Olet täällä

Työoikeus

Työoikeus

Tunnus: LAW2LZ002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Oppimistavoitteet

Opiskelija perehtyy työsuhdetta koskevaan keskeiseen lainsäädäntöön työntekijän näkökulmasta. Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää tämän normiston.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa työoikeuden osana työtehtäviään. Hän osaa soveltaa työoikeutta ja työehtosopimuksia tavanomaisissa työssä ilmenevissä tilanteissa sekä tuntee myös henkilöstöjohtamisen eettisen lähestymistavan.

Opiskelija tuntee tilanteet, joista työnantaja/työntekijä voivat sopia.

Opiskelija on opintojakson suoritettuaan omaksunut työoikeuden keskeiset kysymykset vaiheittain ts. rekrytoinnista työsuhteen päättämiseen. Opiskelija kykenee myös soveltamaan tietojaan omalla ammattialueellaan ja tarvittaessa myös kansainvälisesti. Hän kykenee ottamaan huomioon yksityisyyden suojan ja sen asettamat lainsäädännölliset vaatimukset kaikissa eri tilanteissa.

Opiskelija

 • perehtyy työsopimuksen tekemiseen ja sen soveltamisen oikeudellisiin reunaehtoihin sekä työsuhteessa toimimista koskeviin sääntöihin.
 • kykenee soveltamaan työoikeuden normeja ja muita oikeudellisia tietolähteitä käytännön ongelmanratkaisutilanteissa.
 • ymmärtää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.
 • ymmärtää työsuojelun ja työturvallisuuden merkityksen työsuhteessa.
 • tutustuu oikeudelliselta kannalta työsuhteen eri vaiheisiin työsopimuksen laatimisesta sen päättymiseen.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään työlainsäädännön keskeistä normistoa ja oikeuskäytäntöä sekä mahdollisuuksien mukaan säännösten soveltamista yritystasolla.

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat:

 • Työsopimusjärjestelmä ja työehtosopimusten suhde työlainsäädäntöön
 • Työsuhteen käsite, epätyypilliset työsuhteet ja työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • Yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely työsuhteessa
 • Palkan määräytyminen, työaika ja vuosiloma
 • Työsuojelu ja työturvallisuus
 • Lomauttaminen
 • Työsuhteen päättäminen
 • Osallistumisjärjestelmät
 • Erimielisyyksien ratkaiseminen.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetusta 32 h
Itsenäistä opiskelua 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Satu Pitkänen

Oppimateriaalit

Paanetoja, J. Työoikeus tutuksi. Edita. Helsinki

Hietala, H., Kahri, T. ja Kaivanto K. 2009. Työsopimuslaki käytännössä. Edita. Helsinki

Äimälä, M. 2007. Käytännön työoikeutta esimiehille. WSOYPro. Helsinki

Tiitinen, S. ja Kröger, T. 2008. Työsopimusoikeus. Talentum. Helsinki

Virtuaalisessa oppimisympäristössä oleva ja muu ohjaajan linkittämä materiaali. Opettaja ilmoittaa varsinaisen tenttikirjan opintojaksolla.

Keskeinen työoikeutta koskeva lainsäädäntö

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tuntee työoikeuden peruskäsitteistön ja työsopimuslain keskeisimmät sisällöt. Opiskelija tuntee työsopimuslain ohella muita työoikeuteen liittyviä säädönkokonaisuuksia. Hänellä on käsitys työoikeudessa noudatettavista menettelyistä ja työnantajan sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista niissä. Opiskelijalla on selkeä käsitys suomalaisesta työoikeudesta. Hän ymmärtää siihen liittyvän lainsäädännön siten, että hän tiedostaa miten käyttää sitä eri yhteyksissä. Hän tuntee työoikeuden juridisia erityistilanteita esimerkiksi lomauttamisen ja työsuhteen perusteettoman päättämisen osalta.
Taidot Opiskelija osaa hakea juridista tietoa työoikeuden alalta ja tunnistaa keskeiset työantajan ja työntekijän velvollisuudet työsuhteessa. Hän tunnistaa työehtosopimuksen merkityksen. Opiskelija ymmärtää yllä mainittujen, eri työoikeuteen vaikuttavien säädöskokonaisuuksien merkityksen ja suhteen. Hän tunnistaa oman alansa työehtosopimuksen. Opiskelija osaa käytännön työelämässä hakea tarvittavat juridiset tiedot, kykenee havaitsemaan työoikeuteen liittyviä ongelmatilanteita ja ratkaisemaan niitä. Hän osaa hakea ja tulkita oman alansa työehtosopimusta.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oppiminen arvioidaan tentillä, oppimistehtävillä ja osallistumisaktiivisuudella. Näiden arvioinnin painotukset ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown