Olet täällä

Organisaatiokäyttäytyminen

Organisaatiokäyttäytyminen

Tunnus: LEA2LZ005
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolle hyväksyminen edellyttää Myyntityön koulutusohjelman Yritystoiminnan perusteet  (BUS1LZ001) -opintojakson suoritusta.

Opintojakso suoritetaan yhdessä opintojaksojen Itsensä johtaminen ja tiimityö (LEA2LZ002) ja Tieto- ja tutkimusmenetelmät myyntityössä (MET2ZL001) kanssa.

Oppimistavoitteet

Opiskelija

  • oppii ymmärtämään, miten organisaatiot saavuttavat tavoitteensa ihmisten ja ryhmien avulla.
  • ymmärtää myyntiorganisaatiossa toimivien ihmisten käyttäytymistä sekä esimiehen että muun henkilöstön näkökulmasta.
  • oppii hyödyntämään opiskelemaansa teoriaa oppimistehtävänä tehtävässä empiirisessä tutkimuksessa. Oppimistehtävän tekeminen antaa opiskelijalle valmiuksia myös opinnäytetyön tekemiseen.

Sisältö

  • Yksilön työkäyttäytymistä tarkastellaan persoonallisuuden, työmotivaation ja sitoutumisen  sekä oppimisen kannalta.
  • Ryhmien toiminnan tarkastelu keskittyy ryhmän muodostumiseen, ryhmän normeihin ja rooleihin sekä tiimeihin ja niiden ominaisuuksiin.
  • Organisaatiotason tarkastelussa perehdytään organisaatiorakenteisiin, organisaatiokulttuuriin ja organisaation muutokseen sekä oppimiseen organisaatiossa.
  • Ihmisten johtamisessa tarkastellaan valtaa ja vaikuttamista, ristiriitatilanteita ja keskeisiä henkilöstöjohtamisen prosesseja kuten rekrytointia, perehdyttämistä, palkitsemisen perusasioita ja työyhteisön kehittämistä.

Työelämäyhteydet

Opiskelijat tekevät pareittain oppimistehtävän, jossa he analysoivat organisaatiokäyttäytymiseen liittyvää tutkimusta ja esittävät analyysinsä opiskelijaryhmälle.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opiskelu tapahtuu lähiopetustunneilla, parityöskentelynä ja itseopiskeluna. Opintojaksoon kuuluu myös kirjallinen tentti ja oman oppimisen arviointi (1 h).

Vastuupettaja(t)

Niina Jallinoja

Oppimateriaalit

Surakka T., Laine N. 2012. Käsikirja ammattimaiseen esimiestyöhön.

Opintojakson aihealueisiin liittyvät kirjat ja artikkelit.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tuntee joiltain osin organisaatiokäyttäytymisen teoriaa ja ymmärtää aiheeseen liittyvän tutkimuksen pääpiirteissään. Opiskelija tuntee hyvin organisaatiokäyttäytymisen teoriaa ja ymmärtää hyvin aiheeseen liittyvän tutkimuksen. Opiskelija tuntee erinomaisesti organisaatiokäyttäytymiseen liittyviä teorioita ja ymmärtää täysin aiheeseen liittyvän tutkimuksen.
Taidot

Opiskelija hallitsee joitakin keskeisiä käsitteitä, osaa käyttää niitä joissakin kommunikaatiotilanteissa.

Opiskelija tunnistaa tutkimuksen analyysin ja johtopäätökset ja ymmärtää, miten ne on saatu aineistosta.

 

Opiskelija hallitsee hyvin keskeisiä käsitteitä ja osaa pääosin käyttää niitä asianmukaisesti kommunikaatiotilanteissa.

Opiskelija tunnistaa tutkimuksen analyysin ja johtopäätökset ja osaa analysoida tutkimuksen laatua sekä tuottaa johtopäätöksiä.

Opiskelija hallitsee erinomaisesti keskeiset käsitteet ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti kommunikaatiotilanteissa.

Opiskelija ymmärtää tutkimuksen analyysin ja johtopäätökset sekä perustelut niille. Hän  osaa analysoida tutkimuksen laatua sekä tuottaa johtopäätöksiä perusteluineen.

 

Pätevyys

.
Opiskelija osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan. Vähäinen itsenäinen panostus.

 

 Opiskelija osallistuu hyvin ryhmän toimintaan. Osaa toimia melko itsenäisesti.

 

Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti työskentelyyn ja ryhmän toimintaan.

Osaa toimia itsenäisesti. On innovatiivinen ja omaa positiivisen asenteen.

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen 20 %
Kirjallinen tentti 40 %
Oppimistehtävä 40 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown