Olet täällä

Sopimus- ja kauppaoikeus

Sopimus- ja kauppaoikeus

Tunnus: LAW5LH002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. - 6.  lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot ( Juridiikan C-moduuli)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut juridiikan pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventäviä opintoja (ASO)..

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija perehtyy syvällisemmin sopimusoikeuteen  ja oppii hahmottamaan laajemmin liikekaupan sopimuksia ja sopimuskokonaisuuksia sekä niihin liittyviä vastuita ja velvoitteita. Opiskelija oppii tulkitsemaan sopimussuhteisiin liittyviä riskitekijöitä ja hallitsemaan niitä. Opiskelija ymmärtää sopimusperusteisen korvauksen eri käsitteet ja rajoittamisen. Kurssilla keskitytään ns. case harjoitusten kautta avaamaan sopimusoikeudellisia kysymyksiä käytännön liike-elämän tarpeista. Opiskelija ymmärtää sopimusrikkomusten eri seuraamuksia.

Sisältö

  • Sopimuksen oikeudellinen viitekehys
  • Sopimusten tulkinta, pätemättömyys ja sovittelu
  • Neuvottelut, aiesopimus, esisopimus
  • Hyvän sopimuskokonaisuuden laatiminen
  • Velvoitteet, vastuut ja vastuunrajoitukset
  • Yritystuotevastuu, riski ja sen hallinta
  • Sopimuksen muutostilanteet ja irtautuminen
  • Sopimusperusteinen korvaus
  • Sopimusrikkomukset ja niiden seuraamukset

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely  48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Harri Malkki

Oppimateriaalit

Jaakkola, T. & Sorsa, K. 2005. Liiketoiminnan sopimukset. 1. painos. Edita Prima Oy. Helsinki.
Saarnilehto, A. 2009. Sopimusoikeuden perusteet. 7. painos. Talentum media Oy. Helsinki.
Haapio, Lintumaa, Järvinen & ym. 2005. Yritysten sopimus- ja vastuuketjut - Sopimusten hallinta käytännössä. 1. painos. Tietosanoma Oy. Helsinki. (lisämateriaali kiinnostuneille)

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta )

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta )

Tiedot

Opiskelijalla on peruskäsitys liikekaupan sopimuskokonaisuudesta sisältäen myös sopimusriskien tunnistamisen ja hallinnan.

Opiskelijalla on hyvä perusvalmius ja kyky hahmottaa sekä arvioida erilaisten sopimuskokonaisuuksien merkitystä liikekaupassa ja erityisesti niihin liittyvien riskien osalta.

Opiskelijalla on selkeä käsitys ja kyky hahmottaa, tulkita ja arvioida laajoja sopimuskokonaisuuksia erityisesti liikekaupassa. Opiskelijalla on hyvä käsitys sopimusoikeudellisista riskeistä ja niiden hallitsemisesta.

Taidot

 

Opiskelija osaa laatia yksinkertaisia sopimuksia, joissa yleisimmät sopimuksiin liittyvät riskit on otettu huomioon. Opiskelija löytää lukemistaan sopimuksista keskeisimmät ongelmakohdat.

 

Opiskelija osaa laatia jäsenneltyjä sopimuksia, joissa keskeiset sopimusriskit on otettu huomioon. Opiskelija osaa analysoida sopimuksia ja niiden merkitystä sopijapuolten kannalta.

 

Opiskelija osaa laatia jäsenneltyjä sopimuksia, joissa sopimusriskit on otettu kattavasti huomioon. Opiskelija osaa analysoida ja tulkita sopimuksia.

 

Pätevyys

Ei arvioida.

Ei arvioida.

Ei arvioida.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen tentti, oppimistehtävät. Oppiminen arvioidaan tentillä, oppimistehtävillä ja osallistumisaktiivisuudella. Näiden arvioinnin painotukset ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa. Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

 

 

Countdown