Olet täällä

Elämäntaitokurssi

Elämäntaitokurssi

Tunnus: LEA8HH007
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on edistää opiskelijan elämäntaitoja ja hyvinvointia sekä lisätä itsetuntemusta ja itsestä välittämistä. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää ajatusten, toiminnan, mielialan ja jaksamisen välisen yhteyden. Opiskelija pystyy arvioimaan kriittisesti hyvinvointiinsa liittyviä tekijöitä ja saa valmiuksia työskennellä niiden kanssa. Opintojakso tarjoaa tukea opiskelijan psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Sisältö

Opintojakson keskiössä on yksilön prosessi, jota tukevat lähiopetus, henkilökohtaiset tehtävät, kurssimateriaalit ja kirjallisuus. Opintojakso sisältää opiskelijan omaan elämään liittyvää itsenäistä pohtimista erilaisten harjoitusten avulla. Opintojaksolla käsiteltävien teemojen kautta opiskelijalle muodostuu keinoja jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kurssilla käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

  • Itsetunto ja itseluottamus
  • Mielialaan ja jaksamiseen vaikuttavat tekijät
  • Ajankäyttö
  • Ajatusten kanssa työskentely
  • Omien ratkaisutaitojen parantaminen ja tavoitteiden saavuttaminen
  • Toiset ihmiset ja minä
  • Yhteyksien luominen toisiin ihmisiin ja näiden yhteyksien säilyttäminen ja vaaliminen
  • Tulevaisuuden suunnitelmien tekeminen

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla opittavat välineet ja keinot ovat jatkossa käytettävissä myös oman työssä jaksamisen tukena.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakson kokonaislaajuus on 3 op eli 81 tuntia. Opintojakso kestää 1 jakson eli 8 viikkoa.

Opiskelijan edellytetään osallistuvan aktiivisesti lähiopetukseen. Lähiopetusta on 2 h viikko. Etätehtävien avulla opiskelija paneutuu omaan elämäänsä ja reflektoi sitä. Kurssiin sisältyy oppimistehtäviä ja raportointia.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Vaihtelee toteutuksittain

Oppi- ja oheismateriaalit

www.nyyti.fi
Dunderfelt, T. 2009. Voimavarana itsetuntemus. Helsinki: Kirjapaja.
Keltikangas-Järvinen, L. 2008, Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. Juva: WS Bookwell Oy.
Mattila, Juhani, 2005, Ujoudesta, yksinäisyydestä. WSOY.
Ojanen, M. 2011. Hyvinvoinnin käsikirja. Juva: Bookwell Oy.
Partinen, M & Huovinen, M. 2011. Unikoulu aikuisille. Opi selättämään unettomuus. Juva: WSOY.
Pietikäinen, A. 2010. Joustava mieli – vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen yliotteesta. Porvoo: Duodecim.
Turunen, K, 2005, Ikävaiheiden kriisit. Atena Kustannus Oy.
Salmimies, R. & Ruutu, S. 2009. Myönteisen muutoksen työkirja. Porvoo: WS Bookwell Oy.
Williams, M., Teasdale, J., Segal, Z., Kabat-Zinn, J. 2009. Mielekkäästi irti masennuksesta. Tietoisen läsnäolon menetelmä. Helsinki: Basam Books Oy.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksytty osallistuminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä ja osallistumista lähiopetuskertoihin.

Arviointi hyväksytty (H) - hylätty (0).

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown