Olet täällä

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi

Tunnus: LEA2LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. tai 3. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla tarkastellaan työhyvinvointia yksilön, työyhteisön ja yhteiskunnan kannalta.

Opiskelija tunnistaa työhyvinvoinnin ja työ- ja toimintakykyisyyden omakohtaisen merkityksen ja ymmärtää niihin työpaikalla vaikuttavat tekijät. Hän seuraa työelämän kehitystä ja työhyvinvoinnin ajankohtaisia tiedollisia teemoja ja kykenee osallistumaan työyhteisön työhyvinvoinnin kehittämiseen. Hän tuntee työhyvinvoinnin keskeiset arviointikeinot ja työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvän keskeisen lainsäädännön.

Sisältö

  • Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi
  • Työn kuormittavuus ja työssä jaksaminen
  • Työhyvinvoinnin tuottavuus ja liiketaloudellinen merkitys
  • Työsuojelu ja työterveys ja niihin liittyvä lainsäädäntö
  • Työyhteisöliikunta

Työelämäyhteydet

Opintojakson kokoava tentti tai kirjallinen portfolio on työelämälähtöinen.  Opetukseen kuuluu vierailevia luennoitsijoita ja yrityskäyntejä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojaksoa tarjotaan lähi-, monimuoto- ja virtuaalitoteutuksina.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aikaisemmin hankittu osaaminen ja vastaavat taidot on mahdollista osoittaa näytöllä. Opiskelija toimittaa ao. opettajalle portfolion, minkä jälkeen sovitaan näyttötapa. Portfoliossa selvitetään, miksi opiskelija haluaa AHOT-prosessiin ja mihin hänen osaamisensa perustuu.

Vastuuopettaja

Tuula Paakkari

Oppi- ja oheismateriaalit

Sahi, Castren, Helistö & Kämäräinen. 2011. Ensiapuopas. Duodecim.

Manka, 2011. Työnilo. WSOY Pro Oy. http://www.eweline.com/ewelib/login/?lib=86&isbn=9789526308272

Työturvallisuus ja työterveys työpaikalla. 2011. Työturvallisuuskeskus.

Työhyvinvointikortti - portti työhyvinvointiin. 2012, Työturvallisuuskeskus TTK.

Työterveyslaitos (www.ttl.fi)

Työturvallisuuskeskus (www.ttk.fi)

Muu materiaali sovitaan opintojakson alussa.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Kriteerit on kuvattu asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min 40 % tavoitteesta)

3 (min 70 % tavoitteesta)

5 (min 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Hallitsee opintojakson keskeiset sisällöt tyydyttävästi.

Hallitsee hyvin opintojakson keskeiset sisällöt.

Hallitsee erinomaisesti opintojakson sisällöt.

Taidot

On suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

On suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti
on käsitellyt työhyvinvointia useista näkökulmista opetustilanteissa ja annetuissa tehtävissä.

Opiskelija on tehnyt kurssin tehtävät erinomaisesti.

Pätevyys

Osaa toimia omaa työhyvinvointiaan edistävästi.

Osaa suunnitella ja arvioida omaa työhyvinvointiaan.

Opiskelija osaa esittää kehittämisideoita työpaikan työhyvinvointia ajatellen
opiskelija osaa suunnitella ja arvioida omaa työhyvinvointiaan ja esittää kehittämisajatuksia sen suhteen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Aktiivinen osallistuminen lähityöskentelyyn, jakson tehtävät ja itsearviointi 50%
Tentti tai muu näyttö 50%
Painoarvot ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oman oppimisen arviointitehtävä (1 h) ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

 

Countdown