Olet täällä

Palkkahallinnon perusteet

Palkkahallinnon perusteet

Tunnus: LEA8LH004
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee palkkahallinnon keskeiset osa-alueet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää palkkahallinnon merkityksen yrityksen toiminnassa
 • osaa tulkita ja soveltaa jatkuvasti muuttuvia palkanmääritysperusteita
 • tuntee jonkin työehtosopimuksen sisällön

Sisältö

 • ennakonpidätys, työnantajatilitykset
 • luontoisedut
 • työaika
 • kustannusten korvaukset
 • vuosiloma
 • palkkaus osa-aikatilanteissa
 • työkyvyttömyyden aikainen palkanmaksu
 • kotitalous työnantajana
 • työehtosopimukseen tutustuminen
 • opi.palkka.fi-ympäristö

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h (sisältää palkanlaskennan luennot ja tentin)
Itsenäinen opiskelu 48 h (sisältää viikkotehtäviä, opi.palkka.fi-tehtävät ja kirjallisen oppimistehtävän)
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojaksosta on myös virtuaalitoteutus.

Vastuuopettaja

Raija Niemelä

Oppimateriaalit

KauppakamariTieto -aineisto
Syvänperä, O. & Turunen, L. 2015. Palkkavuosi. Edita.
Mattinen, Parnila, Orlando 2015. Palkanlaskenta käytännönläheisesti. Helsingin Kauppakamari.
Helsingin Kauppakamari. Palkkakansio® 2016–2017
Kondelin, A. & Laitinen, M.  & Peltomäki, T. (toim.) 2015. Palkkahallinnon säädökset. SanomaPro.
Muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija tuntee palkkahallinnon merkityksen yrityksen toiminnassa. Hän tuntee palkanlaskennan käsitteitä.

Opiskelija ymmärtää palkkahallinnon merkityksen yrityksen toiminnassa ja hän osaa tulkita jatkuvasti muuttuvia palkanmääritysperusteita.

Opiskelija ymmärtää palkkahallinnon merkityksen yrityksen toiminnassa ja hän osaa tulkita ja soveltaa jatkuvasti muuttuvia palkanmääritysperusteita.

Taidot

Opiskelija osaa laskea palkanlaskennan perustehtäviä.

Opiskelija osaa laskea palkanlaskennan tehtäviä ja käyttää palkkaohjelman toimintoja annettuihin tehtäviin.

Opiskelija osaa laskea yrityksen palkkoja palkkaohjelmaa käyttäen, toimittaa viranomaisille tarvittavat tilitykset, ilmoitukset ja tilastot.

Pätevyys

Opiskelija osaa etsiä palkanlaskentaan liittyviä tietoja mm. verottajan tiedotteista ja valitsemastaan työehtosopimuksesta.

Opiskelija osaa hakea palkanlaskennassa tarvittavia tietoja. Opiskelija tuntee jonkin työehtosopimuksen ja osaa käyttää sen keskeisiä tietoja käytännön tilanteisiin.

Opiskelija osaa hakea palkanlaskennassa tarvittavat tiedot. Opiskelija tuntee hyvin jonkin työehtosopimuksen sisällön ja osaa käyttää sitä monipuolisesti käytännön tilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti ja viikkotehtävät 60 %
Kirjallinen oppimistehtävä 40 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään e-lomakkeella.

Countdown