Olet täällä

Kansainvälinen kauppaoikeus

Kansainvälinen kauppaoikeus

Tunnus: LAW3LH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suomi /englanti
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojaksot: Juridiikan perusteet ja Yritysjuridiikka

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • saa peruskäsityksen kansainvälisen liikekaupan juridisesta toimintaympäristöstä
  • ymmärtää, millaisia seikkoja on otettava huomioon kansainvälisiä kauppasopimuksia laadittaessa
  • ymmärtää kansainvälisiin kauppasopimuksiin liittyvät velvoitteet ja riskit
  • tuntee kansainvälisessä kaupassa käytettävissä olevat vaihtoehtoiset oikeussuojatiet.

Sisältö

Opintojakso tarkastelee kansainvälistä liikekauppaa juridisesta näkökulmasta sekä globaalilla että Euroopan unionin tasolla.

Opintojaksolla käsiteltävät asiat

  • Kansainvälisen oikeuden viitekehys
  • Sovellettavan lain valintaan liittyvät säännökset
  • Kansainvälinen kauppalaki
  • Euroopan unionin tavarankauppaa koskevat säädökset
  • Kansainvälisen kauppasopimuksen laatiminen
  • Kansainväliseen kauppaan liittyvien riitojen ratkaisu

Kansainvälisyys

Oppimateriaali ja käsiteltävät case-harjoitukset liittyvät kansainväliseen liiketoimintaan. Osa oppimateriaalista on englanninkielistä, ja opiskelijoiden toiveista ja kielitaidosta riippuen osan opiskelusta voi suorittaa englanniksi.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähitoteutus:
Lähiopetus 30 h
Tentti 2 h
Itsenäinen ja ryhmätyöskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Virtuaalitoteutus:
Kurssi toteutetaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä ja se koostuu viikkotehtävistä, lisenssisopimustehtävästä ja ajankohtaisreferaatista. Kurssi suoritetaan itsenäisellä työskentelyllä ja osallistumalla keskustelufoorumiin, ja sen päätteeksi suoritetaan tentti verkkoympäristössä.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Satu Pitkänen

Oppimateriaalit

August, R., Mayer , D., Bixby M. 2009. International Business Law. 5. painos. Prentice Hall. New Jersey.
Owen, R. 2000. Essential European Community Law. 3. painos. London. Cavendish Publishing.
Kansainvälinen kauppalaki (796/1988)
Opettajan laatima materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta) 5 (min. 90 % tavoitteesta)
Tiedot Opiskelijalla on peruskäsitys kansainvälisen toimintaympäristön liikekaupalle asettamista edellytyksistä ja kansainvälisen kauppasopimuksen peruselementeistä. Opiskelija ymmärtää kansainvälisen toimintaympäristön liikekaupalle asettamat edellytykset.  Hänellä on peruskäsitys globaalissa kaupassa ja Euroopan unionin sisämarkkinakaupassa käytettävistä oikeuslähteistä.  Hän tuntee kansainvälisen kauppasopimuksen peruselementit, keskeisimmät riskitekijät ja tärkeimmät käytettävissä olevat vaihtoehtoiset oikeussuojatiet. Opiskelijalla on selkeä käsitys kansainvälisen liikekaupan juridisesta toimintaympäristöstä ja globaalissa ja Euroopan unionin sisämarkkinakaupassa käytettävistä oikeuslähteistä. Hän ymmärtää kansainvälisiin kauppasopimuksiin liittyvät velvoitteet ja riskit ja tietää miten näihin tulee sopimusehdoin varautua.  Hän tuntee kansainvälisessä kaupassa käytettävissä olevat vaihtoehtoiset oikeussuojatiet.
Taidot Opiskelija osaa laatia sopimuksia yksinkertaisia kansainvälisen liikekaupan tilanteita varten. Opiskelija osaa laatia erilaisia kansainvälisiä liikekaupan tilanteita varten sopimuksia tunnistaen tilanteisiin liittyviä riskejä. Opiskelija osaa laatia erilaisia kansainvälisiä liikekaupan tilanteita varten sopimuksia, joissa on monipuolisesti huomioitu kansainväliseen toimintaympäristöön liittyvät epävarmuustekijät.
Pätevyys Ei arvioida. Ei arvioida. Ei arvioida.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oppimistehtävät ja osallistumisaktiivisuus 50%
Tentti 50%
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown