Olet täällä

Menestyvä työyhteisö

Menestyvä työyhteisö

Tunnus: LEA1LH002
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 2. tai 3. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Oppimistavoitteet

Menestyvä työyhteisö -opintojaksolla tarkastellaan yksilön, ryhmän ja organisaation toimintaa teoreettisten mallien ja käytännön sovellutustehtävien avulla. Teorioiden ymmärtäminen kehittää opiskelijan analyyttista ajattelukykyä ja auttaa ymmärtämään työyhteisöä kokonaisuutena henkilöstövoimavarojen ohjaamisen näkökulmasta. Käytännön harjoitukset antavat opiskelijalle valmiuksia erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa toimimiseen ja valmentavat ottamaan vastuuta lähiesimiehenä. Menestyvä työyhteisö -opintojakso luo perustan HR-prosessien ja suomalaisen työelämän muutoksen ymmärtämiselle. Opiskelija osaa työoikeuden perusteet.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan yksilön, ryhmän ja organisaation toimintaa osana yrityksen henkilöjohtamista ja kilpailuedun luomista. Lisäksi opintojaksolla käsitellään keskeisimpiä työoikeuden osa-alueita.

 • Yksilötaso
  • Ihmisten erilaisuus ja persoonallisuusteoriat
  • Arvot, asenteet ja tunteet
  • Työmotivaatio ja sitoutuminen
  • Havaitseminen ja oppiminen
 • Ryhmätaso
  • Ryhmän rakenteet ja kehitysvaiheet
  • Ryhmädynamiikka: roolit, normit, koheesio, tehokkuus ja yhteistyön ongelmat
  • Vallankäyttö ryhmässä
  • Lähiesimiehenä toimiminen: ryhmän ohjaaminen ja konfliktinhallinta
  • Viestintäkulttuuri ja palautteen antaminen esimiestyössä
 • Organisaatiotaso
  • Organisaatiokulttuuri
  • Työelämän muutokset ja muutosprosessissa toimiminen
 • Työoikeus
  • Työoikeudellinen normijärjestelmä
  • Rekrytointivaiheen oikeudelliset asiat (ilmoittelu, hakeminen, hyväksyminen)
  • Työsopimuksen solmiminen
  • Työnantajan ja työntekijän perusoikeudet ja -velvollisuudet
  • Työsuhteen ehtojen muuttaminen ja työsuhteen päättäminen
  • Perusteet palkan, työajan ja vuosiloman määräytymisestä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus, ohjaus ja tentti 64 h
Itsenäinen työskentely 97 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä tutkivaa ja ratkaisukeskeistä otetta lähitunneilla käsiteltäviin käytännön esimerkkeihin.  Osa opintojaksosta voidaan toteuttaa verkossa.  Oppimistehtävänä on opiskelijalle tutun työelämän tilanteen kuvaus ja analysointi. Oppimistehtävä perustuu tutkivaan oppimiseen: siinä substanssin lisäksi nousevat esille tutkimuksellisuus, kriittinen ote lähdekirjallisuuteen sekä toiminnan kehittäminen. Oppimistehtävän tekemistä ohjataan henkilökohtaisen palautteen avulla.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

AHOT tapahtuu näyttökokeessa. Kokeiden aikataulu ja ilmoittautumislomake lähetetään opiskelijaksi valituille kutsukirjeen mukana. Aikataulu ja lomake löytyvät myös opiskelijan MyNetistä.

Vastuuopettaja

Tarja Heikkilä

Oppimateriaalit

Robbins, S. & Judge, T. & Campbell, T. 2010. Organizational Behavior. Prentice Hall
tai
Robbins, S. & Judge, T. 2010. Organizational Behavior. Prentice Hall
tai
Robbins, S. & Judge, T. 2010. Essentials of Organizational Behavior. Prentice Hall
Kaikista edellä mainituista teoksista soveltuvat myös vanhemmat tai uudemmat painokset.
Mahdollinen opettajan ilmoittama muu oppikirjamateriaali.
Lisäksi työoikeuden osalta Jaana Paanetoja: Työoikeus tutuksi, Edita 2014 soveltuvin osin tai muu vastaava työoikeuden oppimateriaali.

Arviointikriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tietää mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen yksilönä ja ryhmässä.  Hän tietää keskeiset HR prosessit sekä lähiesimiehen perustehtävät. Opiskelija tietää, miten pienimuotoinen tutkimustyö yksilön tai organisaation kehittämishaasteisiin liittyen toteutetaan. Opiskelija tietää lähiesimiehen roolin menestyvän työyhteisön rakentajana. Tietää ryhmän toiminnan mekanismit ja ryhmädynamiikan. Tietää yritys- ja maakulttuureiden erilaisia toimintatapoja. Opiskelija tietää miten koko organisaatio toimii ja miten yksilö, ryhmä ja organisaatiotaso vaikuttavat toisiinsa tavoitteena menestyvä työyhteisö.
Taidot Opiskelija pystyy vuorovaikutustilanteessa mukauttamaan omaa käyttäytymistään. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä erilaisissa organisaatiorakenteissa ja  –kulttuureissa.  Ymmärtää omien alaistaitojensa merkityksen menestyvän työyhteisön kehittämisessä.  Oppija  ymmärtää  muutosten syyn ja pystyy toimimaan muuttuvassa ympäristössä. Opiskelija ymmärtää työyhteisöä kokonaisuutena henkilöstövoimavarojen ohjaamisen näkökulmasta. Opiskelija pystyy osallistumaan muutosprojektin suunnitteluun ja läpivientiin. Pystyy käsittelemään ryhmän sisällä esiintyviä ongelmia soveltaen oppimiansa teorioita ja malleja.
Pätevyys Ei arvioida. Ei arvioida. Ei arvioida.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 40 %
Oppimistehtävä 40 %
Aktiivisuus, jonka arviointi voidaan toteuttaa myös itsearviointina 20 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown