Olet täällä

Esimiesosaaminen

Esimiesosaaminen

Tunnus: LEA3LH101
Laajuus: 15 op.
Ajoitus:
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma, HELI16

Opintojakson taso: suuntautuminen, HR ja esimiestyö
Opintojakson tyyppi: HR ja esimies, suuntautumisopinnot

 

Moduulin kuvaus

 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää esimiestyön merkityksen yksilön, tiimin ja yrityksen huippusuorituksen mahdollistajana ja hyvän työkulttuurin luojana. Opintojaksolla opitaan esimiehen ydintaitoja liiketoiminnan tuloksen tekijänä, esimiehen keskeisiä tehtäviä ja erilaisia rooleja sekä toimintamalleja monimuotoisissa työyhteisöissä. Opintojaksolla perehdytään erilaisiin johtamistyyleihin ja tilannejohtamiseen sekä opitaan menetelmiä eriasteisten ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen.

 

Moduulin osat

 

OSA 1 Esimies itsensä johtajana ja coachina 5 op

OSA 2 Esimiehen perustehtävät 5 op 

OSA 3 Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 5 op

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Suositeltavat edeltävät opinnot: työyhteisöosaaja ja liiketalouden perusopintomoduulit. Vaihtoehtoisesti opiskelija muutoin hallitsee näiden opintojen asiat.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 

Osa 1: Esimies itsensä johtajana ja coachina

 

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija

 • Osaa tunnistaa itsensä johtamisen tarpeet ja merkitykset esimiesroolissa.
 • Osaa soveltaa itsensä johtamisen periaatteita ensisijaisesti suhteessa toisiin ihmisiin
 • Tuntee valmentavan johtajuuden tavoitteet ja perusteet

 

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija

 • Osaa kuvata ja analysoida itsensä johtamisen merkitystä erilaisissa työyhteisöissä.
 • Tuntee ja osaa käyttää itsensä kehittämisen työkaluja tavoitteellisesti.Osaa soveltaa itsensä johtamisen periaatteita itseensä
 • Osaa hyödyntää valmentavan johtajuuden periaatteita; osaa kuunnella ja esittää oikeita kysymyksiä itselleen tai toiselle tavoitteen saavuttamiseksi.

 

Osaamistaso 5:

Opiskelija

 • Osaa syvällisesti kuvata itsensä johtamisen vaikutusta työyhteisössä ja esimiestyössä
 • Osaa johtaa itseään tuloksellisesti teoriaa ja menetelmiä ammattitaitoisesti hyödyntäen.
 • Osaa hyödyntää valmentavaa johtajuutta organisaation kehittämisessä
 • Osaa valita tilanteeseen sopivia johtajuuden menetelmiä; tuntee tilannejohtamisen teorian ja osaa hyödyntää sitä arjessa

 

OSA 2: Esimiehen perustehtävät

 

Osaamistaso 1-2:

 

 • Osaa kuvata esimiehen perustehtävät, roolit ja vastuut sekä esimiestyössä että työhyvinvoinnin johtamisessa.
 • Osaa tiiminvetäjän perustaidot ja kytkeä ne tiimityön periaatteisiin
 • Osaa kuvata johtamis- ja päätöksentekojärjestelmät pääpiirteissään
 • Osaa kuvata resursoinnin, riskienhallinnon ja prosessien johtamisen menetelmiä
 • Ymmärtää verkostoitumisen ja kumppanuuden merkityksen organisaation johtamisessa
 • Ymmärtää suorituksen johtamisen merkityksen

 

Osaamistaso 3-4:

 • Osaa hyödyntää esimiestyön työvälineitä ja toimintamalleja
 • Osaa esimiestyön perustaidot
 • Hallitsee asioiden johtamisen keskeiset prosessit ja työkalut
 • Osaa asettaa organisaation strategiaa tukevia tavoitteita
 • Osaa huomioida työhyvinvoinnin johtamisen arjen esimiestyössä
 • Osaa analysoida esimiestyön tuloksellisuutta ja tunnistaa kehittämiskohteita
 • Osaa tunnistaa verkostoitumisen mahdollisuuksia omassa työssään ja organisaatiossaan
 • Osaa toimia valmentavana johtajana
 • Osaa tunnistaa ja kehittää monimuotoisen tiimin johtamista
 • Osaa ratkaista tiimissä syntyneet konfliktit

 

Osaamistaso 5:

 • Osaa kehittää esimiestyötä ja tiimin toimintaa valmentavan johtajuuden periaatteita hyödyntäen
 • Tunnistaa oman johtajuuden kehittämiskohteet ja osaa kehittää näitä osana esimiestyötä ja työhyvinvoinnin johtamista
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa strategisia työhyvinvoinnin johtamisen malleja
 • Osaa linkittää johtamis- ja päätöksentekojärjestelmät liiketoimintastrategiaan
 • Hallitsee hyvin asioiden johtamisen keskeiset prosessit ja työkalut
 • Osaa analyyttisesti arvioida kansainvälistymisen vaikutusta työtehtäviin ja rooleihin sekä edelleen kehittää näitä
 • Osaa tunnistaa monimuotoisen tiimin johtamisen erityispiirteet ja pystyy kehittämään johtamista hyödyntäen sopivia malleja ja työkaluja
 • Osaa soveltaa johtajuuden työkaluja ja menetelmiä monimuotoisen työyhteisön erityispiirteet huomioiden

 

OSA 3: Monimuotoisen työyhteisön johtaminen

 

Osaamistaso 1-2:

 

 • Osaa tunnistaa monimuotoisen, sisältäen monikulttuurisen, tiimin johtamisen erityispiirteitä
 • Osaa perusteet konfliktien hallinnasta
 • Osaa perusteet palauteprosessin analyysiin ja kehittämiseen

 

Osaamistaso 3-4:

 

 • Osaa tunnistaa ja kehittää monimuotoisen tiimin johtamista
 • Osaa hyödyntää itsensä johtamisen periaatteita monimuotoisessa työyhteisössä
 • Osaa huomioida konfliktien hallinnan erityispiirteet tiimissä
 • Osaa kehittää sekä omaa että työyhteisön sisäistä palauteprosessia huomioiden monimuotoisen työyhteisön erityispiirteet

 

Osaamistaso 5:

 

 • Osaa analyyttisesti arvioida kansainvälistymisen vaikutusta työtehtäviin ja rooleihin sekä edelleen kehittää näitä
 • Osaa tunnistaa monimuotoisen tiimin johtamisen erityispiirteet ja pystyy kehittämään johtamista hyödyntäen sopivia malleja ja työkaluja
 • Osaa soveltaa johtajuuden työkaluja ja menetelmiä monimuotoisen työyhteisön erityispiirteet huomioiden
 • Osaa soveltaa itsensä johtamisen ja valmentavan johtajuuden periaatteita konfliktitilanteissa
 • Osaa rakentaa toimivan palautejärjestelmän liiketoiminnan tukemiseksi

 

 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on hankkinut moduulin tavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi työkokemuksen, vapaaehtoistyön tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, hän voi osoittaa osaamisensa näytöllä (AHOT). Katso ohjeet osaamisen tunnistamisesta ja näytöistä opiskelija-intrasta (MyNet).

Työelämäyhteydet

Moduulissa hyödynnetään työelämäyhteyksiä ja yrityselämästä otettuja esimerkkejä sekä case-harjoituksia. Mukana voi olla vierailevia luennoitsijoita yrityselämästä erityisesti esimiestoiminnan piiristä. Mahdollisesti tehdään myös yritysvierailuja ja kehittämisprojekteja yrityksiin.

Kansainvälisyys

 

Moduulin aihealueita tarkastellaan myös kansainvälisestä näkökulmasta ja kansainvälisyys huomioidaan oppimateriaaleissa. Osa toimeksiannoista voi tulla kansainvälisesti toimivilta yrityksiltä. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään vierailijoita partnerikorkeakouluista.

Aikataulu

Moduulin eteneminen ja opiskelun tarkempi aikataulutus ilmenevät toteutussuunnitelmasta.

 

Oppimistavat/Toteutustavat

 

Vaihtoehdot: päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus ja työn opinnollistaminen.

 

Arviointitavat
 

Harjoitustehtävät 50 %

Tentti 30 %

Aktiivisuus 20 %

 

Monimuoto- ja virtuaalitoteutuksen arviointipainotukset voivat poiketa edellisestä toteutussuunnitelmasta ilmenevällä tavalla.

Vastuuopettaja(t)
 

Maria Haukka

 

Oppimateriaalit

 

Aura, O. & Ahonen, G. 2016. Strategisen hyvinvoinnin johtaminen. Talentum Pro.

Caproni, P.J. 2012. Management Skills for Everyday Life: The Practical Coach.

Carlsson M. & Forsell C. 2012. Esimies ja coaching. Oivaltava coaching johtamisen työkaluna.2. uudistettu painos. Raamatutrukikoda.

Juuti, P. 2016. Johtamisen kehittäminen. PS-kustannus.

Pohjanheimo, E. 2015. Työyhteisön vuosi. Sosiaalipsykologinen selviytymisopas. Talentum.

Ristikangas, M-R. & Grunbaum, L. 2016. Valmentava esimies. Onnistumista palvelevat positiot. Talentum Pro.