Olet täällä

Käytännön esimiestyö

Käytännön esimiestyö

Tunnus: LEA4LH001
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut HRM:n ja johtamisen pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Esimiesosaaminen.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on luoda selkeä käsitys esimiestyön kokonaisuudesta ja lisätä ymmärrystä esimiehen roolista sekä siihen kuuluvista vastuista ja velvoitteista. Taidot toimia erilaisissa esimies – alais – vuorovaikutustilanteissa vahvistuvat. Tavoitteena on antaa opiskelijalle toimintamalleja ja valmiuksia ratkaista erilaisia työyhteisön ongelmatilanteita sekä vahvistaa opiskelijan käsitystä esimiehen merkityksestä erilaisissa organisaation tilanteissa.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan esimiestyötä seuraavista näkökulmista:

 • Työtehtävien määrittely ja resursointi
 • Tavoitteiden asettaminen
 • Osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen
 • Kehittymissuunnitelmat sekä kehityskeskustelut
 • Ryhmien ja tiimien ohjaaminen
 • Esimiestyö hajautetuissa organisaatioissa
 • Esimies päätöksentekijänä
 • Esimies – alais –vuorovaikutustilanteet
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Työyhteisön ristiriitatilanteiden johtaminen
 • Tilannejohtaminen
 • Valmentava johtaminen
 • Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
 • Omien esimiesominaisuuksien ja -taitojen tunnistaminen ja kehittäminen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu tentistä, lähiopetustunneista ja oppimistehtävistä. Opintojakson suorittaminen edellyttää tentin suorittamista opintojakson alussa sekä aktiivista osallistumista lähiopetuksen käytännön harjoitteisiin. Opiskelijoilta odotetaan tutkivaa ja ratkaisukeskeistä otetta.

Lähiopetus 64 h
Itsenäinen työskentely 97 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Maria Haukka
Marjo-Kaisa Ohlsbom
Juha Sillanpää
Mari Takko

Oppimateriaalit

Erämetsä. 2009.  Teoriasta käytäntöön: esimiestyö käytännössä.
Hyppänen, Riitta  2007, Esimiesosaaminen. Liiketoiminnan menestystekijä. Edita.
Suominen, K., Karkulehto, K.,  Sipponen, J. & Hämäläinen, V. 2009. Esimies strategiavaikuttajaksi. WSOYpro.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 50 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

 Tiedot

Tietää esimiehen perustehtävät, roolit ja vastuut.

 Tuntee hyvin esimiestyössä hyödynnettäviä työvälineitä ja toimintamalleja.

 Tiedostaa johtamiskäyttäytymisen vaikutukset yksilön ja ryhmän ohjaamisessa.

 Taidot

 Osaa tarkastella yksilöiden ja ryhmän toimintaan vaikuttavia tekijöitä esimiestyön näkökulmasta.

 Osaa soveltaa esimiestyön työvälineitä ja toimintamalleja. Osaa analysoida esimiestyötä, tunnistaa kehittämiskohteita. Osaa pohtia omaa johtajuuttaan suhteessa esimiestyön vaatimuksiin.

 Osaa toimia vastuullisesti ja ratkaisukeskeisesti esimiesroolissa. Osaa kehittää esimiestyötä ja ryhmän toimintaa. Osaa kehittää omia esimiestaitojaan ja johtajuuttaan.

 Pätevyys

 Opiskelija osallistuu opintojaksolla melko vähän ryhmän toimintaan ja oma itsenäinen Työpanos on vähäinen.

 Opiskelija osallistuu opintojaksolla hyvin ryhmän toimintaan ja osaa toimia itseohjautuvasti.

 Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn opintojaksolla. Osoittaa innovatiivisuutta, positiivista asennetta sekä sovittujen aikataulujen erinomaista noudattamista.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 40 %
Oppimistehtävät 30 %
Aktiivisuus 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Countdown