Olet täällä

Ammatillinen kasvu

Ammatillinen kasvu

Tunnus: LEA1LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin. Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä lukukautena oman aloittavan ryhmän kanssa.

Oppimistavoitteet

Opiskelija orientoituu ammattikorkeakouluopintoihin  ja opiskelijan kasvu ammatilliseen identiteettiin käynnistyy.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ammattikorkeakouluopiskelun tavoitteet ja toimintatavat, ja hänellä on valmiudet opiskella ammattikorkeakoulussa.
  • osaa suunnitella opintojaan, laatia ja seurata henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa (HOPS) sekä osaa arvioida osaamistaan suhteessa koulutusohjelman osaamistavoitteisiin.
  • sitoutuu opiskeluun ja opiskeluyhteisön toimintaan.
  • tiedostaa kansainvälisyyden merkityksen opiskelunsa ja tulevan työelämän kannalta.
  • omaa valmiuden hankkia ja käsitellä oman alansa tietoa, arvioida sitä kriittisesti sekä käyttää tehokkaasti korkeakoulun tietopalveluita.

Sisältö

Opintojakso muodostuu kolmesta osasta. Ensimmäinen osa koostuu aiheista: opiskelu ammattikorkeakoulussa, koulutusohjelman tutkintovaatimukset, opintojen suunnittelu ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen, opiskelutaidot, opiskeluhyvinvointi ja opintososiaaliset asiat. Opintojakson toinen osa keskittyy työelämätaitojen kehittämiseen, oman urapolun hahmottamiseen ja oman osaamisen markkinointiin. Opintojakson kolmas osa, tiedonhaku, keskittyy informaatiolukutaitoon, tiedonhaun tekniikkaan ja hakutulosten arviointiin.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetuksen ja itsenäisen työskentelyn osuus voivat vaihdella toteutuksittain.

Lähiopetus ja/tai verkko-opetus 36 h
Ohjauskeskustelu ja siihen valmistautuminen 3 h
Itsenäinen työskentely 41 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

oma opinto-ohjaaja, joka nimetään opiskelijalle opintojen alussa

Oppimateriaalit

Opintojakson verkkoaineisto Moodle-oppimisympäristössä
Haaga-Helian verkkosivut
MyNet > Ura ja työharjoittelu > Urapalvelut
www.uraohjaus.net

Itseopiskelua varten:
Airo, J-P. Rantanen, J. Salmela, T. 2008. Oma ura, paras ura. Talentum.
Lampikoski, T. 2010. Tradenomin uraopas. (toinen, uudistettu laitos) Helsinki. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun puheenvuoroja.
Lampikoski, T. 2009. Hidasta! Ajankäytön valinnat arjessa ja työssä. PS Kustannus.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista opetukseen ja ohjaukseen osallistumista sekä kaikkien tehtävien suorittamista hyväksytysti. Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella, jonka linkin opettaja antaa opiskelijoille.

Countdown