Olet täällä

Trender i nordiskt kundorienterat ledarskap

Trender i nordiskt kundorienterat ledarskap

Tunnus: LEA8LH005
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Utgångsnivå och sammanhang med andra kurser

Modul A1 i inriktningsstudierna eller motsvarande kunskaper.

Inlärningsmål

Kursens mål är att öka deltagarnas kännedom i det internationella ledarskapet med hjälp av årligen varierande HR-teman och att undersöka, jämföra och lära av de andra ländernas ledarskapspraxis. Målet är även att effektivera den mångkulturella växelverkan och befrämja språkkunskaperna, speciellt i svenska och engelska. Kursen består av HR-undersökningsprojekt som görs i hemlandet och deras resultat presenteras på ett gemensamt seminarium. Projektet är avsett speciellt för ledarskapsstuderande samt studerande som redan har arbets- och studieerfarenhet av personalledarskap eller chefsarbete.

Innehåll

  • Val av ett aktuellt HR-tema
  • Val av praktikfall
  • Kundorienterat HR-ledarskap
  • Kulturella skillnader/likheter i respektive deltagande land

Anknytning till arbetslivet

Undersökningsprojekten genomförs i samarbete med företag (2 – 3 st.)

Undervisnings- och inlärningsmetoder

Självständigt arbete 40 h
Närundervisning 27 h
Gruppdiskussioner och projektarbete 54 h
Presentationer, internationellt seminarium 40 h 
Värdering av egen inlärning 1 h

Ansvarig(a) lärare

Kirsi Lehtoviita

Studiematerial

Studenterna får på förhand referenslitteratur på finska, svenska och engelska om aktuella teman i HRM.

Bedömningsgrunder

Kursen förutsätter en godkänd undersökningsrapport om HR-temat, godkänd inlärningsdagbok och aktivt deltagande i projektmöten samt en presentation på seminarium. I bedömningen beaktas även studentens språkliga och kulturella färdigheterna.
HR-undersökningsrapport 60 %
Seminariearbete och presentation av undersökningsresultat samt inlärningsdagbok 40 %
Utvärderingsuppgiften över egen inlärning inverkar inte på kursvitsordet. Uppgiften är gemensam för alla kurser och studieperioder och responsen samlas också in med tanke på utvecklandet av kursernas innehåll. Uppgiften görs med e-formuläret.

Tabell 1. Bedömningskriterierna

Bedömningskriterier

T

H

K

Kunskaper

Den studerande förstår betydelsen av samarbetet och målet för projektet

Den studerande förstår vikten av grupparbetet  och är medveten om vad projektet syftar till

Den studerande vet och känner till  de olika skedena i HR-undersökningsprojektet

Färdigheter

Den studerande känner igen nyckelfaktorerna i teamarbetet och målet för HR-projektet och förstår arbetslivets svenska och de kulturella skillnaderna/ likheterna

Den studerande kan aktivt fungera i gruppen och projektet och förstår arbetslivets svenska  och de kulturella skillnaderna/ likheterna. Den studerande kan och vågar använda svenska i tal och skrift.

Den studerande kan tillämpa grupparbetets metoder och HR-projektets plan. Den studerande förstår arbetslivets svenska och de kulturella skillnaderna/likheterna och kan tala och skriva svenska flytande.

Kompetens

Den studerande kan fungera som ansvarsfull gruppmedlem och känner igen projektets nyckelfaktorer.

 

 

Den studerande kan tillämpa grupparbetsmetoder och - redskap då han/hon presenterar projektets resultat.

Den studerande kan genomföra undersökningsprocessen  och presentera resultaten.

Bedömning

1 - 2

3 - 4

5

Countdown