Olet täällä

HR-tietojärjestelmät

HR-tietojärjestelmät

Tunnus LEA3LH002
Laajuus 3 op (81 h)
Ajoitus 3. - 7. lukukausi
Kieli Suomi
Opintojakson taso Suuntautumisopinnot
Opintojakson tyyppi Pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Perus- ja ammattiopintojen suorittaminen.

Oppimistavoitteet

Tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät tiedot henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmien kokonaisuudesta sekä ja valmiudet henkilöstötietojärjestelmien määrittely- ja kehittämistyöhön sekä ja palkkahallinnon ulkoistamisprojektiin osallistumisiin. Opintojaksolla tutustutaan useisiin operatiivisiin HR -tietojärjestelmiin (esim. Personec, Saima, Sympa, SAP/HR, Skillnet) ja henkilöstön arviointijärjestelmiin (FARAX360, MBTI, Hogan) sekä henkilöstötutkimuksissa hyödynnettävään tiedonkeruu- ja analysointiohjelmistoihin (esim. webropol, SPSS). Opiskelija saa valmiudet toteuttaa, analysoida ja raportoida henkilöstöjohtamisen tyypillisiä tutkimuksia käyttäen tilastollisen aineiston keräämiseen ja analysointiin tarkoitettuja ohjelmistoja.

Teemat  

 • Tietojärjestelmien rooli ja merkitys liiketoiminnassa
  • HR -tietojärjestelmien hankkiminen ja ASP -palvelut (sovellusvuokraus)
  • Palkkahallinnon ulkoistaminen
  • HR -tietojärjestelmien toiminto- ja tietotarpeiden määrittely ja kehittäminen
  • HR -tietojärjestelmiin tutustuminen (yritysvierailut, demot ja testaus)
 • Henkilöstön arviointimenetelmien käyttö sekä hyödyntäminen
  • Henkilöstöarvioinnin tietojärjestelmät (Farax360, MBTI, Hogan)
  • Henkilöstön arviointitietojärjestelmiin tutustuminen (yritysvierailut, demot ja testaus)
 • Henkilöstötutkimusten tiedonkeruu- ja analysointiohjelmistot
  • Havaintoaineiston kerääminen
  • Aineiston kuvaileminen taulukoilla, kuvioilla ja tunnusluvuilla
  • Riippuvuuksien tutkiminen ja yleistäminen perusjoukkoon: ristiintaulukointi ja khiin neliötesti, ryhmittäiset erot ja korrelaatiot sekä niiden merkitsevyyden testaus

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja oppimistehtävät, kommentoitavat referaatit yritysvierailuista ja tietojärjestelmäharjoitukset sekä mahdollisesti tentti. Tietojärjestelmien käyttö ja tilastollinen osuus atk-luokkaopetuksena. Opintojakson tarkempi toteutuskuvaus ja runko ovat Moodlessa.

Oppimateriaalit

Stenberg, M. 2006. Tieto – tietojohtamisen arkkitehtuurit. Otava 2006.
Saaranen, P. 2014. Kyselytutkimuksen analysointi SPSS-ohjelmalla. Yksikön kirjakaupat
(HBC Service).
Lisäksi opintojakson alussa ilmoitettava ja lähitunneilla jaettava materiaali sekä ajankohtaisartikkelit ja teemoihin liittyvät www -sivut.

Suoritustapa

Tilastollinen osuus: atk-luokkaopetuksena henkilöstötutkimusaineiston keräämiseen ja analysointiin liittyvät oppimistehtävät. Palautettavat etätehtävät.

Yritysyhteistyö

HR-operatiivisten tietojärjestelmien osuudessa yrityksen tietojärjestelmän käytettävyyden ja  kehittämistarpeiden määrittely (tutustumisen ja käyttö- sekä testausvaiheen tuloksena)
Henkilöstötutkimusosuudessa yrityksen työtyytyväisyysaineiston tai muun vastaavan kyselyaineiston kerääminen, analyysit ja tulosten raportointi. 

Arviointiperusteet

HR-tietojärjestelmät 50 %
Tilasto-osuus 50 %

Vastuuopettajat

Martin Stenberg
Tuula Kinnunen
Pirjo Saaranen

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

TAULUKKO 1. Arviointikriteerit soveltavasti.

Arviointikriteerit

T

H

K

Tiedot

Ymmärtää tietojärjestelmien sekä
henkilöstön arviointi-menetelmien merkityksen ja roolin.

 

Tietää tietojärjestelmä-projektin keskeisen sisällön ja soveltamis-mahdollisuudet.

 

Tunnistaa ja osaa osin hyödyntää henkilöstötutkimusten keräämiseen, analysointiin ja raportointiin tarvittavat työkalut.

 

 

Ymmärtää HR -tietojärjestelmien sekä arviointimenetelmien hyödyt ja soveltamis-mahdollisuudet.

 

Osaa hyödyntää henkilöstötutkimusten keräämiseen, analysointiin ja raportointiin tarvittavia työkaluja.

Tuntee HR-tietojärjestelmien sekä

henkilöstön arviointimenetelmien
keskeiset toiminnot

 

Osaa kerätä henkilöstötutkimusten aineistoja sekä kattavasti analysoida ja raportoida aineistojen tuloksia.

Taidot

Tunnistaa HR-tietojärjestelmien ja henkilöstön arviointimenetelmien käyttötavat sekä tilastolliset työkalut

Osaa hyödyntää
HR–tietojärjestelmiä, henkilöstön arviointimenetelmiä ja tilastollisia ohjelmistoja työssään.

Pystyy soveltamaan
HR-tietojärjestelmiä, henkilöstön arviointimenetelmiä ja tilastollisia ohjelmistoja työssään.

Pätevyys

Pystyy toimimaan
HR -tietojärjestelmien

ja henkilöstön arviointimenetelmien
pääkäyttäjänä ja tunnistaa keskeiset henkilöstötutkimusten tilastolliset työkalut.

Osaa HR-tietojärjestelmien

ja henkilöstön arviointimenetelmien keskeiset toiminnot sekä keskeiset henkilöstötutkimusten tilastolliset työkalut.

Hallitsee HR-tietojärjestelmien

ja henkilöstön arviointimenetelmien  käytön ja ohjeistuksen sekä henkilöstötutkimusten toteutukset.

Arvio

1 - 2

3 - 4

5

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/- kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.                   

Countdown