Olet täällä

HR-osaaja

HR-osaaja

Tunnus: LEA3LH001
Laajuus: 9 op (243 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Menestyvä työyhteisö -opintojakso (LEA1LH002) tulee olla suoritettuna.

Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia Henkilöstövoimavarojen johtaminen.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa valmiuksia tehtäviin, joissa vaaditaan osaamista henkilöstösuunnittelussa, henkilöstöhankinnassa, henkilöstön kehittämisessä, palkitsemisessa sekä muissa henkilöstöjohtamisen osa-alueissa. Tavoitteena on luoda kokonaiskäsitys eri henkilöstöprosessien linkittymisestä toisiinsa ja ymmärtää henkilöstön merkitys yrityksen kilpailutekijänä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee henkilöstöprosessit
 • osaa arvioida ja kehittää henkilöstöprosesseja
 • osaa tarkastella henkilöstöprosesseja erilaisissa organisaatioissa
 • osaa nähdä henkilöstöjohtamisen liiketoiminnan kehittämisen osana
 • osaa hankkia, jakaa ja kommunikoida tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa.

Sisältö

 • Strategialähtöinen henkilöstösuunnittelu
 • Rekrytointi
 • Perehdyttäminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työyhteisön kehittäminen
 • Palkitseminen
 • Henkilöstöresurssien sopeuttamistilanteet
 • HR-tietojärjestelmät
 • Eettisyys ja vastuullisuus henkilöstöjohtamisessä

Työelämäyhteydet

Opintojakso toteutetaan työelämälähtöisesti yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 64 h
Itsenäinen opiskelu 178 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Oppimismenetelmänä käytetään tutkivaa ja kehittävää oppimista. Oppiminen tapahtuu lisäksi luentojen, opetuskeskustelujen, oppimistehtävien ja ryhmätöiden muodossa sekä eri yritysten toimintatapoja ja niiden kehittämistarpeita analysoimalla ja kehittämällä.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Mari Takko
Marjo-Kaisa Ohlsbom

Oppimateriaalit

Otala, L. 2008. Osaamispääoman johtamisesta kilpailuetu. WSOYpro. Porvoo
Viitala, R. 2009. Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Edita
HR-pajojen aineistot
Muu opettajan ilmoittama materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta) 5 (min. 90 % tavoitteesta)
Tiedot Tuntee yrityksen tärkeimmät henkilöstöprosessit ja hahmottaa henkilöstötoimintojen ydinasiat sekä niiden tekijät. Ymmärtää henkilöstöjohtamisen merkityksen osana yrityksen liiketoimintaa.
Tunnistaa eri toimijoiden roolit ja niiden merkitykset henkilöstöprosessien toteuttajina.
Ymmärtää henkilöstöjohtamisen strategisen merkityksen yrityksen kilpailikyvyn kannalta.
Ymmärtää eettisyyden ja vastuullisuuden merkityksen henkilöstöjohtamisessa.
Taidot

 

Osaa hankkia tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa ja pystyy käyttämään henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä pääosin oikealla tavalla.

Osaa jakaa tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa.
Osaa analysoida henkilöstöprosesseja erilaisissa organisaatioissa.
Osaa yhdistellä tietoa eri lähteistä, luoda uudenlaisia toimintamalleja ja jakaa omaa osaamistaan.
Pätevyys Osallistuu opintojaksolla melko vähän ryhmän toimintaan ja itsenäinen panostus on vähäistä. Osallistuu opintojaksolla hyvin ryhmän toimintaan ja osaa työskennellä myös itseohjautuvasti. Erittäin aktiivinen osallistuminen opintojaksolla työskentelyyn sekä ryhmässä että itsenäisesti.
Osoittaa innovatiivisuutta, positiivista asennetta ja noudattaa sovittuja aikatauluja täsmällisesti.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

HR-pajatyöskentely 40 %
HT-toimintojen oppimistehtävä 30 %
Tentti 30 %
Itsearviointi koko oppimisprosessista hyväksytty/hylätty
Palautekeskustelu hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien osien suorittamista.
Tarkemmat arviointikriteerit ilmoitetaan tehtäväksiantojen yhteydessä.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkella.

Countdown