Olet täällä

Organisaatiokäyttäytyminen

Organisaatiokäyttäytyminen

Tunnus: LEA1LK001
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 1. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opinnot ovat osa Yritystoiminnan perusteet -opintokokonaisuutta, ja opintojakso suoritetaan yhden periodin aikana ajoittuen 5. periodille ensimmäisenä opintovuonna. 

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle työyhteisön vaatimat perustoimintavalmiudet. Opiskelija ymmärtää yksilön, ryhmien ja työorganisaatioiden välisten suhteiden ja vuorovaikutuksen merkityksen toimivan, tuottavan ja hyvinvoivan työyhteisön perustana.

 

Sisältö

Yksilön työkäyttäytyminen

  • persoonallisuus ja tunnetekijät
  • työmotivaatio ja sitoutuminen

Ryhmät ja tiimit

  • ryhmä- ja tiimityötaidot
  • esimiestyö
  • palautteenantokäytänteet

Organisaatio

  • organisaatiorakenteet
  • organisaatiokulttuuri
  • henkilöstöjohtaminen

Työelämän muutos ja oppiminen

  • muutoksen hallinta
  • oppiva organisaatio

Oppimateriaali

Lämsä Anna-Maija & Hautala Taru ”Organisaatiokäyttäytymisen perusteet” Edita Helsinki 2005.

Luentorunko ja harjoitukset Moodlessa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

 

Vastuuopettajat

Maria Haukka

 

Opetus- ja oppimismenetelmät

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen. Projektityö ja erilaiset harjoitustehtävät.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot

Opiskelija tietää mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen yksilönä ja ryhmässä.  Hän tietää keskeiset HR prosessit sekä lähiesimiehen perustehtävät. Opiskelija tietää, miten pienimuotoinen tutkimustyö yksilön tai organisaation kehittämishaasteisiin liittyen toteutetaan.

Opiskelija tietää lähiesimiehen roolin menestyvän työyhteisön rakentajana. Tietää ryhmän toiminnan mekanismit ja ryhmädynamiikan. Tietää yritys- ja maakulttuureiden erilaisia toimintatapoja.

Opiskelija tietää miten koko organisaatio toimii ja miten yksilö, ryhmä ja organisaatiotaso vaikuttavat toisiinsa tavoitteena menestyvä työyhteisö.

Taidot

Opiskelija pystyy vuorovaikutustilanteessa mukauttamaan omaa käyttäytymistään.

 

Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä erilaisissa organisaatiorakenteissa ja  –kulttuureissa.  Ymmärtää omien alaistaitojensa merkityksen menestyvän työyhteisön kehittämisessä.  Oppija  ymmärtää  muutosten syyn ja pystyy toimimaan muuttuvassa ympäristössä.

Opiskelija ymmärtää työyhteisöä kokonaisuutena henkilöstövoimavarojen ohjaamisen näkökulmasta. Opiskelija pystyy osallistumaan muutosprojektin suunnitteluun ja läpivientiin. Pystyy käsittelemään ryhmän sisällä esiintyviä ongelmia soveltaen oppimiansa teorioita ja malleja.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 50 %, projektityö ja harjoitukset 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown