Olet täällä

Työoikeus

Työoikeus

Tunnus: LAW5LH004
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Juridiikan perusteet -opintojakson ja Yritysjuridiikka -opintojakson tai  laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan vastaavat opinnot. Opintojakso on osa C-ASO opintokokonaisuutta.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee työsopimuksen ja työsuhteessa toimimista koskevat säännöt
 • osaa soveltaa työoikeuden normeja ja muita oikeudellisia tietolähteitä käytännön ongelmanratkaisutilanteissa
 • ymmärtää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • ymmärtää työsuojelun ja työturvallisuuden merkityksen työsuhteessa.
 • tuntee oikeudelliselta kannalta työsuhteen eri vaiheet työsopimuksen laatimisesta sen päättymiseen.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään työlainsäädännön keskeistä normistoa ja oikeuskäytäntöä sekä säännösten soveltamista yritystasolla.

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat:

 • Työsopimusjärjestelmä ja työehtosopimusten suhde työlainsäädäntöön
 • Työsuhteen käsite, epätyypilliset työsuhteet ja työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • Työantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • Yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely työsuhteessa
 • Palkan määräytyminen, työaika ja vuosiloma
 • Työsuojelu ja työturvallisuus
 • Työsuhdevapaat
 • Lomauttaminen
 • Työsuhteen päättäminen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena tai virtuaalisesti.
Lähiopetus 32 h / 4 h
Itsenäinen opiskelu 48 h / 76 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Marjukka Laine

Oppimateriaalit

Bruun, N ja von Koskull, A. 2012. Työoikeuden perusteet. Talentum. Liettua.
Hietala, H, Kahri,T ja  Kaivanto K. 2009. Työsopimuslaki käytännössä. Edita. Helsinki
Äimälä M. 2007. Käytännön työoikeutta esimiehille. WSOYpro. Helsinki
Tiitinen, S ja Kröger, T.2008. Työsopimusoikeus. Talentum. Helsinki
Virtuaalisen oppimisympäristössä oleva materiaali ja muu ohjaajan linkittämä materiaali.
Keskeinen työoikeutta koskeva lainsäädäntö

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Opiskelijalla on peruskäsitys työsopimusjärjestelmästä, työehtosopimusten suhteesta työlainsäädäntöön ja osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista, työsopimuksen ehdoista  sekä työsopimuksen päättämisestä. Opiskelijalla on hyvä perusvalmius hahmottaa ja arvioida sopimusvelvoitteiden sisältöä ja merkitystä työsuhteissa ja hän hahmottaa myös työaikaan ja vuosilomaan liittyvien määräysten sisältöä. Opiskelijalla on selkeä käsitys ja kyky hahmottaa, tulkita ja arvioida työoikeuteen liittyvää lainsäädäntöä, työehtosopimusten tulkintakäytäntöä ja työoikeuteen liittyviä ennakkopäätöksiä.
Taidot Opiskelija osaa laatia työsopimuksen, työtodistuksen ja työsuhteen päättämisen ja lomauttamiseen liittyvät ilmoituslomakkeet. Opiskelija osaa laatia hyvin työsuhteisiin liittyviä sopimuksia ja ilmoituksia ja tehdä työaikaan, palkanmaksuun ja vuosilomaan liittyviä peruslaskutoimituksia. Opiskelija kykenee taidokkaasti laatimaan työsuhteeseen liittyviä asiakirjoja ja laskelmia.
Pätevyys Ei arvioida. Ei arvioida. Ei arvioida.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oppiminen arvioidaan tentillä, oppimistehtävillä ja osallistumisaktiivisuudella. Näiden arvioinnin painotukset ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown