Olet täällä

HR-lainsäädäntö

HR-lainsäädäntö

Tunnus: LAW3LH001
Laajuus: 3 op. (81 h)
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia Henkilöstövoimavarojen johtaminen.
Opiskelija on suorittanut Juridiikan perusteet, Yritysjuridiikka ja Menestyvä työyhteisö  –opintojaksot tai hänellä on vastaavat tiedot.

Oppimistavoitteet

Opiskelija ymmärtää työoikeudellisten normien merkityksen henkilöstöjohtamisessa ja sisäistää keskeiset työoikeudellisen normiston siten, että hän osaa soveltaa säännöksiä henkilöstöjohtamisen tehtävissä.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa työoikeuden osana henkilöstöjohtamisen muita osa-alueita ja henkilöstöprosessin eri vaiheita rekrytoinnista työsuhteen päättämiseen

 • ymmärtää työoikeudellisten normien hierarkian ja etusijajärjestyksen

 • ymmärtää työmarkkinajärjestöjen ja niiden toimielinten roolin ja tehtävät työoikeudellisessa sopimuskentässä

 • osaa soveltaa työoikeudellista lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia henkilöstöjohtamisen eri tilanteissa

 •  tunnistaa työnantajan ja työntekijän välisen sopimusvapauden rajat

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään keskeistä työlainsäädäntöä HR-ammattilaisen näkökulmasta.

 • työntekijän rekrytointi, työsopimuksen laatiminen, työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • työsopimuslainsäädännön keskeinen sisältö
 • työsuhteen päättämisen eri tilanteet ja niiden toteuttaminen
 • työehtosopimusjärjestelmä ja sen merkitys, työmarkkinajärjestöjen rooli
 • työnantajan yhteistoimintavelvoitteet
 • johtajasopimus
 • ulkomaantyö ja ulkomaalainen työntekijä.

Työelämäyhteydet

Opiskelija tutustuu työntekijä-/työnantajajärjestön toimintaan ja ymmärtää, miten ne vaikuttavat käytännön ratkaisuihin henkilöstöjohtamisen työkentässä.

Kansainvälisyy

Opiskelija tutustuu kansainvälisen henkilöjohtamisen keskeisimpiin kysymyksiin.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opiskelijan työmäärä yhteensä 81 h, josta lähiopetusta enintään 32 h ja muu osa itsenäistä opiskelua.
Opintojaksolla painotetaan sekä teoria- että käytännön osaamista. Opiskelijat perehtyvät kirjallisuuteen sekä tekevät oppimistehtäviä yksilö- ja ryhmätöinä.
Oppimismenetelmänä voidaan käyttää myös tutkivaa oppimista ja PBL-menetelmää. Oppiminen tapahtuu luentojen, keskustelujen, oppimistehtävien ja ryhmätöiden kautta sekä oikeuskäytäntöä analysoimalla.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Heidi Théman
Marjukka Laine
Christina Karlia-Palomäki

Oppimateriaalit

Bruun N., Koskull A., 2012. Työoikeuden perusteet. talentum. Helsinki.
Hietala, H., Kaivanto, K. 2004. Työsopimus ja johtajasopimus. Talentum. Helsinki.
Koskinen, S. 2007. Uusi yhteistoimintalainsäädäntö – Perusteet ja keskeinen sisältö. Edita. Helsinki.
Saloheimo, J. 2008. Työehtosopimusoikeuden perusteet. Talentum. Helsinki.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu opettajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 50 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

 Tiedot

 Opiskelijalla on peruskäsitys henkilöstöprosessin eri vaiheiden juridisesta sääntelystä sekä yhteistoiminnallisuuden juridisista vaatimuksista.

 Opiskelijalla on hyvä käsitys henkilöstöprosessin eri vaiheiden juridisesta sääntelystä sekä yhteistoiminnallisuuden juridisista vaatimuksista.

 Opiskelijalla on hyvä käsitys henkilöstöprosessin eri vaiheiden juridisesta sääntelystä sekä yhteistoiminnallisuuden juridisista vaatimuksista. Hän  pystyy arvioimaan henkilöstöprosessien eri vaihtoehtoja juridisesti.

 Taidot

 Opiskelija osaa soveltaa työoikeudellista tietämystään yleisimmissä henkilöstöprosessin tilanteissa.

 Opiskelija osaa soveltaa työoikeudellista tietämystään henkilöstöprosesseissa.

 Opiskelija osaa taidokkaasti soveltaa työoikeudellista tietämystään henkilöstöprosesseissa.

 Pätevyys

 Ei arvioida.

 Ei arvioida.

 Ei arvioida.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti ja harjoitustyö/-t. Ilmoitetaan tarkemmin kunkin opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Countdown