja menestymisen psykologia. Tallinna Raamatutrukikoja OU: Viisas Elämä.

Linley, P., Harrington, S. & Garcea, N (Eds). 2013. The Oxford Handbook of Positive Psychology at Work. Oxfrod University Press.

Lämsä, A-M. & Päivike, T. 2010. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Helsinki: Edita.

Ojanen, M. 2013. Positiivinen psykologia. Helsinki: Edita.

Pietikäinen, A. 2014. Joustava mieli. Helsinki: Duodecim.

Perttula, J. & Syväjärvi, A. 2012. Johtamisen psykologia. Juva: PS-kustannus.

Raami, A. 2016. Älykäs intuitio. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy.

Rauhala, I., Leppänen, M. & Heikkilä, A. 2013. Pääasia. Organisaation psykologinen pääoma. Helsinki: Talentum.

Seppälä, E. 2016. Elä onnellisemmin. Stockholm: HarperCollins Nordic AB.

Uusitalo-Malmivaara, Lotta (toim.). (2014). Positiivisen psykologian voima. Helsinki: PS-Kustannus.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arviointiin vaikuttavat opiskelijan aktiivisuus opintojaksoon osallistumisessa,
lähituntiaktiivisuus, ryhmätöihin ja -keskusteluihin osallistuminen: (50%) sekä kirjallisen työn
toteuttaminen ja laatu sekä jakson toteuttamisen itsearviointi: (50 %). Arviointiasteikko 1 - 5. 

Toteutustavat

Lähi-, monimuoto- ja verkkototeutuksia.