Olet täällä

Työpsykologia

Työpsykologia

Tunnus: LEA8LH105
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 2 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija

 • tuntee työpsykologian perusteet
 • tuntee positiivisen psykologian perusteet
 • tuntee yksilöllisen työhyvinvoinnin merkityksen ja kokonaisuuden
 • osaa soveltaa psykologista pääomaa
 • ymmärtää muuttuvia toimintaympäristöjä ja seuraa työelämän kehitysnäkymiä.

Sisältö

 • Työ- ja positiivisen psykologian perusteet
 • Työpsykologian tuottavuusnäkökulmia
 • Työpsykologia ja työhyvinvointi yksilön arjessa
 • Energian johtaminen (ajattelu – tunteet – toiminta)
 • Työssä innostuminen
 • Asenne ja psykologinen pääoma arjessa
 • Työ ja tulevaisuus

Opetus- ja oppimismenetelmät

Tutkiva ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa.  

Vastuuopettaja

Auli Pekkala

Martina Roos-Salmi

Oppimateriaalit

Leppänen, M. & Rauhala, I. 2012. Johda ihmistä – psykologiaa johtajille. Helsinki: Talentum.

Manka, M. 2015. Stressikirja. Mistä virtaa? Helsinki: Talentum.   

Mäkikangas, A., Mauno, S. & Feldt, T. 2017. Tykkää työstä! Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Oheismateriaalit

Arnold, J. & Randell, R. et al. 5th ed. 2010. Work Psychology -Understanding Human Behaviour in the Workplace. England: Pearson.

Aro, A., Feldt, T. & Ruohomäki, V. (toim) 2007. Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta. Helsinki: Edita.

Ashleigh, M. & Mansi, A. 2012. The Psychology of People in Organisations. Harlow: Pearson.

Dweck, C. 2016. Mindset ja menestymisen psykologia. Tallinna Raamatutrukikoja OU: Viisas Elämä.

Linley, P., Harrington, S. & Garcea, N (Eds). 2013. The Oxford Handbook of Positive Psychology at Work. Oxfrod University Press.

Lämsä, A-M. & Päivike, T. 2010. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Helsinki: Edita.

Ojanen, M. 2013. Positiivinen psykologia. Helsinki: Edita.

Pietikäinen, A. 2014. Joustava mieli. Helsinki: Duodecim.

Perttula, J. & Syväjärvi, A. 2012. Johtamisen psykologia. Juva: PS-kustannus.

Raami, A. 2016. Älykäs intuitio. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy.

Rauhala, I., Leppänen, M. & Heikkilä, A. 2013. Pääasia. Organisaation psykologinen pääoma. Helsinki: Talentum.

Seppälä, E. 2016. Elä onnellisemmin. Stockholm: HarperCollins Nordic AB.

Uusitalo-Malmivaara, Lotta (toim.). (2014). Positiivisen psykologian voima. Helsinki: PS-Kustannus.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arviointiin vaikuttavat opiskelijan analysoiva ja tutkiva kehittämisote sekä aktiivinen osallistuminen. Arviointiasteikko 1 - 5. 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • tunnistaa joitakin työ- ja positiivisen psykologian perusteita
 • tiedostaa yksilöllisen työhyvinvoinnin merkityksen ja kokonaisuuden
 • huomioi psykologista pääomaa työssä
 • osaa hakea tutkimustietoa 
 • vähäinen lähdeaineiston ja pohdinnan vuoropuhelu tehtävissä

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • tunnistaa työ- ja positiivisen psykologian perusteita
 • tuntee yksilöllisen työhyvinvoinnin merkityksen ja kokonaisuuden
 • osaa huomioida psykologista pääomaa työssä
 • osaa hakea ajankohtaista tutkimustietoa 
 • osallistuu yhteiseen tiedonrakentamiseen
 • hyvä lähdeaineiston sitominen ja asianmukainen käyttö tehtävissä

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • tuntee työ- ja positiivisen psykologian perusteita
 • tuntee yksilöllisen työhyvinvoinnin merkityksen ja kokonaisuuden
 • ymmärtää työpsykologian taloudellisen merkityksen
 • osaa soveltaa psykologista pääomaa työssä
 • osaa hyödyntää ajankohtaista tutkimustietoa 
 • osallistuu aktiivisesti yhteiseen tiedonrakentamiseen
 • erinomainen lähdeaineiston sitominen ja asianmukainen käyttö tehtävissä

Toteutustavat

Lähi-, monimuoto- ja verkkototeutuksia.

 

Countdown